Het Spectrum

Honingzwam 6 2403 HN Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Het Spectrum

In het kort

Toelichting van de school

Iedereen op zijn toppen en .... niemand op zijn tenen! Op Het Spectrum geven wij goed en gedegen onderwijs. Hieronder verstaan wij dat we bij de basisvakken, taal en rekenen, onze leerlingen zoveel mogelijk proberen het onderwijs aan te bieden op hun niveau. Dat wil voor nu zeggen dat kinderen die in dezelfde leeftijdsfase zitten samen onderwijs krijgen op 3 niveaus. Dat gebeurt in een cultuur waarin herkenbare en uniforme werkwijzen zijn in alle groepen. Het Spectrum zal zich de komende jaren in de wijk onderscheiden door de focus te hebben in het onderwijs op burgerschap, cultuur en sociale integratie. Dit zal vorm krijgen binnen thematisch onderwijs. Uitgangspunt hierbij zal zijn dat waar dit kan vakoverstijgend gewerkt gaat worden, om middels deze manier te komen tot een geïntegreerd onderwijsaanbod. Al ons handelen komt voort uit onze missie en visie op ons onderwijs. Onze missie is dat elk kind vanuit vertrouwen mag groeien tot een goed burger die zich competent voelt in en verantwoordelijk voelt voor zichzelf en de wereld om hem heen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • EDI
  • Leefstijl
  • Taakspel
  • Thematisch 1 t/m 4
  • Goede ondersteuningsstructuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
213
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven