Het Spectrum

Honingzwam 6 2403 HN Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Het Spectrum

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging van personeel dat afwezig zal zijn door verlof of ziekte, zorgen wij voor vervanging middels onze invalpool RTC Cella. Daarnaast zetten we zelf vacatures uit en delen we deze binnen ons netwerk om te zorgen voor een goede invalkracht ten tijden van verlof of ziekte.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op Het Spectrum hebben we een muziekleerkracht. De muziekleerkracht geeft de kinderen wekelijks muziekles. Na schooltijd hebben de leerlingen op beide locaties vanaf groep 5 de mogelijkheid om deel te nemen aan ons schoolkoor.

Op Het Spectrum hebben we een vakleerkracht gym. Dit betekent dat onze leerlingen vanaf groep 3 tot en met groep 8 twee keer 3 kwartier bewegingsonderwijs krijgen. De leerlingen in groep 1/2 krijgen een speel/gymles aangeboden van de eigen groepsleerkracht. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de eerste twee leerjaren staat het leren centraal in de vorm van spel. Veel aandacht gaat in de kleutergroepen uit naar taal en rekenen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op Spectrum Honingzwam worden alle basisvakken (taal, lezen, begrijpend lezen en rekenen) gegeven. De tijden kunnen verschillen doordat groepen beter of minder goed scoren op specifieke vakken. Naast de basisvakken is ook ruim aandacht voor de wereldoriënterende (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, handenarbeid, tekenen, ...) vakken.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs  

Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs stelt leerlingen in staat om hun talenten te ontwikkelen, waarbij zij de ondersteuning krijgen die bij hen past. Deze onderwijsondersteuning kan in samenwerking met andere scholen en instanties worden geboden. Naast samenwerking met de bovenschoolse specialisten van MorgenWijzer werken bijna alle scholen binnen MorgenWijzer hiervoor samen met andere scholen binnen het Samenwerkingsverband Rijnstreek. Meer informatie over het samenwerkingsverband en over het ondersteuningsplan kunt u vinden op www.swvrijnstreek.nl  

Zorgplicht

Binnen de wet op Passend Onderwijs (per 1 augustus 2014) heeft iedere school de taak om voor elke aangemelde leerling een passende plaats te vinden. Dit wordt de zorgplicht genoemd. Wanneer u als ouder vermoedt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan is het belangrijk om dit al bij de aanmelding te vermelden. Samen met u en eventueel met externe partijen zullen we de ondersteuningsbehoefte van uw kind bespreken. Als het nodig is, wordt er nader onderzoek gedaan. De schooldirecteur gaat vervolgens op zoek naar een passende plaats voor uw kind, hetzij op de eigen school, hetzij op een andere school binnen het samenwerkingsverband. Deze moet binnen maximaal tien weken gevonden zijn, uiteraard in samenspraak met u en uw kind. Mocht dat binnen die termijn niet lukken, dan krijgt uw kind een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding tot er een passende school is gevonden.  

Ondersteuningsvormen

Om de ondersteuningsbehoefte van ieder kind in kaart te brengen, bekijken wij wat een kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Wat stimuleert hen in hun ontwikkeling en wat belemmert hen juist? De nadruk ligt op wat uw kind wél kan en wat lastig is pakken we samen op. Er zijn verschillende manieren om een passende ondersteuning voor uw kind te organiseren, waarbij u als ouder altijd nauw betrokken wordt: Om onze kinderen optimaal te ondersteunen, heeft MorgenWijzer de ondersteuning georganiseerd in verschillende schillen:
1.      De gele schil (schil 1) betreft alle ondersteuning die op de school zelf aanwezig is. Hier zorgen de leerkrachten, aangevuld en ondersteund door bv. onderwijsassistenten en intern begeleiders dat ieder kind tot zijn recht komt. Tot deze groene schil rekenen wij ook de plus- en zorgklassen ten behoeve van de eigen school. 
2.      Wanneer kinderen meer ondersteuning op maat nodig hebben, dan betrekken we die uit de groene schil. Deze bestaat uit het MorgenWijzer Ondersteuningsteam, met bovenschoolse specialisten die bij MorgenWijzer werken (orthopedagogen en begeleiders passend onderwijs) met expertise op het gebied van gedrag en leren. Zij kunnen meedenken met vragen van school over specifieke leerlingen. Zij kunnen ook onderzoek doen bij leerlingen en begeleiding geven aan specifieke leerlingen. Vanzelfsprekend gebeurt dit laatste in nauwe samenwerking met en na toestemming van ouders.
3.      De blauwe schil bevat de expertise die per school verschillend kan zijn. Deze expertise is niet binnen MorgenWijzer voorhanden en zal waar nodig op maat worden ingehuurd (AED, Cardea, Auris, Visio, etc.). Ook deze expertise wordt pas ingeschakeld na toestemming van ouders.  

Basisaanbod:

Deze basisondersteuning wordt voor iedere leerling op de school zelf georganiseerd, zonder extra middelen en binnen de eigen groep. De groepsleerkrachten vervullen de centrale rol en zijn in staat handelingsgericht te werken. De leerkracht wordt eventueel ondersteund door de inzet van een onderwijsassistent. Er wordt bij het werken gebruikgemaakt van gedifferentieerde instructie in lesstof, tempo en aandacht. De basisondersteuning wordt omschreven in het groepsoverzicht en het groepsplan.  

Ondersteuning vanuit de school:

Deze ondersteuning vindt plaats binnen de school met een afgestemd leeraanbod. De leerling ontvangt extra hulp van de eigen leerkracht in de klas, waarbij de leerkracht geadviseerd wordt door specialisten (intern begeleider) binnen de school en/of bovenschoolse specialisten van MorgenWijzer. Het gaat om ondersteuning waarover vaste afspraken binnen de school gelden, zoals een dyslexieaanpak, gedragsaanpak of een ontwikkelingsperspectief. De leerkracht zet extra middelen in, zoals de inzet van een onderwijsassistent of extra materialen (afgestemd op de behoefte van het kind).  

Ondersteuning met hulp van buiten de school:

Soms is nader onderzoek nodig om de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling in beeld te krijgen. Ook kan uw kind gebaat zijn bij specifieke begeleiding. De leerling ontvangt deze begeleiding hoofdzakelijk van de eigen leerkracht in de klas, maar de leerkracht wordt daarbij ondersteund door een externe deskundige (bijv. vanuit MorgenWijzer, het samenwerkingsverband, ambulant begeleider).   Ondersteuningsgebieden

Ondersteuning in het kader van passend onderwijs kan op velerlei gebieden plaatsvinden. Het draait niet alleen om leren en ontwikkelen, maar ook om de fysieke en medische ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en ondersteuning in de thuissituatie.  Wat we als school kunnen bieden, is altijd afhankelijk van de mogelijkheden op dat moment binnen de gegeven groeps- en teamsamenstelling. Die factoren wegen we allemaal mee om tot een passend aanbod te komen. Meer informatie hieromtrent is te vinden in het school ondersteuningsplan (SOP).  

Speciale lesplaatsen

Wanneer een kind behoefte heeft aan langdurige en specifieke ondersteuning en deze onderwijsbehoefte het aanbod van de school overstijgt, kan een kind in aanmerking komen voor een speciale lesplaats. Dit betekent een plaatsing naar bijvoorbeeld het speciaal basisonderwijs (SBO) of naar het speciaal onderwijs (SO). Hiervoor wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Als ouders wordt u, indien van toepassing, nauw betrokken bij dit proces.           

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We hebben de afspraken rondom de aanvragen en begeleiding via het samenwerkingsverband scherper in beeld.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven