Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg

J.P.Coenlaan 1B 2404 AL Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit een directeur, teamleider, leerkrachten, onderwijsassistentes en een conciërge voor twee dagen per week. Er is een Intern Begeleider die de leerlingenzorg aanstuurt, coördineert en begeleidt.
Samen op Weg is een opleidingsschool van de Marnix Academie en daardoor hebben we jaarlijks LIO (leraar in opleiding) stagiaires en studenten van de PABO. De ICO (interne coach opleidingen) begeleidt studenten en startende leerkrachten.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een teamlid afwezig is wordt de vervanging via de regionale vervangingspool geregeld. Het vinden van vervangers voor afwezige leerkrachten kan incidenteel een probleem opleveren. In zo’n geval wordt gezocht naar interne oplossingen. Deze kunnen bestaan uit het inzetten van parttime leerkrachten, het doorschuiven van een leerkracht naar een andere groep, het combineren van groepen of het verdelen van kinderen over andere groepen. Het beleid is er op gericht te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. Het bestuur van SCOPE scholengroep is aangesloten bij het Regionaal Transfercentrum ‘Cella’ (RTC Cella).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school werkt met enkele- en combinatiegroepen. In het schooljaar 2023-2024 hebben we de volgende groepen: 1/2a, 1/2b, 3, 4/5, 6, 7 en groep 8.

Het onderwijs wordt gestructureerd via verschillende vak- en vormingsgebieden waarbij we eigentijdse methoden gebruiken die voldoen aan de kerndoelen. De leerkracht is de spil om dit op een uitdagende wijze vorm te geven. We werken handelingsgericht waarbij we rekening houden met de onderwijsbehoeften van elke leerling. Naast groepsgewijze instructie vindt er instructie in groepjes of aan individuele leerlingen plaats. Bij dit alles geven we vorm aan zelfstandig en coöperatief werken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de uren van bewegingonderwijs zijn ook de kleine pauzes van 15 minuten meegerekend. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Samen op Weg heeft kinderen op school met gevarieerde onderwijsbehoeften. We bieden onder andere ondersteuning bij:

leerproblemen

sociaal-emotionele problematiek

gedragsproblematiek

het verwerven van de Nederlandse taal


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie is om door middel van de 4 ondersteuningsniveaus steeds beter tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Zodat het onderwijs passend is bij wat de leerlingen nodig hebben. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op VVE scholen vindt taal- en ontwikkelingsstimulering plaats voor jonge kinderen van 2 tot 6 jaar. VVE programma’s zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen die het risico lopen op een ontwikkelingsachterstand of waarbij de achterstand al is geconstateerd. De programma’s worden toegepast op scholen of locaties die in wijken staan met veel taalarme en/of anderstalige kinderen. De doelstelling van het VVE beleid is om te voorkomen dat kinderen achterblijven in hun ontwikkeling en om hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière te vergroten. SCOPE scholengroep investeert in extra middelen in de vorm van materialen en uren voor de begeleiding door onderwijsassistenten in de betreffende groepen. Om de deskundigheid te bevorderen maken ook vormen van nascholing voor leraren en onderwijsassistenten deel uit van dit project. Verder zijn gemeente breed resultaatafspraken gemaakt. Mede door de overlegstructuur tussen de VVE scholen in een platform met de gemeente en de kinderopvangorganisatie is samenwerking en afstemming gegarandeerd. Meer informatie is te vinden op de website: www.vve-alphenaandenrijn.nl.

Terug naar boven