Het Spectrum

Honingzwam 6 2403 HN Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Het Spectrum

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Tot schooljaar 2021-2022 zijn de resultaten van de beide locaties beide opgenomen. Vanaf schooljaar 22-23 zullen de resultaten, als het goed is, per locatie worden getoond. Dan zijn de resultaten van Honingzwam apart zichtbaar.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Elke half jaar worden alle leerlingen van groep 3 t/m getoetst met de Citotoetsen Rekenen en Wiskunde, Begrijpend lezen, Technisch lezen door DMT en AVI en de Spelling toets. Na de verwerking van de toetsen kijken we met het hele team naar de schoolopbrengsten en lichten we specifieke groepen toe met elkaar. Tijdens deze studiedag kijken we naar 'wat werkt' en welke interventies we op schoolniveau gaan invoeren het half jaar erna. Dan volgen de groeps- en leerlinganalyses. Die doen de teamleden in hun eigen klas. 

Er zijn afspraken gemaakt over de te maken interventies bij de verschillende scores. Zo nemen we voor rekenen bijvoorbeeld de Bareka toets af en gaan sommige leerlingen met Rekensprint (online of 'live') aan de slag. Voor Spelling zetten we het '5-woordendictee' in en bij lezen maken we gebruik van Ralfi en Ralfi Light.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om na groep 8 de overstap te maken naar het voortgezet onderwijs heeft een leerling een schooladvies nodig. In dit schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past.

Een commissie van leerkrachten groep (6), 7 en 8, intern begeleider en directeur komt gezamenlijk tot het (voorlopige) schooladvies. Om tot dit advies te komen maken zij gebruik van de volgende gegevens:

 • Resultaten leerlingvolgsysteemtoetsen vanaf groep 6;
 • Resultaten methode gebonden toetsen;
 • Sociaal emotionele vaardigheden;
 • Werkhouding, motivatie en gedrag;
 • Eventueel extra ondersteuning binnen passend onderwijs;

Een leerling kan een schooladvies krijgen voor één schooltype (enkelvoudig) of voor twee schooltypes (meervoudig/dubbel). De mogelijke schooladviezen zijn:

 • pro;
 • vmbo-bb;
 • vmbo bb/vmbo kb;
 • vmbo kb;
 • vmbo k/vmbo gt-tl;
 • vmbo gt-tl/
 • vmbo gt-tl/havo
 • havo
 • havo/vwo
 • vwo

In groep (6 en) 7 krijgt de leerling een voorlopig schooladvies. In januari van het jaar dat de leerling in groep 8 zit, krijgt de leerling zijn of haar schooladvies. Dit (voorlopig) schooladvies wordt besproken en toegelicht in een gesprek, waar ook de leerling bij aanwezig is.  

In februari van het jaar dat de leerling in groep 8 zit maakt de leerling een doorstroomtoets. De uitslag van de doorstroomtoets volgt halverwege maart. Indien de doorstroomtoets een hoger uitstroomprofiel weergeeft dan het gegeven schooladvies dient dit advies te worden bijgesteld of dient te worden toegelicht waarom er niet tot bijstelling wordt overgegaan. Ouders en leerling worden in dit proces altijd betrokken. Indien de doorstroomtoets een lager uitstroomprofiel weergeeft dan het gegeven schooladvies blijft het schooladvies leidend, er vindt geen bijstelling plaats.   

Het proces van (voorlopig) schooladvies tot plaatsing VO-school:

 • Voorlopig schooladvies in groep 7
 • Schooladvies - opgesteld door school 10-31 januari
 • Doorstroomtoets Eerste 2 volle weken van februari
 • Uitslag doorstroomtoets 15 maart
 • Bijstelling:   Bij een hoger toetsadvies wordt het schooladvies bijgesteld of nader toegelicht 15-24 maart
 • Aanmelden:   Aanmelden leerling bij vo-school door ouders 25-31 maart
 • Bericht plaatsing:   Bericht aan ouders over plaatsing leerling Uiterlijk 15 mei         
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We willen graag dat iedereen op school zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor de school. Dit bereiken we mede door invoering en hantering van de nieuwe methode Vreedzaam. Deze geeft richting aan dit proces en richt zich op leerlingen, teamleden en ouders.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect voor elkaar
 • Samenwerken
 • Burgerschap

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven