De Bonifacius

Paradijslaan 11 2405 CC Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van De Bonifacius

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In november nemen we de B-toetsen van cito af, in februari de M-toetsen en op het einde van het jaar de E-toetsen. De resultaten worden door IB'er geanalyseerd en samen met de groepsleerkracht worden ondersteunende acties besproken en ingezet. Bij de uitvoering worden zij ondersteund door onderwijsassistenten. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Overgang naar Voorgezet Onderwijs

Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar krijgen ouders naast informatie over groep 8 ook informatie over het voortgezet onderwijs, zoals bijvoorbeeld over de procedures, de plaatsingswijzer, de onderwijsvormen en de toelatingseisen. Eind januari/ begin februari maken de leerlingen van groep 8 de Midden 8 CITO toets. De resultaten van deze toets vormen samen met de overige resultaten van ons leerlingvolgsysteem en de observaties van de leerkracht de basis voor het advies voor het voortgezet onderwijs. Zodra de uitslag van deze toets bekend is, worden de kinderen en ouders individueel uitgenodigd voor een adviesgesprek.

In februari maken de leerlingen van groep 8 de doorstroomtoets ROUTE 8. Mocht de uitslag van deze toets sterk afwijken van het schooladvies, dan neemt de leerkracht contact met u op. Het voortgezet onderwijs organiseert diverse open dagen. Deze worden door de scholen voor voortgezet onderwijs aangekondigd. Als de schoolkeuze eenmaal is gemaakt, kunt u uw kind inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs. De school zorgt voor het doorzenden van de resultaten van uw kind. Alle kinderen worden door de leerkrachten van groep 8 doorgesproken met de brugklascoördinator van de vervolgschool.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op school benaderen we onze leerlingen vanuit een positieve insteek: we benoemen wat we graag willen zien. Rust en regelmaat vinden we belangrijk. Dit uit zich in een duidelijke dag en weekplanner. We werken op school met de Kanjermethode. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen
  • wederzijds respect
  • veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven