Protestants Christelijke Basisschool Het Baken

Klepperman 1 2401 GH Alphen aan den Rijn

 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Het Baken
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Het Baken
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Het Baken
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Het Baken
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Het Baken

Het team

Toelichting van de school

Het team van Het Baken bestaat uit 28 personeelsleden. Het team bestaat uit 75% vrouwen en 25% mannen. 

Met elkaar zorgen we voor een evenwichtige verdeling in leeftijd. We hebben 10 % van de teamleden in de leeftijdsgroep 20-30. We hebben 33% van de teamleden in de leeftijdsgroep 30-40 jaar. We hebben 29% in de leeftijdsgroep 40 tot 50 jaar. We hebben 14 % in de leeftijdsroep 50-60 jaar en 14% in de leeftijdsgroep boven de 60 jaar.

Ongeveer 22 % van het personeel is fulltimer. Ongeveer 30% van leerkrachten werkt langer dan 10 jaar op Het Baken.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vinden van vervangers voor afwezige leerkrachten is geregeld door middel van de vervangingspool.

Incidenteel kan vervanging een probleem opleveren. Als het niet lukt een vervanger te vinden, maken SCOPE scholen gebruik van een intern noodplan. In zo’n geval wordt gezocht naar interne oplossingen. Deze kunnen bestaan  uit het inzetten van parttime leerkrachten, het doorschuiven van een leerkracht naar een andere groep, het combineren van groepen of het verdelen van kinderen over andere groepen. Wanneer dit allemaal niet lukt dan zijn we genoodzaakt een groep naar huis te sturen. We proberen altijd zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. Het bestuur van SCOPE scholengroep is aangesloten bij het RegionaalTransfercentrum ‘Cella’ (RTC Cella).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij ons op school werken we vanuit de gedachte: ‘onderwijs op maat’. Wij onderkennen dat ieder kind verschillend is en komen met ons onderwijs hieraan tegemoet. Het gaat er om dat:

 • kinderen worden uitgedaagd tot leren en om op verkenning uit te gaan, door een rijke omgeving (met uitdagende materialen en goede onderwijsmethodes) en door opdrachten die prikkelen tot zelfwerkzaamheid;
 • kinderen de ondersteuning krijgen waar ze behoefte aan hebben, op het juiste moment en in een vorm die is aangepast aan de manier waarop zij het best informatie tot zich nemen;
 • kinderen ervaren dat er vertrouwen is in hun goede wil, hun leergierigheid en hun inzet. De school werkt aan de zelfstandigheid, de weerbaarheid en het probleemoplossend vermogen van de kinderen. Wanneer de kinderen na instructie zelfstandig aan het werk zijn, is de leerkracht beter in staat extra aandacht te geven aan kinderen die dit nodig hebben.

De organisatie van de kleutergroepen

Gedurende de eerste twee leerjaren zijn de groepen heterogeen samengesteld, dat wil zeggen dat de leerlingen uit groep 1 en 2 bij elkaar zitten. Voor kleuters is het belangrijk om de wereld al spelend te ontdekken. Daar leren jonge kinderen het meest van. Dit leerproces stimuleren we door groep 1 en 2 te combineren. De jongste kleuters trekken zich op aan de kinderen die iets ouders zijn. De kleuters uit groep 2 helpen de jongsten uit de groep. Hierdoor  groeit hun zelfvertrouwen, kunnen de kinderen werken op niveau en leren ze goed samen te werken. In de kleutergroepen wordt thematisch gewerkt. Het thema sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Tijdens de uitwerking van het thema wordt de belangstelling gewekt bij de kinderen. Werken in hoeken en het maken van werkjes passend bij het gekozen thema. Bij de opdrachten houden we rekening met de niveauverschillen van de leerlingen. Alle drie de kleutergroepen werken aan hetzelfde thema. Elke leerkracht geeft daar zijn eigen invulling aan.

De organisatie van de groepen 3 t /m 8

Deze groepen zijn jaarklas groepen. Er wordt gecombineerd als omstandigheden ons daartoe dwingen. De instructie van nieuwe leerstof vindt in de meeste gevallen klassikaal plaats, aan het grootste gedeelte van de groep of aan de gehele groep. Tijdens de verwerking krijgen kinderen die dat nodig hebben verlengde of verrijkende instructie. Bij de instructie en verwerking van de aangeboden leerstof houden we rekening met de onderwijsbehoeften van de kinderen:

 • Niet ieder kind maakt hetzelfde.
 • Niet ieder kind maakt hetzelfde in dezelfde tijd.
 • Niet ieder kind maakt hetzelfde op dezelfde tijd.

Zelfstandig Werken

Wij willen ons onderwijs steeds beter afstemmen op de behoefte van individuele kinderen. Het zelfstandig werken geeft de kinderen de mogelijkheid probleemoplossend te denken en ontdekkend te leren. Het geeft de leerkracht de ruimte aandacht te schenken aan die kinderen die moeite hebben met de leerstof of meer uitdaging kunnen gebruiken. We spreken van zelfstandig werken als de kinderen zonder directe begeleiding van de leerkracht werken. Zelfstandig werken omvat een aantal vaardigheden die kinderen in de loop van de basisschool steeds beter onder de knie krijgen: zelf hun werk plannen, een goede aanpak kiezen, zelf bedenken wat te doen bij een probleem, hulp vragen en/ of geven. Van een paar keer per week, gedurende ca. 15 minuten in groep 1, leren de kinderen steeds vaker en langer deze manier van werken te gebruiken. Hierbij maken we o.a. gebruik van het stoplicht (dat aangeeft of een leerkracht ‘beschikbaar’ is voor vragen en/of de kinderen elkaar mogen helpen), de dobbelsteen en de time-timer. De time-timer maakt de periode die zelfstandig gewerkt wordt inzichtelijk en met de dobbelsteen kunnen de leerlingen aangeven of ze een vraag hebben en of ze beschikbaar zijn voor vragen van andere kinderen. Vanaf halverwege groep 3 wordt er gewerkt met dag- en/of weektaken.

Inschrijven leerlingen

Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers zich kunnen oriënteren op wat wij te bieden hebben. Naast de informatie die u vindt op onze website en in onze schoolgids willen wij u ondersteunen in uw oriëntatie in het vinden van een passende school voor uw kind. Heeft  u belangstelling voor onze school, dan maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over de school. Hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie en op welke manier de ondersteuning is georganiseerd maar ook hoe een schooldag eruit ziet. Alle vragen over het onderwijs worden beantwoord en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. De rondleiding gebeurt bij voorkeur onder schooltijd, dan is te zien hoe er met elkaar geleefd en gewerkt wordt bij ons op school. Na het kennismakingsgesprek heeft u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan. SCOPE scholen zijn open christelijke scholen. Ieder kind is welkom als de ouders aangeven dat zij de doelstelling en de grondslag van de school respecteren.  Past onze school bij uw kind, dan kunt u uw kind schriftelijk aanmelden vanaf de leeftijd van 3 jaar. Dit houdt verband met wet- en regelgeving  Passend  Onderwijs.  Daarin  is  opgenomen  dat  kinderen pas vanaf hun derde jaar kunnen worden aangemeld. Wilt u uw kind al eerder aanmelden, dan kunt u uw kind alvast voorlopig aanmelden. Als uit het aanmeldformulier en uw mogelijk aanvullende informatie blijkt dat uw kind geen extra ondersteuning nodig heeft, wordt de inschrijving definitief. U ontvangt daarover bericht van de school. Als blijkt dat extra ondersteuning voor uw kind nodig is, gaat een periode van zes weken in. De school onderzoekt in die periode of binnen de school de gewenste extra ondersteuning en onderwijs kan worden georganiseerd of dat gezocht moet worden naar een andere, passende onderwijsvoorziening binnen ons Samenwerkingsverband.  Dit  onderzoek gebeurt in overleg met de ouders. Indien na zes weken nog niet voldoende duidelijkheid is, heeft de school de mogelijkheid de termijn met vier weken verlengen. U wordt hiervan natuurlijk op de hoogte gesteld (Zie hiervoor ook de SCOPE algemene informatie op onze website).  Vanaf hun 4e verjaardag zijn de leerlingen welkom op Het Baken. Een paar weken vo´o´r hun verjaardag mogen de leerlingen maximaal 3 middagen komen wennen. De ouders worden hierover 6 weken voordat dit zover is, gebeld door de leerkracht. Leerlingen worden gedurende het hele schooljaar toegelaten. Leerlingen die in de zomervakantie 4 jaar worden, mogen e´e´n moment voor de zomervakantie komen wennen. Deze leerlingen starten meteen na de zomervakantie in hun eigen groep. Alle leerlingen vallen onder de leerplichtwet. Dat wil zeggen dat u uw kind vanaf 5 jaar niet meer zonder wettelijk toegestane reden van school mag thuishouden. Zie hiervoor ook de SCOPE algemene informatie op onze website.      

De plaatsing van leerlingen in bestaande groepen is de verantwoordelijkheid van de schoolleiding. Zij zal er altijd naar streven groepen te formeren die een goede balans kennen. Wij denken hierbij aan een (indien mogelijk) goede verdeling tussen jongens en meisjes en aan een goede balans m.b.t. de ondersteuningsbehoefte van individuele leerlingen. Tussentijdse overplaatsingen vinden in principe niet plaats, tenzij school e´n ouders van mening zijn dat in het belang van het individuele kind e´n de andere leerlingen, overplaatsing gewenst is. Voor leerlingen die zich lopende hun schoolloopbaan bij ons aanmelden (zogenaamde zij-instromers) geldt de procedure zoals hierboven omschreven bij ‘In-en uitschrijven van een leerling’.  

Onderwijskundig rapport & Digitaal Overdrachtsdossier

Indien een kind van een andere school komt, ontvangen wij een onderwijskundig rapport van de school waar het kind vandaan komt. Aan de ouders van iedere leerling die de school tussentijds verlaat wordt een onderwijskundig rapport overhandigd, opgesteld ten behoeve van de ontvangende school. Aanmelding van leerlingen voor het aansluitend voortgezet onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs geschiedt schriftelijk door de ouders. Via de school vindt mondeling contact met de scholen voor voortgezet speciaal of aansluitend voortgezet onderwijs plaats. Tevens vult de school een ‘Digitaal Overdrachtsdossier’ (DOD) in, waar de gegevens en prestaties van een leerling in kaart gebracht zijn. Dit document wordt samen met het aanmeldingsformulier van de ouders verstuurd naar de school voor voortgezet speciaal of aansluitend voortgezet onderwijs. De ouders ontvangen een kopie van het door de school ingevulde digitale overdrachtsdossier.  

Indeling in groepen

Op Het Baken worden de leerlingen op leeftijd ingedeeld in groepen. Afhankelijk van het aantal leerlingen op school kan het mogelijk zijn dat een aantal van deze groepen gecombineerd worden. Bij het maken van combinatiegroepen wordt rekening gehouden met (in alfabetische volgorde) de volgende criteria:  

 • Grootte van de groep: we willen zoveel mogelijk evenredig grote groepen maken, ook in beide groepen van een combinatieklas.
 • Leeftijd van de kinderen: bijv. een kind dat al eens een jaar over heeft gedaan, delen wij bij voorkeur in bij de groep waarmee het qua leeftijd zoveel mogelijk overeenkomt.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind: het is belangrijk dat het kind in een groep komt waarin het zich zoveel mogelijk thuis voelt. Dit kan afhankelijk zijn van de eigen ontwikkeling.
 • Specifieke onderwijskundige problemen bij een bepaalde groep: het kan bijv. zijn dat in een groep kinderen zitten die speciale onderwijskundige aandacht nodig hebben. Als het mogelijk is om deze kinderen over een aantal groepen te verdelen, kan dit voor zowel het kind als de leerkracht een voordeel zijn.
 • Verhouding jongens/meisjes: het heeft onze voorkeur om de verdeling jongens/meisjes zo evenredig mogelijk te laten plaatsvinden.
 • Vriendjes en vriendinnetjes: wij willen deze vriendschappen zoveel mogelijk intact laten.  

Bovenstaande criteria worden door de betreffende leerkrachten besproken. Het is van te voren niet te zeggen welke criteria als belangrijkste zullen wegen. Het is meestal een combinatie van factoren. Zo kan het bijv. zijn dat een kind dat een jaar heeft overgedaan, toch in een combinatiegroep met jongere kinderen komt omdat het qua leerstof beter aansluit en het daar ook vriendjes of vriendinnetjes  heeft. Het aanwezig zijn van kinderen met behoefte aan extra onderwijsondersteuning in het kader van Passend Onderwijs kan ook sterk van invloed zijn op de verdeling van een groep. Nadat de groepsverdeling bekend is gemaakt, kunnen ouders met bezwaren deze met de leerkrachten en directie bespreken. De school beslist over de uiteindelijke verdeling.      

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bij ons op school werken we vanuit de gedachte: ‘onderwijs op maat’.

Wij onderkennen dat ieder kind verschillend is en komen met ons onderwijs hieraan tegemoet.

Het gaat er om dat:

 • kinderen worden uitgedaagd tot leren en om op verkenning uit te gaan, door een rijke omgeving (met uitdagende materialen en goede onderwijsmethodes) en door opdrachten die prikkelen tot zelfwerkzaamheid;
 • kinderen de ondersteuning krijgen waar ze behoefte aan hebben, op het juiste moment en in een vorm die is aangepast aan de manier waarop zij het best informatie tot zich nemen;
 • kinderen ervaren dat er vertrouwen is in hun goede wil, hun leergierigheid en hun inzet.

De school werkt aan de zelfstandigheid, de weerbaarheid en het probleemoplossend vermogen van de kinderen. Wanneer de kinderen na instructie zelfstandig aan het werk zijn, is de leerkracht beter in staat extra aandacht te geven aan kinderen die dit nodig hebben.

Levensbeschouwelijke vorming

Wij willen de kinderen graag in aanraking brengen met de Bijbel als bron van het christelijk geloof. Hierbij werken we uit de methode ‘Kind op Maandag’. We beginnen de dag met een verhaal uit de Bijbel of een spiegelverhaal. We zingen bijpassende liedjes en de dag wordt begonnen en/of afgesloten met gebed of lied. Bij de vertelling van de Bijbelverhalen staat voor de jonge kinderen de beleving van een bepaald aspect van het verhaal voorop. Voor de oudere kinderen komt er een stuk informatie en meningsvorming bij. We vinden het belangrijk dat kinderen zelf komen tot een eigen mening hierover. Naast de overdracht van informatie, verhalen en liederen proberen wij samen met de kinderen te praten over wat goed is en wat niet en hoe je als mensen met elkaar kunt omgaan. Dit alles natuurlijk vanuit wederzijds respect.

Onderwijs in de groepen 1 en 2

Alle activiteiten zijn gericht op de taal- en denkontwikkeling van kleuters. Het stimuleren van de ontluikende geletterdheid, het bevorderen van het ruimtelijke inzicht, het ontwikkelen van getalbegrip, het zien van overeenkomsten en verschillen en het zicht krijgen op oorzaak en gevolg. Bovendien neemt het bevorderen van zelfredzaamheid, het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motoriek een grote plaats in. Dagelijks houden de kinderen zich bezig met:

 • Taal- en rekenactiviteiten
 • Werken met ontwikkelingsmateriaal
 • Bewegingsactiviteiten
 • Expressieactiviteiten
 • De lees- en taalontwikkeling begint in de groepen 1 en 2 met stimulerende activiteiten zoals:
 • Het spontane vertellen
 • Het thema- en kringgesprek
 • Voorlezen

Taal- en luisterspelletjes Methodes:

 • Schatkist: kleuter methode voor taal & rekenen.
 • Pennenstreken: schrijfmethode.
 • Alles telt (rekenen)

Methodes groepen 3 t /m 8

Methodes:

 • Aanvankelijk Lezen groep 3: Veilig Leren Lezen (Kim-versie)
 • Voortgezet technisch lezen: Station Zuid.
 • Begrijpend en studerend lezen: Nieuwsbegrip
 • Taal- en spellingonderwijs: Taal Actief 4 (Spelling via Snappet)
 • Schrijven: Pennenstreken
 • Rekenen en Wiskunde: Wereld in Getallen 4 (via Snappet)
 • Aardrijkskunde: Meander
 • Geschiedenis: Brandaan
 • Natuur en Techniek: Blink
 • Engels: Join in
 • Muziek: Moet je doen 

In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen. We werken met de methode ‘Veilig Leren Lezen’. In groep 3 is het technisch lezen heel belangrijk. Daarnaast wordt met software de nadruk op leesmotivatie gelegd. In de hogere groepen komt steeds meer de nadruk op leesbegrip en studerend lezen te liggen. Voor begrijpend en studerend lezen gebruiken we vanaf groep 4 de methode: ‘Grip op Lezen’ en 'Nieuwsbegrip'. We proberen de kinderen enthousiast te maken voor het lezen van boeken door middel van onze eigen bibliotheek op Het Baken. Tevens gebruiken we vanaf groep 4 de methode Station Zuid voor het technisch leesonderwijs. Naast het gericht oefenen vanuit de methode wordt zowel het technisch lezen als het begrijpend en studerend lezen zoveel mogelijk door de verschillende vak- en vormingsgebieden heen gebruikt.

Taal

In groep 3 is taal nog geen apart vak. De methode ‘Veilig Leren Lezen’ combineert het aanvankelijke lees- en taalonderwijs. In de groepen 4 t/m 8 werken we met de nieuwste versie van de methode ‘Taal Actief’. De leerdoelen staan in het leerlingenmateriaal, zodat de kinderen weten wat ze leren. Differentiëren gebeurt standaard op 3 niveaus in elke les. Taal Actief besteedt veel aandacht aan woordenschat evenals de spelling en de grondbeginselen van de grammatica. De spellinglessen worden in groep 4 t/m 8 verwerkt in Snappet. Snappet past zich qua niveau automatisch aan aan het niveau van de leerling. De basisles is voor alle leerlingen gelijk maar de verwerking wordt realtime aangepast aan de antwoorden die de leerling geeft. Op deze manier krijgen de leerling onderwijs op maat. 

Schrijven

Bij het schriftelijke taalgebruik is de ontwikkeling van een goed hand- schrift een noodzaak. In de groepen 3 en 4 worden de letters en hun verbindingen  aangeleerd. In de groepen 5 t/m 8 besteden we aandacht aan het temposchrijven, het sierschrift en de ontwikkeling van het eigen handschrift. Wij gebruiken hiervoor de methode ‘Pennenstreken’.

Rekenen

In groep 3 tot en met 8 wordt gewerkt met de methode ‘Wereld in Getallen’ (versie 4). Naast het traditionele rekenen wordt ook aandacht besteed aan o.a. tabellen, grafieken, wiskundig denken, geldrekenen, klokkijken en meten. Er wordt de kinderen geleerd allerlei problemen op verschillende manieren te benaderen en op te lossen, inzicht te verwerven en onderlinge samenhang tussen de verschillende begrippen te zien. Deze methode kent ook regelmatige tussentijdse toetsmomenten, zodat de vorderingen van de kinderen goed kunnen worden bijgehouden en geëvalueerd. Daar waar nodig kan bijsturing plaatsvinden. In groep 4 t/m 8 worden de rekenlessen verwerkt in Snappet. De leerkracht kan op deze manier het onderwijs aanpassen aan de behoefte van de leerlingen.

Wereldoriënterende vakken

We vinden het belangrijk dat kinderen begrijpen hoe de omgeving in elkaar zit en kennis krijgen van hun eigen land, andere landen om ons heen en andere culturen. Het is belangrijk dat kinderen belangstelling krijgen voor historische gebeurtenissen, deze in de geschiedenis kunnen plaatsen en verbanden kunnen leggen tussen heden en verleden. Ook krijgen de kinderen enig inzicht in onze staatsinrichting. De kinderen leren de natuur om zich heen te ontdekken en gaan ervaren dat zij zelf deel uitmaken van die natuur. Ze leren daar op een goede manier mee om te gaan. We gebruiken de methoden Meander (aardrijkskunde), Blink (natuur en techniek) en Brandaan (geschiedenis). Daarnaast gebruiken we projecten van de dienst Milieu Educatie.

Wetenschap en Technologie

We gebruiken de nieuwste methode Blink voor het vak natuur en techniek. Een van onze leerkrachten is inmiddels opgeleid tot Onderwijskundig Expert Wetenschap en Technologie (onderzoekend en ontdekkend leren).

Engels

Wij werken met de methode ‘Join in’ voor Engels in de groepen 1 t/m 8. Het doel is een basis te leggen voor de communicatieve vaardig- heden. Dat wil zeggen dat de leerlingen een eenvoudig gesprek in het Engels kunnen voeren. Daarnaast besteden we ook aandacht aan enig grammaticaal inzicht en de woordenschat.

Bewegingsonderwijs

Kinderen hebben een spontane drang tot bewegen. De lessen staan dan ook in het teken van veel en gevarieerd bewegen. In de groepen 1 en 2 vindt dagelijks spel en beweging plaats. Dit gebeurt bij het buitenspel en twee keer in de week in de speelzaal. Vanaf groep 3 hebben de leerlingen twee lesuren of een blokuur in de week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Ook doet de school mee aan enkele sporttoernooien. Daarnaast is er elk schooljaar een sportdag voor alle kinderen.

Expressievakken

Hieronder verstaan we handvaardigheid, tekenen en muzikale vorming. Al deze vakken hebben tot doel de expressiviteit van de leerlingen tot ontwikkeling te brengen. Dit geldt zowel voor wat betreft het beeldende- als het muzikale gevoel dat ieder kind in meer of mindere mate in zich heeft. Voor muziek gebruiken we de methode ‘Moet je doen’ en krijgen de leerlingen muziekles van onze muziek- docent wanneer de formatie dat toelaat.

Daarnaast organiseert de schoolraad in de periode voor Pasen en Kerst voor alle groepen een creatieve middag. Tijdens deze middag maken de leerlingen kennis met diverse creatieve onderdelen. Dit gebeurt soms in de klas of in groepsoverstijgende groepjes onder begeleiding van leerkrachten en ouders.

Kunst en Cultuur

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur. Het Baken doet mee aan het Cultuurpalet (zie SCOPE schoolgids, 5.5). Ieder jaar maken de leerkrachten een keuze uit het programma- aanbod van de dienst Milieu Educatie. Hierbij kan gekozen worden uit excursies, leskisten en lespakketten.

Sociale redzaamheid en verkeer

We geven dit vak omdat jonge kinderen nog niet in staat zijn de vaak zo complexe verkeerssituaties te overzien en te begrijpen. We willen de kinderen leren om bewuste en verantwoordelijke verkeersdeel- nemers te worden. Het kennen van een aantal verkeerstekens en de regels leren herkennen en toepassen, draagt bij aan hun eigen veiligheid en die van hun medeweggebruikers. De leerlingen van groep 7 nemen jaarlijks deel aan de landelijke verkeersproef en het praktische verkeersexamen. 

Sociale veiligheid en bevordering gezond gedrag 

 • Sinds schooljaar 2017/2018 hebben we een beleidsplan met betrekking tot Sociale veiligheid. Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke leer- en werkomgeving te creëren voor leerlingen, professionals en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin al deze partijen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. Jaarlijks geven de leerkrachten in dat kader zes lessen over relaties en seksualiteit. Dit is structureel ingebed in het schoolbeleid. Daarnaast leren we de leerlingen bewust om te gaan met hun lichaam, kennis hebben van hun lichaam en van bedreigingen voor de gezondheid. In de groepen 1/8 nemen alle leerlingen op woensdag, donderdag en vrijdag fruit mee om in de pauze te eten. 

Sociale Vaardigheid

Sociaal vaardige kinderen redden het in onze maatschappij. Wij leren die vaardigheden aan m.b.v. “de Kanjertraining”. Dit is een programma waarbij we de kinderen leren goed met elkaar om te gaan en pest- gedrag te voorkomen. Alle leerkrachten zijn bevoegd deze training te geven. Tijdens de informatieavond van de groep van uw kind worden de principes van de Kanjertraining behandeld.

Burgerschapsvorming

Wij vinden het onze taak om in een sfeer van vertrouwen en vanuit onze identiteit als christelijke school in de eerste plaats de kennis en de achtergrond die de leerlingen zelf meebrengen in de klas te gebruiken om van elkaar te leren. De volgende punten hebben daarom onze aandacht:   

 • We leren onze leerlingen zich kennis, vaardigheden en een houding eigen te maken waardoor zij in staat zijn om op een positieve, verantwoordelijke manier aan de samenleving deel te nemen. Naast het gezin en de buurt is onze school een plek waar leerlingen leren hoe de samenleving in elkaar zit en welke rol zij daar zelf in kunnen spelen. We leren de leerlingen respectvol met de ander en met de omgeving om te gaan. Het kennismaken met verschillende culturen, tradities en geestelijke stromingen binnen onze samenleving en het ontmoeten van leerlingen met verschillende achtergronden speelt daarbij een belangrijke rol. Op die manier dragen we bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, het besef van normen en waarden en vergroting van maatschappelijke betrokkenheid.   
 • Onze school staat midden in de samenleving. Daar waar mogelijk sluiten we aan op ontwikkelingen en actuele gebeurtenissen. We hebben ook een signalerende functie, vooral op het gebied van veiligheid en zorg.
 • We ontwikkelen normbesef bij leerlingen met het oog op het voorkomen van maatschappelijke problemen.
 • We bieden kennis aan en gaan in discussie over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving. De leerlingen kunnen daar een eigen visie op ontwikkelen.
 • We leren de leerlingen hoe een democratische samenleving in elkaar zit.
 • Met elkaar willen we Europees en wereldburger zijn.               
 • We leren de leerlingen dat we niet alleen in Nederland, maar in een breder verband leven.

Huiswerk

We willen de leerlingen op school leren hun werk goed te plannen en te verdelen. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen huiswerkopdrachten mee. Wij hanteren een heldere huiswerk opbouw in de groepen 5 tot en met 8. Deze opbouw wordt op de informatieavond toegelicht. Wij vinden het belangrijk dat kinderen gewend raken aan huiswerk. We werken in groep 6, 7 en 8 met een agenda waar het huiswerk in wordt opgeschreven, daarnaast staat de datum van inleveren of toets ook altijd op het huiswerkblad. Wij besteden aandacht aan het ‘leren leren’ en aan agendabeheer. Het huiswerk wordt via Parro ook met de ouders gedeeld. 

ICT

Elke groep op Het Baken beschikt over eigen chromebooks met Snappet en de nieuwste onderwijsprogramma’s die horen bij onze methodes. Met behulp van deze programma’s kunnen de kinderen op hun eigen niveau vaardigheden oefenen. De groepen 3 t/m 8 zijn voorzien van een Touchscreen TV, waarop aangeboden leerstof visueel wordt ondersteund. Vanaf groep 5 wordt binnen een beschermde omgeving het internet gebruikt. Voor het internetgebruik is een protocol opgesteld dat regelmatig in de groepen besproken wordt. De veiligheid van het internet wordt sterk verbeterd door het gebruik van Proxbox. Dit systeem filtert ons computernetwerk en stelt ons in staat zelf keuzes te maken voor de internetmogelijkheden van de leerlingen. In de kleutergroepen worden iPads en vaste computers gebruikt en in de overige groepen werken we met een combinatie van Chromebooks en vaste computers. Onze school heeft een onderwijskundig ICT-er (Edwin Tekelenburg) die alle ontwikkelingen op het gebied van computers en multimedia in de school vorm geeft en de leerkrachten ondersteunt. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend Onderwijs

Wij vinden het van groot belang dat een kind zich goed kan ontwikkelen op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. De meeste kinderen ontwikkelen zich naar verwachting en leren zonder problemen. Voor deze kinderen verandert er met Passend Onderwijs in principe niets. Ongeveer 1 op de 5 kinderen heeft echter meer begeleiding nodig, van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze ondersteuning, zo snel en passend mogelijk, dat is de kern van Passend Onderwijs.

Passend Onderwijs gaat over de manier waarop extra ondersteuning (hulp) in het onderwijs aan leerlingen wordt georganiseerd en gefinancierd. Uitgangspunt is dat alle kinderen het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben en op een onderwijsplek zitten die bij hen past. Het gaat om bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Passend Onderwijs is dus geen schooltype.

Onze school werkt samen met andere scholen in het Samenwerkingsverband Rijnstreek. Zie de website: www.swvrijnstreek.nl. Wij hebben afspraken gemaakt over:

 • De begeleiding die iedere gewone basisschool biedt.
 • Welke kinderen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs gaan en welke procedure daarvoor geldt.
 • Hoe het geld voor extra ondersteuning over de scholen wordt verdeeld.
 • Wat de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften moet zijn.
 • Hoe ouders worden geïnformeerd over wat scholen kunnen betekenen voor kinderen die extra ondersteuning of zorg nodig hebben.   

Deze afspraken staan in het Ondersteuningsplan van ons Samenwerkingsverband. In het ondersteuningsprofiel van iedere school kunt u lezen welke ondersteuning de school biedt. Hoe we dit praktisch vormgeven kunt u in dit hoofdstuk van de schoolgids lezen. Wanneer uw kind extra ondersteuning krijgt of naar het speciaal onderwijs gaat, wordt deze extra ondersteuning vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief. De school maakt dit samen met u als ouder. Iedere school heeft een School Ondersteunings Profiel (SOP) opgesteld. Hierin wordt beschreven wat een school kan bieden op het gebied van Passend Onderwijs. Ons SOP ligt op school ter inzage en staat ook op onze website.

Wij hebben inmiddels ervaring met en ook kennis van het werken met cluster 2 kinderen (kinderen met taal- en/of spraakstoornissen). Daarnaast hebben we in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met kinderen met dyslexie. Wij willen reëel zijn ten aanzien van de mogelijkheden van ondersteuning binnen de school richting passend onderwijs. Het komende jaar richten wij ons op het vergroten van kennis en vaardigheden die te maken hebben met gedragsproblemen. Afhankelijk van de onderwijsbehoeften in de betreffende groep, complexiteit van het betreffende kind en bijvoorbeeld groepsgrootte, willen wij aan kinderen passende begeleiding bieden.  

Handelingsgericht werken

Op Het Baken werken we volgens het onderwijsconcept handelingsgericht werken. De bedoeling van dit concept is: het vergroten van het professioneel handelen van het team binnen de zorg in school en afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van leerlingen, rekening houdend met de belemmerende en stimulerende factoren van het kind. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • De onderwijsbehoeften van dit kind; in gesprek met de leerling over wat het nodig heeft en wat de leerkracht ziet binnen de observaties.
 • Goed klassenmanagement van de leerkracht is belangrijk voor het succes van de begeleiding van de leerlingen.
 • Voortdurend streven naar bruikbare, haalbare adviezen en daarbij vooruit denken.
 • Goede samenwerking tussen de leerkracht, leerling, ouders en begeleiders en externen.
 • Observeren, onderzoeken en bespreken van de interactie tussen leerling, leerkracht, groep en ouders. Wat heeft invloed op wat?
 • Benoemen van de positieve factoren en op zoek gaan naar de mogelijkheden van de leerling.
 • Systematisch werken en open en duidelijk naar elkaar zijn; dit geldt voor leerling, ouders, leerkracht en begeleiders.  

De groepsplannen vormen de basis van ons klassenmanagement om  te komen tot de juiste zorg voor alle leerlingen in een groep. In elke groep wordt er gewerkt met een groepsplan. Dit plan wordt met de intern begeleider (IB-er) drie keer per jaar besproken met als doel dicht op de zorg te zitten en een doorgaande lijn te waarborgen. Hoe we als leerkrachten onze kwaliteit kunnen blijven behouden of vergroten bij het werken in grotere groepen of combinatiegroepen is een steeds terugkomend onderdeel van onze ontwikkeling. Praktische vaardigheden worden aangereikt en uitgeprobeerd tijdens studiemomenten met als inhoud klassenmanagement. Ook dit leerjaar wordt hier actief mee gewerkt en geoefend.   

Uitgangspunten

Uitgangspunt is de hulp die kinderen krijgen door de eigen leerkracht binnen de groep. Wanneer dit niet afdoende is, is er binnen onze school ondersteuning mogelijk, die geboden wordt door vrijwilligers en/of stagiaires. De leerkracht is eindverantwoordelijk voor wat er gedaan wordt tijdens deze momenten. Het vroegtijdig signaleren van leerlingen die speciale aandacht nodig hebben op het gebied van het leren of het gedrag is belangrijk. Zo kunnen we, indien nodig, preventieve zorg bieden. Wij willen de extra hulp zoveel mogelijk binnen de eigen groep realiseren, daar voelt het kind zich meestal veilig en dan zal de extra zorg beter tot zijn recht kunnen komen. Voor bepaalde ondersteuning is een andere ruimte wenselijk (bijvoorbeeld bij motorische oefeningen op muziek of bij individuele  begeleiding).  

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen  

Dagelijks volgen wij de ontwikkeling en het werk van de kinderen teneinde hun vorderingen zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen. Wij doen dit door middel van:

 • Observaties.
 • Het controleren en corrigeren van verwerkte leerstof.
 • Individuele onderzoeken.
 • KIJK, een leerlingvolgsysteem voor kleuters.
 • Leerlingvolgsysteem van DIA voor de groepen 3 t/m 8.
 • Toetsen voor begrippen, lezen, spellen, rekenen en de wereld- oriënterende vakken.
 • Het digitaal invullen van lijsten m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling (met behulp van het leerlingvolgsysteem van de kanjertraining).   

De gegevens van iedere leerling worden door de leerkracht verzameld en bijgehouden in ParnasSys, het digitaal leerlingadministratiesysteem dat wij gebruiken. Daarin worden gegevens opgenomen over het gezin, de leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen, toets- en rapportgegevens. Van iedere leerling wordt bovendien een leerlingmap bijgehouden met daarin belangrijke gegevens van voorgaande jaren. Ieder cursusjaar kent toetsperiodes. Na iedere toetsperiode bespreken de leerkrachten samen met de interne begeleider de groepsresultaten. Hierna wordt een groepsplan opgesteld. Op deze manier willen we aandacht geven aan alle kinderen in de groep.  

Verslaggeving naar ouders  

Op Het Baken hebben we een digitaal rapport. Onder digitaal verstaan we dat het rapport digitaal gemaakt is. Het rapport is niet digitaal inzichtelijk. Alle resultaten van de methodische en de CITO toetsen en het algemeen welbevinden worden hierin weergegeven. In de groepen 1/2 wordt een kind verslag gebruikt. Naast de rapporten zijn er diverse gesprekken. Het eerste gesprek is een ouder/kind gesprek aan het begin van het jaar. De input vanuit de thuissituatie van het kind staat hier centraal. De twee andere gesprekken komen voort vanuit het rapport. Het laatste gesprek is op afroep en niet voor iedereen noodzakelijk. Daarnaast is het altijd mogelijk tussendoor een afspraak te maken om  na schooltijd  in gesprek te gaan met de leerkracht.

Leerlingondersteuning

Ons uitgangspunt is, dat ieder kind de zorg krijgt die het nodig heeft. Wij  streven  daarbij  naar  een  zo  vroeg  mogelijk  signaleren  van  de zorg. Daartoe worden alle kinderen in groep 3 t/m 8 in januari en juni getoetst. Voor kinderen in groep 1 en 2 gebruiken wij hiervoor het leerlingvolgsysteem van KIJK. De kinderen in groep 3 worden getoetst op lezen, spellen en rekenen. De kinderen in de groepen 4 t/m 8  worden getoetst op begrijpend lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, engels (indien van toepassing)  lezen, spellen en rekenen. Dit gebeurt het hele jaar door met methode gebonden toetsen en met  het leerlingvolgsysteem van CITO. Eventueel kan er nog nader onderzoek plaatsvinden. De leerlingen die extra ondersteuning krijgen  worden regelmatig besproken door de leerkracht en de interne begeleider om na te gaan of de extra ondersteuning die wordt geboden resultaten  heeft. Daar  waar  nodig  kunnen  externe  deskundigen worden ingeschakeld.   Dit gebeurt niet voordat met de ouders over de situatie is gesproken. Eventuele extra ondersteuning kan worden uitgevoerd door:

 • De groepsleerkracht met een speciaal leerprogramma.
 • De vrijwilliger met een speciaal leerprogramma.
 • De onderwijsassistent.
 • De interne begeleider die de leerkracht ondersteunt door middel van het opstellen van speciale leerprogramma’s.
 • De ambulante begeleider vanuit het speciaal onderwijs, bijvoorbeeld door ondersteuning aan de leerkracht van het kind.
 • De schoolbegeleider vanuit de schoolbegeleidingsdienst, die de leerkracht adviseert en die onderzoeken kan uitvoeren.
 • Verder kan er na een zorgvuldige procedure en in overleg met ouders verwezen worden naar een speciale school voor basisonderwijs of naar een vorm van speciaal onderwijs.  

Specifieke leerlingenzorg

Als school willen we ook inspelen op de leerlingen die meer aankunnen: de meer begaafde leerlingen. Deze leerlingen zijn veelal snel klaar met hun werk, maken het werk prima en vragen meer. We zoeken deze zorg in een combinatie van compacten en verbreding of verrijking van de leerstof. Deze activiteiten vinden zoveel mogelijk in de groep plaats. Er kan ook gekozen worden voor activiteiten die buiten de groep plaatsvinden. Buiten onze school zijn er faciliteiten gecreëerd binnen andere scholen in Alphen aan den Rijn, zoals de plusklas of Kaleidoscope waar de kinderen dagdelen per week heen gaan en op hun niveau les krijgen. Bij verbreding gaat het om het aanbieden van aanvullende leerstof, naast of in plaats van het reguliere onderwijsaanbod. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen:

 • Leerstof die een uitbreiding vormt op onderwerpen of vakken die onderdeel uitmaken van het reguliere onderwijsaanbod.
 • Leerstof die onderwerpen of vakken behandelt die normaal gesproken geen onderdeel uitmaken van het reguliere onderwijsaanbod. In de praktijk kan dit in drie niveaus worden vertaald:  
 1. extra werk volgens de methode.
 2. volgens onderwijsaanbod; daarnaast eigen programma onderdelen.
 3. grotendeels volgen van een eigen programma, waarbij de groeps- processen belangrijk blijven. Voor alle drie niveaus geldt dat het toetsen van de leerstofgebieden structureel ingebouwd is. Op deze manier kan de leerling laten zien of de leerstof wordt beheerst. Dit wordt ook besproken met de leerling en met de ouders, zodat een plan van aanpak kan worden opgesteld. Ook investeren we in extra materialen.

Op SCOPE niveau is er drie jaar geleden een projectgroep gestart die het onderwijsaanbod voor deze doelgroep heeft ontwikkeld. Kaleidoscope, een klas voor meerbegaafden waar ze uitdaging vinden en het Mikpunt, een verzamelpunt voor uitdagende materialen, zijn hier uit voort gekomen. Op dit moment bestaat er ook de mogelijkheid leerlingen aan te melden bij  de plusklas van ons Samenwerkingsverband.   

Plaatsing en verwijzing van leerlingen

We kennen hierbij de volgende mogelijkheden:

 • De school doorlopen met een speciaal leerprogramma.
 • Doublure.
 • Speciale opvang voor hoogbegaafden.
 • Verwijzing naar een andere basisschool.
 • Verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs.    

Soms komt het voor dat een kind, ondanks alle extra aandacht van school en externe deskundigen, niet bij ons de juiste hulp kan krijgen. Als de begeleiding bij ons op school niet intensief genoeg kan zijn zullen  wij, uiteraard in goed overleg met de ouders, een traject doorlopen via het BOT( Breed Ondersteuningsteam). Hier wordt een dossier opgebouwd en een arrangement voorbereid. Hierna moet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor Speciaal Basisonderwijs aangevraagd worden bij de toelaatbaarheidscommissie (TLC). Dit is een nieuwe route, met nieuwe termen, laagdrempelig, dichtbij de school georganiseerd en met intensieve samenwerking met ouders. Via het Samenwerkingsverband kunnen we gebruik maken van expertises en diverse zorgarrangementen. (zie hiervoor ook de SCOPE algemene informatie op onze website)  

Doubleren

We streven zoveel mogelijk naar een voortgaande, ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen. Wanneer echter duidelijk blijkt dat een kind meer tijd nodig heeft en cognitief en/of sociaal emotioneel niet  rijp is voor de volgende groep en we wel de overtuiging hebben dat   het kind voldoende mogelijkheden heeft om het onderwijs op onze school te volgen, kan een doublure op zijn plaats zijn. Omdat het voor het kind en ouders een ingrijpende zaak is, zijn zorgvuldige analyses  van de leerling-gegevens nodig. Hierbij kan ondersteuning van derden worden ingeroepen voor externe toetsing en advisering. Wanneer doubleren tot de mogelijkheden behoort, is een zorgvuldige procedure van belang. Als school hanteren we hiervoor een stappenplan.    

GO! voor jeugd (voorheen Centrum Jeugd en Gezin)

Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij het Centrum Go! terecht met alle soorten vragen over opvoeden en opgroeien. In het centrum werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, jeugd- en gezinswerkers en pedagogen. Iedere medewerker heeft eigen specifieke deskundigheid ter ondersteuning van u en uw kinderen.

De basisschool en GO! voor jeugd

De medewerkers van GO! voor jeugd werken op verschillende manieren samen met onze basisschool. De jeugdgezondheidszorg en de jeugd- en gezinsteams maken onderdeel uit van GO! voor jeugd. De jeugdgezondheidszorg nodigt jaarlijks de kinderen uit groep 2 en 7 uit voor een onderzoek of screening. Naast onderzoek van o.a. gehoor, gezichtsvermogen, groei en motorische ontwikkeling wordt ook aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Verder kan er advies gegeven worden over bijvoorbeeld voeding, bedplassen, hoofdluis, gedragsproblemen, omgaan met elkaar en voorkomen van pesten. U kunt altijd contact opnemen voor advies of extra onderzoek met de GO!-medewerkers op onze school via onze intern begeleider (Meester Thomas).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning


In ons nieuwe schoolplan staan alle ambities voor de komende vier jaar uitgewerkt. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

JUNIS biedt wijkgerichte voor-, tussen- en naschoolse opvang voor kinderen van alle basisscholen in de gemeente Alphen aan den Rijn. Junis heeft  BSO locatie op Het Baken 2. Junis biedt hier BSO aan voor de kinderen van groep 1 t/m 8. Op deze manier wordt een compleet aanbod voor alle basisschoolkinderen in deze wijk gegeven. Ouders die opvang voor hun kind willen (voor en/of na school) kunnen zich inschrijven bij SKA.

Terug naar boven