PCB De Stromen

Lupinesingel 11 2403 CM Alphen aan den Rijn

 • Bij iedere ingang van de school hangt onze missie spiegel.
 • Schoolfoto van PCB De Stromen
 • Schoolfoto van PCB De Stromen
 • Schoolfoto van PCB De Stromen
 • Schoolfoto van PCB De Stromen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vinden van vervangers voor afwezige leerkrachten is geregeld door middel van de vervangingspool (RTC-Cella).

Incidenteel kan vervanging een probleem opleveren. Als het niet lukt een vervanger te vinden, maken SCOPE scholen gebruik van een intern noodplan. In zo’n geval wordt gezocht naar interne oplossingen. Deze kunnen bestaan uit het inzetten van parttime leerkrachten, het doorschuiven van een leerkracht naar een andere groep, het combineren van groepen of het verdelen van kinderen over andere groepen. Het beleid is er op gericht te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. Het bestuur van SCOPE scholengroep is aangesloten bij het Regionaal Transfercentrum ‘Cella’ (RTC Cella).

We hebben het afgelopen schooljaar wel gemerkt dat het vervangen bij ziekte van een leerkracht een steeds grotere uitdaging wordt. Ook in Alphen aan den Rijn merken we helaas het begin van het landelijke leerkrachtentekort.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school zitten de kinderen per leerjaar bij elkaar en soms is er een combinatie van twee leerjaren samengevoegd.
Voor de kleuters geldt dat we dit altijd combineren in groepen 0/1/2.

In de klassen wordt handelingsgericht gewerkt. Dit betekent dat niet elk kind altijd hetzelfde werk doet of aan dezelfde doelen werkt.
Er is afstemming in de leerstof, maar ook in de werkwijze. Soms werken we dan ook groepsdoorbroken, in de groep, aula of op het leerplein.

Wij hebben in de school kinderen met specifieke onderwijsbehoeften waarop wij met elkaar een zo goed mogelijk antwoord proberen te geven. Passend Onderwijs is zichtbaar in onze school en daar zijn we trots op!

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Stromen heeft allerlei kinderen op school met gevarieerde ondersteuningsbehoeften.

De ondersteuning is o.a. nodig op het terrein van:

 • Leerstof, veel variatie in de begaafdheid van onze leerlingen en aanwezigheid van kinderen met een specifieke leerstoornis
 • Gedrag, autisme / ADHD / ADD / ODD
 • Taal, voor een aantal kinderen van onze school is Nederlands niet de thuistaal
 • Motorische ontwikkeling
 • Welbevinden, voor een aantal kinderen van onze school geldt dat zij als vluchteling uit een oorlogsgebied komen

Bij aanmelding op onze school zal het zorgteam, bestaande uit directie en Intern begeleiders, heel gericht onderzoeken of wij als team een antwoord hebben op de ondersteuningsvraag van uw kind en tegemoet kunnen komen aan de ontwikkelbehoefte van het desbetreffende kind.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven