Protestants Christelijke Basisschool De Mare

Schelfhorst 2 2402 LG Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Mare

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindopbrengsten worden gemeten door middel van de eindtoets van ROUTE 8. Een zorgvuldige afname wordt gegarandeerd. In principe doen alle leerlingen mee aan de eindtoets. Voor enkele leerlingen is er een uitzondering om niet deel te nemen aan de eindtoets. Deze uitzoderingen zijn terug te vinden op onderstaande site:

https://www.centraleeindtoetspo.nl/publicaties/vragen-en-antwoorden/welke-leerlingen-hebben-een-ontheffing-voor-deelname-aan-een-eindtoets

De resultaten van de eindtoets wordt aan ouders/verzorgers bekend gemaakt door middel van de rapportagekaart. De resultaten worden besproken tijdens 10-minutengesprekken met ouders/verzorgers én leerlingen. De eindopbrengsten worden elk schooljaar in het team besproken om zo onze successen te vieren en te kijken waar nog eventuele kansen liggen voor verbetering.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenopbrengsten brengen we in kaart met behulp van het CITO. In uitzonderlijke gevallen doen leerlingen niet mee met de groepsafname van een CITO toets. Hier hebben we op school duidelijke afspraken over die zijn vastgelegd in het document toetsen en observeren en in het zorgplan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leerlingen met een ontwikkelingsperspectief of leerlingen die gaan doubleren. Bij deze leerlingen wordt indien mogelijk een CITO toets afgenomen die past bij de ontwikkeling/mogelijkheden van de desbetreffende leerling.De resultaten van de CITO-toetsen worden weergegeven op de rapporten van de leerlingen voor ouders/verzorgers en zijn zichtbaar in de ouderportaal.

Bij de leerlingen van groep 1 en 2 maken we gebruik van het observatieprogramma van BOSOS. Met BOSOS observeren we elke 3 maanden de ontwikkeling van de kinderen.

Op schoolniveau brengen we twee keer per jaar de (tussen) opbrengsten in kaart en bespreken en analyseren dit met het gehele team. Hierbij wordt de trendanalyse nauwkeurig uitgevoerd en besproken. 

De grafieken worden in het portfolio meegenomen.

We overwegen om vanaf schooljaar 2022-2023 over te stappen naar het leerlingvolgsysteem van DIA.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf groep 1 t/m groep 8 houden we een leerlingvolgsysteem bij. Elk schooljaar wordt in groep 8 de eindtoets van ROUTE 8 afgenomen. (Door de omstandigheden rond de corona crisis is de eindtoets in 2020 niet gemaakt.)

De sociale competentie, waaronder motivatie, wordt in groep 7 en 8 in kaart gebracht met Kindbegrip. We werken met de plaatsingswijzer, waarbij het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 een cruciale rol speelt bij de advisering van de leerling. Voor een second opinion kunnen we gebruik maken van de expertise van de SCOPE orthopedagogen. De adviezen worden met leerlingen en ouders/verzorgers besproken. Het digitaal overdracht dossier (DOD) van iedere leerling wordt door de leerkracht ingevuld. Er vindt warme overdracht plaats met de ontvangende school voor voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het is belangrijk dat kinderen opgroeien in een goede sfeer, om een volwaardig mens te worden. Een vriendelijk en veilig schoolklimaat met orde, structuur en grenzen vinden we belangrijk. Als een kind zich veilig voelt, kan het zich beter ontwikkelen. Structuur geeft het kind overzicht en kansen.

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen niet alleen de leerstof onder de knie krijgen maar zich ook kunnen ontwikkelen in zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.Ook daar is oefening voor nodig. Goed gedrag is aan te leren!

Een goede samenwerking tussen team, leerlingen en ouders/ verzorgers, vormt de basis voor een goed en veilig schoolklimaat: een fijne school maken we met elkaar.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Betrokkenheid en welbevinden
  • Sociale competentie
  • Ouders/verzorgers als partners

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De leerkrachten registreren de toetsgegevens in Parnassys. De resultaten worden weergegeven op de rapporten van de leerlingen voor ouders/verzorgers. De leerkracht analyseert de gegevens op leerlingniveau en op groepsniveau en heeft hier een gesprek over met de intern begeleider. De resultaten van de CITO toetsen worden weergegeven op het rapport, zijn zichtbaar in het ouderportaal en worden besproken met ouders/verzorgers. Op schoolniveau brengen we twee keer per jaar de (tussen) opbrengsten in kaart en bespreken en analyseren dit met het gehele team. Hierbij wordt de trendanalyse nauwkeurig uitgevoerd en besproken. Het onderdeel opbrengsten heeft ook de aandacht tijdens de POP, PROF en beoordelingsgesprekken. 

Terug naar boven