Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg

J.P.Coenlaan 1B 2404 AL Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindopbrengsten worden gemeten door middel van de eindtoets van ROUTE 8. Een zorgvuldige afname wordt gegarandeerd. In principe doen alle leerlingen mee aan de eindtoets. Uitzonderingen kunnen zijn: leerlingen met een ontwikkelperspectief, leerlingen die uitstromen naar het VSO of praktijkonderwijs, leerlingen met lgf-, SO- of SBO-indicatie en leerlingen die kort in Nederland zijn.

De resultaten van de eindtoets worden aan ouders/verzorgers bekend gemaakt door middel van de rapportagekaart. Als zij willen kunnen ze dan in gesprek gaan. Dit gebeurt alleen als het resultaat van de eindtoets hoger is dan het advies en zij hun kind op een hoger niveau willen aanmelden. De eindopbrengsten worden elk schooljaar in het team besproken om zo onze successen te vieren en te kijken waar nog kansen liggen voor verbetering.

In het schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen in verband met Corona. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenopbrengsten brengen we in kaart met behulp van de CITO toetsen. Bij leerlingen in groep 1 en 2 nemen we geen CITO toetsen af.

In uitzonderlijke gevallen doen leerlingen niet mee met de groepsafname van een CITO toets. Hier hebben we op school duidelijke afspraken over die zijn vastgelegd in het document Ondersteuningsplan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leerlingen met een ontwikkelperspectief. Bij deze leerlingen wordt indien mogelijk een CITO toets afgenomen die past bij de ontwikkeling/mogelijkheden van de desbetreffende leerling.

De resultaten van de CITO toetsen worden weergegeven op de rapporten van de leerlingen voor ouders/verzorgers. Op schoolniveau brengen we twee keer per jaar de (tussen) opbrengsten in kaart en bespreken en analyseren dit met het gehele team. Hierbij wordt de trendanalyse nauwkeurig uitgevoerd en besproken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 1 t/m 8 houden we een leerlingvolgsysteem bij. Elk schooljaar wordt in groep 8 de eindtoets van ROUTE 8 afgenomen. We werken met de plaatsingswijzer, waarbij het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 een cruciale rol speelt bij de advisering van de leerling. Voor een second opinion kunnen we gebruik maken van de expertise van de SCOPE orthopedagogen. De adviezen worden met leerlingen en ouders/verzorgers besproken. Het digitaal overdracht dossier (DOD) van iedere leerling wordt door de leerkracht ingevuld. Er vindt warme overdracht plaats met de ontvangende school voor voortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft vertrouwen in het onderwijs op PCB Samen op Weg.
Op onze school werken we continu en planmatig aan verbeteringen in het onderwijs.

Terug naar boven