Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg

J.P.Coenlaan 1B 2404 AL Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindopbrengsten worden gemeten door middel van de eindtoets van ROUTE 8. Een zorgvuldige afname wordt gegarandeerd. In principe doen alle leerlingen mee aan de eindtoets. Uitzonderingen kunnen zijn: leerlingen met een ontwikkelperspectief, leerlingen die uitstromen naar het VSO of praktijkonderwijs, leerlingen met lgf-, SO- of SBO-indicatie en leerlingen die kort in Nederland zijn.

De resultaten van de eindtoets worden aan ouders/verzorgers bekend gemaakt door middel van de rapportagekaart. Als het advies van de eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies, vindt een heroverwegingsgesprek plaats tussen ouders, leerling en school. De eindopbrengsten worden elk schooljaar in het team besproken om zo onze successen te vieren en te kijken waar nog kansen liggen voor verbetering

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

DIA LVS

Binnen SCOPE werken alle basisscholen met DIA LVS. Deze adaptieve toets past zich automatisch aan op het niveau van de leerlingen. De Diatoetsen zijn digitaal. Met de Dia-groeiwijzer is voor leerkrachten snel inzichtelijk waar leerlingen, de groepen en de school staan in hun ontwikkeling. Ook kunnen de leerkrachten makkelijk inzicht krijgen in de sterke en zwakke punten van leerlingen met de Dia-groeiwijzer, die automatisch de scores analyseert. 

De DIA toetsen worden 2 keer per jaar afgenomen bij de leerlingen van groep 3 tot en met 8. Bij leerlingen in groep 1 en 2 nemen we geen DIA toetsen af. Leerlingen uit groep 1/2 worden gevolgd met het Bosos kleuterobservatiesysteem.

De resultaten van de DIA toetsen worden weergegeven op de rapporten van de leerlingen voor ouders/verzorgers. Op schoolniveau brengen we twee keer per jaar de (tussen) opbrengsten in kaart en bespreken en analyseren dit met het gehele team. Hierbij wordt de trendanalyse nauwkeurig uitgevoerd en besproken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 1 t/m 8 houden we een leerlingvolgsysteem bij. Elk schooljaar wordt in groep 8 de eindtoets van ROUTE 8 afgenomen. We werken met de plaatsingswijzer, waarbij het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 een cruciale rol speelt bij de advisering van de leerling. Voor een second opinion kunnen we gebruik maken van de expertise van de SCOPE orthopedagogen. De adviezen worden met leerlingen en ouders/verzorgers besproken. Het digitaal overdracht dossier (DOD) van iedere leerling wordt door de leerkracht ingevuld. Er vindt warme overdracht plaats met de ontvangende school voor voortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • betrokkenheid en welbevinden
  • respect
  • samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft vertrouwen in het onderwijs op PCB Samen op Weg.
Op onze school werken we continu en planmatig aan verbeteringen in het onderwijs.

Terug naar boven