Het Spectrum

Honingzwam 6 2403 HN Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Het Spectrum

In het kort

Toelichting van de school

Iedereen op zijn toppen en .... niemand op zijn tenen!

Op Het Spectrum geven wij goed en gedegen onderwijs. Hieronder verstaan wij dat we bij de basisvakken, taal en rekenen, onze leerlingen zoveel mogelijk proberen het onderwijs aan te bieden op hun niveau. Dat wil voor nu zeggen dat kinderen die in dezelfde leeftijdsfase zitten samen onderwijs krijgen op 3 niveaus. Dat gebeurt in een cultuur waarin herkenbare en uniforme werkwijzen worden gehanteerd in alle groepen.

Het Spectrum zal zich de komende jaren in de wijk onderscheiden door de focus te hebben in het onderwijs op burgerschap, cultuur en sociale integratie. Dit zal vorm krijgen binnen thematisch onderwijs. Uitgangspunt hierbij zal zijn dat waar dit kan vakoverstijgend gewerkt gaat worden, om middels deze manier te komen tot een geïntegreerd onderwijsaanbod. Al ons handelen komt voort uit onze missie en visie op ons onderwijs. Onze missie is dat elk kind vanuit vertrouwen mag groeien tot een goed burger die zich competent voelt in en verantwoordelijk voelt voor zichzelf en de wereld om hem heen.

Mooi vooruitzicht is dat het Spectrum Honingzwam nieuwbouw krijgt. In de komende jaren zal voor het oude gebouw een nieuw gebouw herrijzen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • EDI
  • Vreedzaam
  • Basisvakken
  • Ontwikkeling naar nieuwbouw
  • Goede ondersteuningsstructuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Spectrum Honingzwam is een licht groeiende school volgens de verwachtingen. Zeker met de aankomende nieuwbouw verwachten we een lichte groei van het leerlingaantal. Momenteel is de school stabiel. In ons huidige gebouw kunnen we werken met maximaal 9 groepen. Bij de nieuw te bouwen school gaan we uit van ongeveer 300 leerlingen (momenteel zijn dat er 230).
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
213
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven