Protestants Christelijke Basisschool De Mare

Schelfhorst 2 2402 LG Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Mare

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Mare kent verschillende functies.

Er werken ongeveer 24 leerkrachten die verantwoordelijk voor de groepen waarbij de 3 onderwijsassistenten van de Mare de leerkrachten ondersteunen bij het onderwijsproces.

Er werken 2 intern begeleiders. Eén is verantwoordelijk voor de zorg in de groepen 1 t/m 4. De andere draagt verantwoordelijkheid voor de groepen 5 t/m 8.

Als school vinden wij het belangrijk om nieuwe collega's op te leiden. Daarvoor bieden wij de ruimte aan studenten van de Pabo's en studenten die de opleiding tot onderwijsassistent volgen.

Omdat de school 2 locaties heeft, zijn er 2 teamleiders.

Er is 1 directeur die de eindverantwoordelijkheid draagt. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vinden van vervangers voor afwezige leerkrachten kan incidenteel een probleem opleveren. Als het niet lukt een vervanger te vinden, maken SCOPE scholen gebruik van een intern noodplan. In zo’n geval wordt gezocht naar interne oplossingen. Deze kunnen bestaan uit het inzetten van parttime leerkrachten, het doorschuiven van een leerkracht naar een andere groep, het combineren van groepen of het verdelen van kinderen over andere groepen. Het beleid is er op gericht te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. In uiterste nood is het helaas niet te vermijden dat het naar huis sturen van een klas toch gebeurt.

Het bestuur van SCOPE scholengroep is aangesloten bij het Regionaal Transfercentrum ‘Cella’ (RTC Cella). Onderling zijn afspraken gemaakt over de inzet van het personeel op onze scholen voor primair onderwijs, dat valt onder het RTC.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school werkt in jaargroepen, d.w.z. dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten. Het onderwijs wordt gestructureerd via verschillende vak- en vormingsgebieden waarbij we eigentijdse methoden gebruiken die voldoen aan de kerndoelen. De leerkracht is de spil om dit op een uitdagende wijze vorm te geven. We werken handelingsgericht waarbij we rekening houden met de onderwijsbehoeften van elke leerling. Naast klassikale instructie vindt er instructie in groepjes of aan individuele leerlingen plaats. 

Voor de gymlessen hebben we een vakleerkracht gymnastiek en werken we samen met de beweegpartners zodat alle groepen vanaf groep 3 twee keer in de week bewegingsonderwijs hebben. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De kleutergroepen hebben op jaarbasis ongeveer 920 lesuren. De groepen van 3 t/m 8 ongeveer 980. Hierdoor voldoet De Mare aan de wettelijke eis van 7520 lesuren verdeeld over 8 schooljaren voor alle leerlingen en blijft er ruimte om jaarlijks een aantal studiedagen te organiseren. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Mare heeft kinderen op school met gevarieerde onderwijsbehoeften.

We bieden onder andere ondersteuning bij:

  • leerproblemen
  • sociaal-emotionele problematiek
  • lichte gedragsproblematiek
  • het verwerven van de Nederlandse taal

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op het gebied van leerproblemen, sociaal-emotionele problematiek, lichte gedragsproblematiek  en het verwerven van de Nederlandse taal blijven wij ons bekwamen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onderwijsachterstandenbeleid / versterkt taalaanbod 

Vanuit passend onderwijs zien wij het als onze taak om aandacht te hebben voor een versterkt taalaanbod. Hierbij stellen we onszelf als doel om taal- en onderwijsachterstanden bij kinderen zoveel mogelijk te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. Hierbij wordt ook samengewerkt met Participe (Kom Erbij / Op Stap) en de bibliotheek. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met andere schoolbesturen, kinderopvangorganisaties (o.a.peuterspeelzalen) en de gemeente. SCOPE scholengroep investeert in extra middelen in de vorm van materialen en uren voor de begeleiding. Om de deskundigheid te bevorderen is er jaarlijks scholing voor ons personeel.   Terug naar boven