De Bonifacius

Paradijslaan 11 2405 CC Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van De Bonifacius

Het team

Toelichting van de school

Wie werken er op school?

Directie

De directeur is verantwoordelijk voor de school als geheel en draagt zorg voor kwaliteit, organisatie, personeel, sfeer, begeleiding enz. De directeur is benaderbaar via email en staat ’s ochtends regelmatig bij de ingang van de school zodat u haar iets kunt vragen.

Groepsleerkracht

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Daarnaast is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle kinderen op de Bonifacius. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, volgen van leerlingen, vastleggen van leerlinggegevens, contact onderhouden met ouders. De leerkracht neemt ook deel aan vergaderingen en participeert in werkgroepen. De groepsleerkracht is uw eerste aanspreekpunt als u een vraag heeft over uw kind.

Vakleerkrachten

Voor gymnastiek werken we met een vakleerkracht, zij verlicht de werkdruk van de groepsleerkrachten, maar vooral geeft zij op professionele wijze invulling aan deze lessen.

Intern begeleider: IB-er

De IB-er houdt zicht op de ontwikkeling van kinderen door het nauwlettend volgen van de citoscores en het bespreken van leerlingen in groepsbesprekingen met de leerkrachten. Ook het volgen van leerlingen die extra zorg nodig hebben is een taak van de IB-er. De begeleider bespreekt deze kinderen met de leerkracht en het ondersteuningsteam en onderhoudt samen met de leerkracht contact met ouders en schept voorwaarden om de kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. De IB-er ondersteunt de leerkrachten en geeft zo indirect hulp aan kinderen die problemen hebben op leergebied en/of in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. We hebben twee parttime IB-ers, één voor de groepen 1 t/m 3 en één voor de groepen 4 t/m 8.

Bouwcoördinatoren

Onze school heeft een bouwcoördinator voor de groepen 1/2, voor de groepen 3/4, voor de groepen 5/6 en voor de groepen 7/8. Deze vier leerkrachten hebben taakuren gekregen om de leerkrachten van de bouwen te ondersteunen op organisatorisch, onderwijskundig gebied en verder hebben zij een coachende taak.

Het management team (MT)

De directie, IB-ers en de bouwcoördinatoren vormen samen het MT. Zij overleggen regelmatig.

Conciërge

De conciërge is verantwoordelijk is voor het toezicht en beheer binnen ons gebouw en nog veel meer.

Administratief medewerker

De administratief medewerkster ondersteunt de directie en het team met diverse administratieve taken.

Onderwijsassistent

Op onze school werken een aantal onderwijsassistenten. Onder verantwoordelijkheid van de leerkracht ondersteunen zij groepjes kinderen bij diverse onderwijsactiviteiten.

Studentenbegeleiding

Er zijn bij ons op school ook studenten actief. We vinden het belangrijk hen tijdens hun opleiding praktijkervaring te laten opdoen en hen daarbij te helpen. Bovendien hebben de studenten vaak een frisse blik op het onderwijs en dat kan bijdragen aan onze schoolontwikkeling. We begeleiden eerste-, tweede-, derde- en vierdejaars (Lio) studenten van de PABO, studenten van de opleiding tot onderwijsassistent en studenten van de academie voor lichamelijke opvoeding.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Lesuitval en vervanging

A Tijdens schooldagen wordt onderwijs gegeven aan leerlingen die op school staan ingeschreven. De school is verantwoordelijk voor het toezicht op de leerlingen. Bij lesuitval tijdens schooldagen zorgen we voor opvang van de leerlingen; ouders moeten er immers van uit kunnen gaan dat de school gedurende de schooldag, ongeacht of de leerlingen les ontvangen, toezicht houdt.

B De directeur zoekt naar een vervanger via het RTC (Regionaal Transfer Centrum). Dit is een invalpoule van meerdere besturen uit de regio. Als het RTC geen vervanger beschikbaar heeft zoekt de directeur naar andere mogelijkheden, bijvoorbeeld een leerkracht die bereid is een vrije dag in te leveren. De directeur neemt de groep niet zelf over.

C Bij gebrek aan invallers krijgen ouders via het ouderportaal zo vroeg mogelijk maar uiterlijk ’s ochtends vóór schooltijd bericht dat er in de betreffende groep géén les wordt gegeven. Er wordt dan van ouders gevraagd om zo mogelijk zelf thuis voor opvang van hun kind zorg te dragen. Kinderen voor wie dit niet mogelijk is worden verdeeld over de andere groepen.

D Bij langdurige of herhaaldelijke lesuitval zoeken we naar noodoplossingen zoals inzet van onbevoegden, samenvoegen van groepen, overplaatsen van leerkrachten e.d. Als de leerkracht niet op school kan komen maar wel vanuit huis kan werken, dan zorgt deze leerkracht voor videoles en waar mogelijk (digitale) thuiswerkopdrachten.

E De school heeft in samenwerking met de medezeggenschapsraad een ‘stappenplan kortdurende vervanging’ opgesteld.

Personele bezetting

Door een landelijk tekort aan leerkrachten, houden wij er rekening mee dat onze school niet altijd op de volledige bezetting kan draaien. Dit kan gevolgen hebben voor ons onderwijsprogramma. Inmiddels hebben we ervaring opgedaan om op alternatieve manieren ons programma zoveel mogelijk te waarborgen en blijven we als team zoeken naar mogelijkheden.


Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We zetten manieren van differentiëren nog effectiever in. Daarnaast willen we de gegevens van toetsresultaten nog beter benutten om daarop de extra ondersteuning nog passender te maken voor leerlingen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze leerlingen (kleuters) kunnen gebruik maken van voor- en naschoolse opvang van Junis, die bij ons in het gebouw is. Oudere leerlingen worden opgehaald en gaan naar een andere vestiging van Junis die vlakbij onze locatie is.  

Terug naar boven