Het Spinnewiel

Klepperman 9-11 2401 GH Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Het Spinnewiel

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Korte en middellange cyclus

Voor de methode gebonden toetsen vullen de leerkrachten blokobservatieformulieren in. Daarmee leggen ze vast welke leerlingen welke doelen uit het blok hebben gehaald en welke doelen nog niet zijn behaald. Vervolgens bepalen de leerkrachten wanneer en op welke manier voor de nog niet behaalde doelen opnieuw instructie en inoefening kan worden ingepland. Dit wordt genoteerd in het groepsplan. De blokobservatieformulieren worden gemonitord door de intern begeleider.

Lange cyclus

De resultaten van Cito Leerling in Beeld (LiB) toetsen vormen de basis van de lange cyclus. Wanneer de leerlingen de toetsen hebben afgenomen, analyseert de leerkracht de resultaten. Deze resultaten worden na wel de M- als de E-ronde met de intern begeleider besproken tijdens de groepsbespreking. Met elkaar worden doelen gesteld voor de komende periode. Vervolgens wordt er planmatig gewerkt om deze doelen te behalen. Deze doelen staan vermeld in het groepsplan en indien nodig in individuele handelingsplannen. Groepsplannen en handelingsplan kennen een tussentijdse en een eindevaluatie. Groepsplannen en handelingsplannen worden na een schooljaar overgedragen aan de nieuwe leerkracht. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Tijdspad Aan het einde van groep 6 wordt een eerste indicatie voor een advies gegeven. Eind groep 7 wordt een voorlopig schooladvies gegeven. In groep 8 ontvangt de leerling het definitieve schooladvies. De adviezen worden op papier, met het rapport meegegeven. Hierna volgt een gesprek met kind, ouders, leerkracht en IB-er of directie. 

Totstandkoming Het advies wordt gebaseerd op:

  • De resultaten van het Cito leerlingvolgsysteem;
  • De motivatie, inzet en werkhouding in groep en thuis;
  • De werkresultaten van de voorgaande en huidige groep(en);
  • Eventueel andere relevante testen en onderzoeken.

Het advies is nooit een momentopname en wordt opgesteld in overleg met andere leerkrachten, intern begeleider en directie.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen werken we met de Kanjertraining. Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: 'wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat, is belangrijker, dat vormt je. Doe je best er iets van te maken'. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf leert denken. De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. 

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. 


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Wederzijds respect
  • Sociale redzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven