Protestants Christelijke Basisschool De Mare

Schelfhorst 2 2402 LG Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Mare

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindopbrengsten worden gemeten door middel van de eindtoets van ROUTE 8. Een zorgvuldige afname wordt gegarandeerd. In principe doen alle leerlingen mee aan de eindtoets. Uitzonderingen kunnen zijn:

  • leerlingen met een ontwikkelingsperspectief
  • Leerlingen die uitstromen naar het VSO of praktijkonderwijs
  • Leerlingen met lgf-, SO- of SBO-indicatie
  • Leerlingen die kort in Nederland zijn (minder dan  4 jaar)
  • Leerlingen die kort op De Mare zijn (ingestroomd in groep 7 of 8)

De resultaten van de eindtoets wordt aan ouders/verzorgers bekend gemaakt door middel van de rapportagekaart. De resultaten worden besproken tijdens 10-minutengesprekken met ouders/verzorgers én leerlingen. De eindopbrengsten worden elk schooljaar in het team besproken om zo onze successen te vieren en te kijken waar nog eventuele kansen liggen voor verbetering.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenopbrengsten brengen we in kaart met behulp van het CITO LOVS. In uitzonderlijke gevallen doen leerlingen niet mee met de groepsafname van een CITO toets. Hier hebben we op school duidelijke afspraken over die zijn vastgelegd in het document toetsen en observeren en in het zorgplan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leerlingen met een ontwikkelperspectief of leerlingen die gaan doubleren. Bij deze leerlingen wordt indien mogelijk een CITO toets afgenomen die past bij de ontwikkeling/mogelijkheden van de desbetreffende leerling.De resultaten van de CITO-toetsen worden weergegeven op de rapporten van de leerlingen voor ouders/verzorgers en zijn zichtbaar in de ouderportaal.

Bij de leerlingen van groep 1 en 2 maken we gebruik van het observatieprogramma van BOSOS. Met BOSOS observeren we elke 3 maanden de ontwikkeling van de kinderen.

Op schoolniveau brengen we twee keer per jaar de (tussen) opbrengsten in kaart en bespreken en analyseren dit met het gehele team. Hierbij wordt de trendanalyse nauwkeurig uitgevoerd en besproken. 

Vanaf groep 6 worden de grafieken in het rapport meegenomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf groep 1 t/m groep 8 houden we een leerlingvolgsysteem bij. Elk schooljaar wordt in groep 8 de eindtoets van ROUTE 8 afgenomen. (Door de omstandigheden rond de corona crisis is de eindtoets in 2020 niet gemaakt.)

De sociale competentie, waaronder motivatie, wordt in groep 7 en 8 in kaart gebracht met ZIEN! We werken met de plaatsingswijzer, waarbij het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 een cruciale rol speelt bij de advisering van de leerling. Voor een second opinion kunnen we gebruik maken van de expertise van de SCOPE orthopedagogen. De adviezen worden met leerlingen en ouders/verzorgers besproken. Het digitaal overdracht dossier (DOD) van iedere leerling wordt door de leerkracht ingevuld. Er vindt warme overdracht plaats met de ontvangende school voor voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven