Protestants Christelijke Basisschool JP Sweelinck

Groenoord 247 2401 AR Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool JP Sweelinck

In het kort

Toelichting van de school

De JP Sweelinck staat centraal in een rustige woonwijk genaamd "Groenoord". We zijn een open school voor christelijk basisonderwijs. Op de teldatum 1 oktober 2019 waren er 187 kinderen ingeschreven.
Op onze school wordt in de basis klassikaal lesgegeven, maar daarbinnen stemmen we ons handelen zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van het kind.

Het team, de ouders en SCOPE-scholengroep proberen samen een leerzame, uitdagende, veilige en kindvriendelijke school vorm te geven. Collegialiteit, samenwerken en respect zijn dan ook belangrijke kernwoorden voor ons.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar: https://jpsweelinck.scopescholen.nl


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigen
  • Wijs
  • Eigenwijs
  • Vernieuwend
  • Betrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
185
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Binnen de school is er structuur en discipline. Irritaties en conflicten worden niet uit de weg gegaan, maar worden aangegrepen als mogelijkheden om het moreel besef verder te ontwikkelen. Pestgedrag wordt direct aangepakt, zowel in de groep als individueel. We vinden het belangrijk dat kinderen leren hoe zij sociaal en emotioneel met elkaar moeten omgaan. Hiervoor gebruiken we de methode Leefstijl, zodat eenzelfde aanpak door de hele school van toepassing is.

Terug naar boven