Protestants Christelijke Basisschool Het Baken

Klepperman 1 2401 GH Alphen aan den Rijn

 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Het Baken
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Het Baken
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Het Baken
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Het Baken
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Het Baken

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De afgelopen jaren zijn de eindresultaten over het algemeen passend bij de overige tussenresultaten van ons Cito leerlingvolgsysteem op Het Baken. In het jaar 2017-2018 kwamen de resultaten van de eindtoets niet overeen met de tussenresultaten van deze groep.  De tussenresultaten waren significant hoger dan de resultaten van de eindtoets. Wij onderzoeken uitgebreid wat de oorzaak van deze uitslag kan zijn en welke acties dit van ons vraagt. We streven er namelijk naar de adviezen en de eindresultaten zo passend mogelijk te houden, maar bij de indicator adviezen voor het VO is al geschreven dat we te maken hebben met kinderen die allen op hun eigen unieke manier presteren en ontwikkelen. Een eindresultaat is dan ook goed te noemen, wanneer het bij het kind past en dat is onze grootste opdracht!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Dagelijks volgen wij de ontwikkeling en het werk van de kinderen teneinde hun vorderingen zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen. Wij doen dit door middel van:

 • Observaties.
 • Het controleren en corrigeren van verwerkte leerstof.
 • Individuele onderzoeken.
 • KIJK, een leerlingvolgsysteem voor kleuters.
 • Leerlingvolgsysteem van de DIA voor de groepen 3 t/m 8.
 • Toetsen voor begrippen, lezen, spellen, rekenen en de wereld- oriënterende vakken.
 • Het digitaal invullen van lijsten m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling (met behulp van het leerlingvolgsysteem van de kanjertraining).

De gegevens van iedere leerling worden door de leerkracht verzameld en bijgehouden in ParnasSys, het digitaal leerlingadministratiesysteem dat wij gebruiken. Daarin worden gegevens opgenomen over het gezin, de leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen, toets- en rapportgegevens. Van iedere leerling wordt bovendien een leerlingmap bijgehouden met daarin belangrijke gegevens van voorgaande jaren. Ieder cursusjaar kent toetsperiodes. Na iedere toetsperiode bespreken de leerkrachten samen met de interne begeleider de groepsresultaten. Hierna wordt een groepsplan opgesteld. Op deze manier willen we aandacht geven aan alle kinderen in de groep. Verslaggeving naar ouders Op Het Baken hebben we een digitaal rapport. Onder digitaal verstaan we dat het rapport digitaal gemaakt is. Het rapport is niet digitaal inzichtelijk. Alle resultaten van de methodische en de DIA toetsen en het algemeen welbevinden  worden  hierin weergegeven. In de groepen 1/2 wordt een kind verslag gebruikt. Naast de rapporten zijn er diverse gesprekken. Het eerste gesprek is een ouder/kind gesprek aan het begin van het jaar. De input vanuit de thuissituatie van het kind staat hier centraal. De twee andere gesprekken komen voort van- uit het rapport. Het laatste gesprek is op afroep en niet voor iedereen noodzakelijk. Daarnaast is het altijd mogelijk tussendoor een afspraak te maken om na schooltijd in gesprek te gaan met de leerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap in het leven van ieder kind en van de ouders. Het is belangrijk dat de ouders over voldoende informatie beschikken om tot een goede keuze te kunnen komen. Wij ondersteunen de ouders en hun kinderen in het maken van een juiste schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. Binnen de hele procedure over de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs vormen de gesprekken van de leerkrachten met de ouders over rapporten, toetsen, werkhouding  e.d. een wezenlijk onderdeel in het verkrijgen van een duidelijk beeld van de leerling. Op die manier hopen wij te bereiken, dat kinderen uitstromen naar die vorm van voortgezet onderwijs, die aansluit bij hun persoonlijke ontwikkeling.

In groep 8 maken de leerlingen de Route 8 Eindtoets. Wij krijgen hierdoor een beeld waartoe de leerlingen, in vergelijking met de regio en het land, in staat zijn. Tijdens de informatieavond over het voortgezet onderwijs in het najaar, worden de ouders voorgelicht over de mogelijkheden die er zijn. De schooladviesgesprekken vinden op twee momenten plaats: in het najaar de voorlopige adviesgesprekken en in maart de definitieve adviesgesprekken. Uiteindelijk beslissen de ouders over de vorm van voortgezet onderwijs en de school van hun keuze. Het advies van de school wordt naar de scholen voor voortgezet onderwijs toegezonden door middel van een digitaal overdrachtsdossier, het DOD. Daarnaast wordt er gewerkt met de plaatsingswijzer. De plaatsingswijzer is gebaseerd op de gegevens uit het Leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 t/m groep 8. Het instrument heeft betrekking op de prestaties van de leerling op gebied van Nederlandse taal en rekenen. Daarbij wordt gekeken naar de toetsresultaten van de toetsen uit groep 6 tot en met 8 van het CITO-leerlingvolgsysteem. Het betreft de toetsen begrijpend lezen, rekenen-wiskunde en aanvullend ook spelling en technisch lezen. Het instrument bestaat uit een tabel waaruit af te lezen is aan welke normen de toetsuitslagen moeten voldoen om te passen bij een wenselijk schoolniveau. De plaatsingswijzer is in Nederland ontwikkeld als een tweede gegeven voor het Voortgezet Onderwijs, anders dan de score van de CITO- eindtoets (momentopname) en om in een vroegtijdig stadium samen met ouders te kijken wat een reëel schooladvies zal worden.

Het schoolniveau en profiel dat uit de plaatsingswijzer naar voren komt is onderdeel van het advies. Naast schoolprestaties wordt namelijk ook gekeken naar zaken als interesses en voorkeuren, frustratietolerantie (doorzettingsvermogen), aanpakgedrag (structuur), attitude en de sociaal-emotionele ontwikkeling. In de werkwijze van de plaatsingswijzer komt vanaf groep 7 (in het eerste gesprek met de ouders) een mogelijk uitstroomperspectief naar voren. Dit uitstroomperspectief ligt natuurlijk nog niet vast en is alleen gebaseerd op de toetsresultaten uit het Cito- leerlingvolgsysteem. Kinderen ontwikkelen zich nog en er komt bij een advies naar het voortgezet onderwijs, zoals hierboven beschreven, nog veel meer kijken. Dit definitieve advies wordt pas in groep 8 gegeven. 

In de klas:

Groep 7   CITO midden- en eindtoetsen

Groep 8   CITO middentoetsen en Route 8 eindtoets

Groep 8   voorlichting over het voortgezet onderwijs aan de kinderen

Met de ouders:

Groep 7   bij het 1e rapport de plaatsingswijzer en de CITO toetsen

Groep 8   voorlopig  adviesgesprek met de ouders naar aanleiding van de rapporten, methodetoetsen, schoolloopbaan en Cito toetsen en de plaatsingswijzer.

Groep 8   tweede adviesgesprek met de ouders met een definitief advies, n.a.v. de plaatsingswijzer

Procedure

De basisschool vult een onderwijskundig rapport voortgezet onderwijs (het DOD.; Digitaal Overdrachtsdossier) in, waarop uitslagen staan van bovengenoemde toetsen en schoolprestaties. In het onderwijskundig rapport staat het advies van de basisschool. De ouders ontvangen hiervan een kopie. Via een inschrijfformulier van de school van hun keuze schrijven ouders hun kind op een bepaalde school in. De inschrijfformulieren  worden op school verzameld en gelijktijdig naar de scholen voor Voortgezet Onderwijs verstuurd. De school voor Voortgezet Onderwijs spreekt de kinderen met de leerkracht van groep 8 door. De school voor voortgezet onderwijs volgt bij haar beslissing over toelating het advies van de basisschool. Voor de leerlingen die naar het Praktijk Onderwijs of het Leerweg Ondersteunend Onderwijs gaan geldt een aangepaste procedure.

In het voorjaar vindt er met de contactpersoon van het vervolgonderwijs een persoonlijke overdracht van de gegevens plaats. Daarnaast onderhouden we de contacten met de diverse scholen, zodat we ook geïnformeerd blijven over de verdere route van de leerlingen. Hierdoor blijven onze schooladviezen gefundeerd en kunnen we met de feedback ons onderwijs blijven verbeteren. Uitgangspunt bij de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs is dus het ‘totaalbeeld’ van de leerling gedurende de schoolperiode en dat het kind een plek krijgt waar het zich prettig voelt. De gegevens om tot dit beeld te komen, zijn vastgelegd in een leerlingdossier en bestaan onder andere uit rapportcijfers, toetsresultaten en gegevens over motivatie, werkhouding en doorzettingsvermogen die voortkomen uit observaties. Het advies aan de ouders wordt in eerste instantie gegeven door de groepsleerkracht. Hiervoor vindt overleg plaats tussen de vorige groepsleerkracht(en) en de IB-er. Het Baken heeft een speciale brochure ontwikkeld rondom groep 8 en het voortgezet onderwijs. Deze wordt jaarlijks verspreid onder alle ouders van de leerlingen in groep 8.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen iets leren maar zich ook kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Een goede samenwerking tussen schoolbestuur, schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders, vormt de basis voor een goed schoolklimaat: een goede school maken we met elkaar! Op onze school willen we leerlingen een duidelijke structuur en een goed pedagogisch klimaat bieden. Dat betekent dat de school voor de leerlingen een veilige en geborgen plek moet zijn die tevens inspirerend en aantrekkelijk is. Een school waar de kinderen graag naar toe gaan. We willen positief omgaan met elkaar. Daarbij is er geen ruimte voor zaken als pesten, schelden, vloeken en vechten. Het samen leren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar is belangrijk.De zorg voor het pedagogisch klimaat en in het bijzonder de zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen is een speerpunt op onze school.

Met behulp van de Kanjertraining kunnen we op professionele wijze hieraan ondersteuning geven. Het doel van de training is dat je op een goede manier met jezelf en met een ander leert omgaan. De Kanjertraining is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het groepsgebeuren en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt staat hierbij centraal. De leerkracht maakt in de uitvoering van de lessenreeks gebruik van een uitgebreide handleiding en een pedagogisch adviessysteem. We willen een sfeer creëren waarin pesten door het complete team eenduidig als ongewenst gedrag wordt aangemerkt. We vinden het belangrijk dat zowel slachtoffer als dader hulp geboden wordt. En daarnaast onderkennen we ook de rol van de “medeweters”. Zij hebben een cruciale rol in het proces te vervullen. We willen naar de kinderen luisteren en de tijd nemen en openstaan voor ideeën van de kinderen. De leerkracht is steunend en hulpvaardig. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat we zorgen dat de kinderen merken dat we hun medestander zijn, en willen helpen om de goede oplossingen te vinden.

Tot slot stellen we wel grenzen aan onszelf en aan de kinderen. Een steeds terugkerend item is dat kinderen die bij een pestprobleem betrokken zijn moeite hebben met het aangeven van grenzen en het respecteren van grenzen. Het welbevinden van onze leerlingen op school en de sfeer in de klas vinden wij als team heel erg belangrijk. Wij zien dat de Kanjertraining daaraan een fundamentele bijdrage levert.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Rust
 • Wederzijds respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Baken heeft het vertrouwen van de Inspectie van Onderwijs. We zijn er trots op dat we dit elk jaar weer bereiken.

Terug naar boven