Protestants Christelijke Basisschool De Mare

Schelfhorst 2 2402 LG Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Mare

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vinden van vervangers voor afwezige leerkrachten kan incidenteel een probleem opleveren. Als het niet lukt een vervanger te vinden, maken SCOPE scholen gebruik van een intern noodplan. In zo’n geval wordt gezocht naar interne oplossingen. Deze kunnen bestaan uit het inzetten van parttime leerkrachten, het doorschuiven van een leerkracht naar een andere groep, het combineren van groepen of het verdelen van kinderen over andere groepen. Het beleid is er op gericht te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. In uiterste nood is het helaas niet te vermijden dat het naar huis sturen van een klas toch gebeurt.

Het bestuur van SCOPE scholengroep is aangesloten bij het Regionaal Transfercentrum ‘Cella’ (RTC Cella). Onderling zijn afspraken gemaakt over de inzet van het personeel op onze scholen voor primair onderwijs, dat valt onder het RTC.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school werkt in jaargroepen, d.w.z. dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten Het onderwijs wordt gestructureerd via verschillende vak- en vormingsgebieden waarbij we eigentijdse methoden gebruiken die voldoen aan de kerndoelen. De leerkracht is de spil om dit op een uitdagende wijze vorm te geven. We werken handelingsgericht waarbij we rekening houden met de onderwijsbehoeften van elke leerling. Naast groepsgewijze instructie vindt er instructie in groepjes of aan individuele leerlingen plaats. Bij dit alles geven we vorm aan zelfstandig en coöperatief werken.

Voor de bewegingslessen hebben we een vakleerkracht gymnastiek die alle groepen vanaf groep 3 1 keer in de week les geeft. De andere bewegingsmomenten creeëren we door samenwerking met lokale sportverenigingen te zoeken. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De groepen 1 t/m 4 hebben op jaarbasis ongeveer 920 lesuren. De bovenbouwgroepen iets meer dan 1000. Hierdoor voldoet De Mare aan de wettelijke eis van 7520 lesuren verdeeld over 8 schooljaren voor alle leerlingen en blijft er ruimte om jaarlijks een aantal studiedagen te organiseren. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Mare heeft kinderen op school met gevarieerde onderwijsbehoeften.

We bieden onder andere ondersteuning bij:

  • leerproblemen
  • sociaal-emotionele problematiek
  • lichte gedragsproblematiek
  • het verwerven van de Nederlandse taal

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven