Het Spinnewiel

Klepperman 9-11 2401 GH Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Het Spinnewiel

Het team

Toelichting van de school

Het Spinnewiel kent een team van enthousiaste en betrokken leerkrachten en ondersteuners. Hun kennis en inzet vormen de basis voor de deskundige begeleiding van onze leerlingen.

De directeur van de school draagt de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs op het Spinnewiel. De intern begeleider is de coachende en begeleidende onderwijsexpert, met de focus op zowel onderwijskwaliteit als leerlingenzorg. Op het Spinnewiel is een aantal taken belegd bij specialisten. Onze taalcoördinator en rekencoördinator zorgen in samenwerking met de leerteams voor onderwijskundige en didactische ontwikkeling van het team en doorlopende leerlijnen op deze gebieden. De didactisch coach begeleidt en monitort het didactisch handelen van onze leerkrachten. De coördinator Sociale Veiligheid bewaakt samen met het leerteam het pedagogisch klimaat op school. De coördinator executieve functies helpt het team en de leerlingen bij het verder ontwikkelen van de executieve functies van de leerlingen. De bovenbouwcoördinator en onderbouwcoördinator vormen samen met de intern begeleider en directeur het managementteam van de school.

De directeur, intern begeleider, leerkrachten, vakleerkrachten en ondersteuners zijn met elkaar gericht op ontwikkeling en kwaliteit van ons onderwijs, met oog voor het welzijn van onze leerlingen en medewerkers. Dat vraagt om bewuste, strategische keuzes die we met elkaar maken, ieder jaar opnieuw. Om onze kennis te delen, bieden wij toekomstige leerkrachten en ondersteuners graag de gelegenheid om ervaring op te doen in de praktijk. Het Spinnewiel heeft een samenwerkingsverband met de Hogeschool Leiden en het mboRijnland uit Alphen aan den Rijn voor de plaatsing van stagiairs. Afhankelijk van de opleiding begeleiden de stagiaires de leerlingen in kleine groepjes of geven lessen. De eindverantwoording voor de groep berust altijd bij de leerkracht. 

 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het landelijke tekort aan leerkrachten maakt het vervangen van leerkrachten in geval van ziekte of rechtspositioneel verlof moeilijk. Dit betekent dat wij ons moeten voorbereiden op situaties waarin een leerkracht niet vervangen kan worden. Directie en team hebben hier afspraken over gemaakt en de MR heeft hier instemming op gegeven. In deze afspraken staan welke stappen er genomen worden in het geval een leerkracht verzuimt en heeft betrekking op vervangingen van korte duur (1-5 schooldagen). 

Door het lerarentekort en de inzet van het kernteam op lange vervangingen, is de kans vergroot dat er voor een kortdurende vervanging geen vervanger binnen RTC Cella beschikbaar is. Daarom kijken we eerst of er medewerkers op school zijn die extra willen werken, zodat zij een een collega kunnen vervangen. Soms is het mogelijk dat een leerkracht 2 groepen draait (vooral bij parallelgroepen) en dat stagiaires in de groep aanwezig zijn voor de verwerking. Ook kan er gekeken worden of de directie, de intern begeleider, een onderwijsassistent of gevorderde stagiair de klas een dag kan overnemen. Voorwaarde voor deze vervanging is dat de oorspronkelijke werkzaamheden van deze persoon voor die dag door anderen kan worden overgenomen, of dat deze werkzaamheden op een andere dag ingehaald kunnen worden. Hiermee wil het Spinnewiel voorkomen dat de medewerker achterstand in de eigen werkzaamheden oploopt.  Tenslotte kan er gekeken worden of de groep kan worden verdeeld over andere groepen. We zijn hier zeer terughoudend in. Het verstoort het onderwijs aan alle betrokken leerlingen en het is een zware belasting voor de leerkrachten. De kans op meer lesuitval wordt er door vergroot. De directie maakt per situatie een inschatting of we deze stap nemen of overslaan. Als dit niet lukt, kan er een vervanger worden aangevraagd bij RTC Cella. 

Wanneer de vervanging zowel intern als via RTC Cella niet op te lossen is, doet Het Spinnewiel een beroep op de thuisomgeving van de leerlingen. De directie stuurt ouders via het ouderportaal een spoedbericht met de vraag of ze hun kind (en eventueel een klasgenootje) thuis kunnen opvangen. Alle ouders móeten reageren op dit bericht: ofwel dat ze hun kind en eventueel andere kinderen kunnen opvangen, ofwel dat dit niet mogelijk is. Wanneer dit niet mogelijk is, zorgt de directeur voor opvangmogelijkheden binnen de school. Wanneer er meerdere dagen achter elkaar geen vervanger beschikbaar is voor dezelfde groep, neemt de directie een besluit over welke groep naar huis wordt gestuurd. Zo kunnen we de lasten in het team verdelen en houden we voor ogen dat een groep niet teveel onderwijsuren mist. De MR en het bestuur worden op de hoogte gesteld wanneer een groep thuisgehouden wordt.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

‘Wat mag ik allemaal leren?’

Op het Spinnewiel voldoen wij vanzelfsprekend aan de eisen die aan het basisonderwijs worden gesteld. Het liefst zetten we nog een stapje extra. Daarbij realiseren wij voor ieder kind een doorlopende leerlijn, passend binnen de mogelijkheden in de groep. Iedere leeftijd, maar ook ieder kind heeft zijn eigen ontwikkeling. Hieronder beschrijven wij in het kort de vakken en leergebieden die op het Spinnewiel aan bod komen. Aan het begin van ieder schooljaar, tijdens een klassikale informatieavond, bespreken wij het programma en de werkwijze van de desbetreffende groep.

Thematisch onderwijs bij de kleuters

Wij werken bij de kleuters met combinatiegroepen 1-2. De jongste kleuters kunnen zich in deze groep optrekken aan de oudste kleuters, waar de oudste kleuters juist leren om de jongere kinderen op weg te helpen. We werken in de kleutergroepen thematisch, waardoor de kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden aan hun doelen werken. Thematisch werken biedt samenhang tussen de verschillende activiteiten en is goed voor de stimulering van de taalontwikkeling. In iedere groep wordt er dan ook met themaplanners gewerkt. Wij zorgen voor betekenisvolle thema’s waaraan diverse activiteiten worden gekoppeld. Per thema zijn er voor de verschillende ontwikkelgebieden doelen opgesteld. Op deze manier kan ieder kind zich in zijn eigen tempo ontwikkelen, passend binnen de mogelijkheden van de eigen groep.

Spelend leren Spel is de basis binnen het kleuteronderwijs. Spelen doen de jonge kinderen het allerliefste én spel is voor hen dé manier om te leren. Gedurende het schooljaar bieden we de kinderen steeds nieuwe activiteiten en spelmaterialen aan. Daardoor blijven kinderen nieuwsgierig en blijven ze zich verwonderen. Voor ieder kind wordt een plakboek bijgehouden van de werkjes die zijn gemaakt. Zo kunt u mooi de ontwikkeling van uw kind zien. Leuk om te bekijken en om te bewaren!

Cognitieve ontwikkeling Wij werken in de kleutergroepen met zowel gezamenlijke, als gescheiden kringen. In de kring zijn we bijvoorbeeld bezig met activiteiten voor voorbereidende taal- en rekenontwikkeling. De kinderen worden tijdens deze kringen uitgedaagd op hun eigen niveau. We doen dit met name door middel van het EDI model (expliciete directe instructiemodel). Door de lessen in de kring een doel en betekenis te geven én het te laten passen bij het thema, gaan we voor een hoge betrokkenheid bij de kinderen. Tijdens een gescheiden kring worden de overige leerlingen van de groep gestimuleerd om zelfstandig te werken of te spelen. Tijdens de werkles kiezen de kinderen zelfstandig een activiteit op het kiesbord, zoals de speelhoek, de zand- of watertafel, de bouwhoek of het verfbord. Ook krijgen de kinderen tijdens de werkles werkjes van de leerkracht. De kleuters maken bij rekenen kennis met basisbegrippen als meer/minder, klein/groot enz. Ook leren zij spelenderwijs tellen. De oudste kleuters bereiden we uiteindelijk vast voor op groep 3 door middel van een vast weekrooster waarin we verschillende ontwikkelingsmaterialen, maar ook letters en klanken aan bieden. Spelenderwijs gaan ze hiermee aan het werk: ze gaan de letters of woorden stempelen of tekenen, maken letters van klei of maken met scheerschuim op de tafel de letters. De kinderen oefenen zo al een beetje met de schrijfmotoriek. Door al deze voorbereidingen, verloopt het echte leren lezen en schrijven in groep 3 meestal gemakkelijker.

Motorische ontwikkeling Buiten spelen en/of bewegen in onze eigen speelzaal doen we dagelijks. Een goede motoriek is belangrijk. Met buiten spelen en gymmen oefenen we de grove motoriek: de grote lichamelijke bewegingen zoals lopen, springen, klimmen, dansen, steppen, fietsen etc. 1 keer per week gymmen de kleuters ook met onze vakleerkracht Bewegingsonderwijs. Ook leren de kinderen steeds meer in de fijne motoriek: de kleinere bewegingen en handmotoriek, waaronder activiteiten vallen zoals tekenen, schrijven, knutselen, bouwen etc.

Sociaal emotionele ontwikkeling Bij sociale ontwikkeling gaat het over ontwikkeling van het begrip voor anderen en een positieve houding in sociale situaties. De kleuters leren geleidelijk wennen aan het functioneren in een groep. Met de kleuters hebben we duidelijke afspraken over hoe we met elkaar omgaan, gebaseerd op de Kanjerregels: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, niemand speelt de baas, niemand lacht uit en niemand doet zielig. Bij emotionele ontwikkeling gaat het over het leren kennen, herkennen en begrijpen van eigen gevoelens en van die van anderen en daarmee omgaan op een sociaal aanvaardbare manier. De kleuters leren dit spelenderwijs en de leerkracht heeft hier een belangrijke taak in.

Observeren van de ontwikkeling De kleuterleerkrachten observeren de ontwikkeling van de kleuters op verschillende ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en spraak-taal ontwikkeling. De resultaten van onze observaties bespreken we met u tijdens een 10 minutengesprek.

Onderwijs in groep 3

In groep 3 gaan de kinderen officieel starten met lezen, rekenen en schrijven. Deze vakken staan in dit leerjaar voornamelijk centraal.

Lezen Op het Spinnewiel leren de kinderen lezen met behulp van de methode Veilig Leren Lezen. Ze starten met het leren (her)kennen van de letters. De kinderen verkennen hierbij alle eigenschappen van een letter. Ze luisteren naar de klank, voelen wat er gebeurt met hun mond, lippen, neus of keel bij het uitspreken van de letters, bekijken de vorm en schrijven de letters na. Door articulatie, lezen en schrijven aan elkaar te koppelen, leren kinderen beter en sneller lezen. Veilig Leren Lezen werkt met kernen, en bij iedere kern zijn doelen geformuleerd. Iedere kern gaat over een aansprekend thema, waardoor het lezen voor de meeste kinderen ook echt leuk wordt. Bij het lezen werken we met differentiatieniveaus: maan en zon. Leerlingen met een normale leesontwikkeling volgen de maanlijn. Leerlingen die al leesvaardig zijn of een snelle groei doormaken volgen de zonlijn. Kinderen die wat meer moeite hebben met lezen volgen de maanlijn, maar krijgen daarbij extra instructie en begeleiding, zodat ook zij de basisdoelen kunnen bereiken. Aan het einde van het eerste half jaar kunnen kinderen al eenvoudige woorden en zinnen lezen. Aan het einde van het schooljaar kunnen kinderen vaak al eenvoudige boekjes lezen. Om goed te kunnen leren lezen, is het belangrijk dat kinderen dit veel oefenen. Daarom adviseren wij ouders om thuis ook regelmatig te lezen of voor te lezen.

Rekenen In groep 3 starten de kinderen met de methode Semsom. Ze leren optellen en aftrekken, redeneren, rekenen met getallen tot en met twintig en over formeel tellen met grotere getallen. Een duidelijke EDI-instructie en samenwerkend leren zijn belangrijke pijlers van Semsom. De leerlingen zijn actief bezig en door samen te werken wordt het leerproces ook voor de leerkracht zichtbaar omdat leerlingen hardop moeten denken en doen. Semsom integreert doelgericht bewegen en spelen in iedere les. Onderzoek toont aan dat bewegend en spelend leren bijdraagt aan: een betere motivatie, een hogere concentratie en het beter onthouden van de lesstof. 

Schrijven Leren schrijven is een van de belangrijkste dingen die een kind leert. Hoewel we in een digitaal tijdperk leven, blijven pen en papier onmisbaar. We maken lijstjes, schrijven kaarten, noteren afspraken op papier. Dat blijft. En belangrijker nog, met onze zelfgeschreven teksten en ons eigen handschrift laten we zien: dít ben ik. Met het leren schrijven, ontwikkelen kinderen ook veel andere vaardigheden. Ze trainen bijvoorbeeld de fijne motoriek, oog-handcoördinatie, het concentratievermogen en kunnen meer onthouden. En dát is weer makkelijk bij het leren van andere vakken, zoals taal en spelling. Leren schrijven is dus niet zomaar iets. Leerlingen ontdekken de kleine letters, leestekens, cijfers en het verbonden- en blokschrift.

Onderwijs in de groepen 4 tot en met 8

Taal In de groepen 4 tot en met 8 werken we voor ons taalonderwijs met de methode Staal. Binnen de leerlijn taal komen vier domeinen aan bod: woordenschat, taal verkennen, spreken & luisteren en schrijven. De verschillende lessen worden rondom een aansprekend thema aangeboden (bijvoorbeeld Familie, Sport, Helden, Pronkstukken, Jungle, Plankenkoorts), waarbij een thema ongeveer 4 weken duurt.

Spelling Onze leerlingen krijgen Spelling aangeboden via de leerlijn Spelling van de methode Staal. Ons spellingsonderwijs bestaat uit drie onderdelen: spelling, werkwoordspelling en grammatica. Van groep 3 tot en met 8 biedt Staal in totaal 34 spellingcategorieën aan voor onveranderlijke woorden. De kinderen leren één nieuwe categorie per week. Daarnaast worden de oude categorieën herhaald. Door dagelijks te oefenen met spelling en regelmatig een oefendictee te doen, leren de kinderen goed spellen.

Rekenen Ook in de groepen 4 tot en met 8 werken we met Wereld in Getallen. Om het rekenen goed onder de knie te krijgen, moeten leerlingen goed kunnen automatiseren. Een bekend voorbeeld hiervan is het automatiseren van de tafels. In groep 4 is het streven dat de kinderen hun tafeldiploma halen. De eerst stap is de tafels van 1 t/m 5 beheersen. Als dat lukt is er een diploma verdiend en mag er verder geoefend worden met de tafels van 6 t/m 10. Als alle tafels beheerst worden, krijgen de kinderen een tafeldiploma voor de tafels van 1 t/m 10. Mocht dit in groep 4 nog niet gelukt zijn, dan is er in groep vijf de mogelijkheid het diploma alsnog te halen. In de groepen 5 tot en met 8 wordt het rekenen verder uitgebreid.

Ook werken we in de groepen 3 t/m 8 voor het automatiseren van rekenen met Bareka en Rekensprint. Automatiseren is belangrijk: als leerlingen de basisbewerkingen hebben geautomatiseerd, hoeven zij hun werkgeheugen minder te belasten bij het uitrekenen van complexere opgaven. Een groter deel van het geheugen blijft dan beschikbaar voor het uitvoeren van niet-geautomatiseerde rekenhandelingen. Met Bareka toetsen we de automatiseringsvaardigheden van de leerlingen en met het daaraan gekoppelde Rekensprint kunnen zij het automatiseren oefenen. 

Schrijven Met ons schrijfonderwijs leren we de kinderen vlot en leesbaar schrijven en ontwikkelen ze een eigen handschrift. We maken gebruik van Krullenbol in de groepen 1-2 en Pennenstreken in de groepen 3 t/m 8

Sociaal emotionele ontwikkeling Voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen werken we met de Kanjertraining. De leerkrachten zijn allemaal gecertificeerd om de lessen te geven. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf leert denken. De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De methode geeft handvatten in sociale situaties en behandelt thema’s zoals samenwerken, feedback (durven) geven of het heft in eigen handen nemen. Kinderen leren dat pestgedrag voor beide partijen niets oplevert. Ze leren naar zichzelf te kijken en te reflecteren op het eigen gedrag. Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Wetenschaps- en techniekonderwijs We hebben zelf lessen ontworpen passend bij de thema’s waarmee we werken in onze methodes Leefwereld en Natuurzaken. Ook kleuters krijgen al techniekonderwijs. De leerlingen leren probleemoplossend denken en handelen en worden gestimuleerd om zelf te onderzoeken en te ontdekken.

Levensbeschouwelijke vorming Vanzelfsprekend vormen de katholieke waarden de basis van de manier waarop wij met elkaar willen omgaan: -Respect voor jezelf en anderen, eerlijkheid, rechtvaardigheid en openheid, gemeenschapszin en solidariteit, maatschappelijke betrokkenheid en respectvol omgaan met de aarde en de natuur. Een paar keer per jaar, tijdens de Katholieke feesten, staan we hier extra bij stil. Met Kerst vertellen we het kerstverhaal, met Pasen praten we met de kinderen over nieuw leven en in de hogere groepen ook over het lijdensverhaal. We werken met Kleur op school waarbij de zeven levensbeschouwelijke vaardigheden met de kinderen worden besproken. Waarnemen, vragen, verbeelden, vertellen, dialogiseren, waarderen en handelen. Er zijn 4 thema’s per schooljaar voor de groepen 1&2, 3&4, 5&6 en 7&8.

Wereldoriëntatie Op het Spinnewiel praten we veel over de wereld om ons heen. We hebben het over burgerschap en over onze rol in de groep en in de samenleving. De kinderen leren zich af te vragen wat er in de wereld gebeurt en hoe ze daar zelf in staan. We bespreken dat ook aan de hand van bijvoorbeeld De Dag Vandaag en programma’s als het Jeugdjournaal en De Buitendienst. Door met de groep over deze onderwerpen te praten en door werkstukken en spreekbeurten te houden, maken we de kinderen bewust van de wereld om hen heen. Het gaat niet alleen om feitenkennis, maar ook om een houding ten opzichte van de omgeving. De leerlingen ontdekken de wereld, individueel of in groepjes en gebruiken allerlei (ICT)middelen om hun kijk daarop te presenteren.

Voor het vak aardrijkskunde gebruiken we de methode Wereldzaken. We beginnen in onze eigen omgeving en trekken steeds verder de wijde wereld in: van onze eigen straat, naar het dorp, de provincie, ons land, werelddelen en de wereld.

Ook werken we met de methode Natuurzaken. We onderzoeken de achtertuin, leren over planten en dieren, leren de eerste beginselen van natuurkunde en bespreken het milieu en de zorg die we daarvoor dragen. Daarbij maken we ook gebruik van de leskisten en excursies van de Alphense Milieu Educatie.

Voor geschiedenis werken we met de methode Tijdzaken. De kinderen maken kennis met onze geschiedenis en krijgen historisch besef bijgebracht. Ze leren dat het verleden invloed heeft op hun eigen leven nu.

Natuurlijk krijgen de kinderen ook verkeer. Naast dat ze verkeersborden- en regels leren, zijn er ook praktische verkeerslessen. Zo leren de kinderen veilig oversteken en doen uiteindelijk in de bovenbouw mee met het landelijk theoretisch en praktisch verkeersexamen. We maken bij onze lessen gebruik van de verschillende uitgaven van Veilig Verkeer Nederland.

Engels Op Het Spinnewiel beginnen we al vroeg met Engels, omdat leerlingen een tweede taal beter aanleren als zij nog jong zijn. We doen dit vanaf de kleutergroepen door middel van liedjes en spelletjes op het Smartboard. We werken met de methode Groove.me, waarbij spreken en luisteren veel aandacht krijgen. Popmuziek is het startpunt van de lessen. Muziek motiveert en enthousiasmeert de kinderen!

ICT We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich op een vaardige, veilige en efficiënte manier door de digitale samenleving bewegen. Daarom leren wij de kinderen een aantal ICT-competenties te ontwikkelen. Dit is ook van belang voor de aansluiting op het voortgezet onderwijs. Bij verschillende vakken wordt ICT ingezet ter ondersteuning van de lesstof. Wij hebben computers, laptops en iPads op school. In de bovenbouw geven de kinderen presentaties met behulp van de computer en het Smartboard.

Bewegingsonderwijs Een kind wil van nature rennen, springen en spelen. De kleutergroepen hebben een eigen speelzaal, daar spelen en bewegen ze met elkaar. Ook is er wekelijks een toestel-les, zodat ze fijn kunnen klimmen en klauteren. De kleuters krijgen eenmaal per week in de speelzaal bewegingsonderwijs van onze vakleerkracht Rico Veel. Groep 3 tot en met 8 krijgt twee keer per week gymles van Rico Veel. De lessen worden gegeven op maandag, donderdag en vrijdagochtend in de zalen aan de Klepperman en de Mandenvlechter. Behalve de fysieke ontwikkeling, spelen zaken als sociale vaardigheden, omgaan met winnen en verliezen, het opzoeken van lichamelijke grenzen en uitdagingen een rol. De school neemt deel aan toernooien, evenementen en sportdagen, waarmee we onze leerlingen aanzetten om ook buiten school een sport te beoefenen. In het gymrooster kunt u zien op welke dagen de gymlessen voor uw kind(eren) zijn ingeroosterd. Wilt u op deze dagen de gymkleding meegeven? En wilt u uw kind erop wijzen dat de gymspullen mee naar huis worden genomen en niet op school mogen blijven hangen gedurende de week?

Huiswerk

Vanaf groep 3 leren de kinderen lezen. Kinderen leren lezen door het heel veel te doen. We verwachten daarom dat er in groep 3 en 4 thuis gelezen wordt met de kinderen. In groep 4 krijgen de kinderen ook de tafels mee naar huis, om daar nog eens extra mee te oefenen. Het is de bedoeling dat leerlingen hun huiswerk leren plannen en dat zij thuis leren te oefenen met de lesstof. In de bovenbouw hebben de kinderen een aantal dagen per week huiswerk. Op deze manier kunnen we de kinderen goed voorbereiden op de hoeveelheid huiswerk in het voortgezet onderwijs. Het huiswerkoverzicht van alle groepen vindt u op ouderportaal.

Podiumkunst

We organiseren een aantal keer per jaar Podiumkunst, een middag waarbij onze leerlingen gezamenlijk een optreden verzorgen. Ouders zijn daarbij van harte welkom als publiek. Daarnaast organiseren we 1x per jaar een opa/oma-kijkmoment bij een optreden.

Sporttoernooien

In Alphen aan den Rijn worden diverse sporttoernooien voor scholen georganiseerd. De toernooien worden gehouden in de schoolvakanties of weekenden. Omdat het geen schoolaangelegenheid is, kan een team alleen meedoen onder begeleiding van ouders. In de nieuwsbrief worden de verschillende sporttoernooien aangekondigd. Jaarlijks organiseert de afdeling sport van het Scala (VO) een sportdag voor alle Alphense leerlingen van groep 7 en 8. Ook doet het Spinnewiel jaarlijks met veel kinderen en ouders mee met de 20 van Alphen. Het is voor iedereen een feest en een prestatie om aan dit prachtige Alphense sportevenement mee te doen.

Excursies

Soms gaan we erop uit. Van theater tot museumbezoek of bezoek aan de kinderboerderij. Om een goede, verantwoorde excursie te waarborgen hebben we duidelijke afspraken gemaakt. In hoofdlijnen komt het erop neer dat ouders zo precies mogelijk vooraf weten wat van hen wordt verwacht, er steeds voldoende begeleiding is, het vervoer verantwoord is georganiseerd (in verband met veiligheid). Kan dit vervoer op een of andere manier niet goed genoeg geregeld worden dan gaat de excursie niet door. We streven ernaar dat de vaste groepsleerkracht aanwezig is bij de excursies.

Eerste Heilige Communie en vormsel

Uw kind kan de Eerste Heilige Communie en het Heilige Vormsel doen in de parochie Heilige Thomas in de Bron. De school fungeert hierbij als contactpersoon tussen de kerk en de leerlingen.

Kinderverjaardagen

Natuurlijk vieren we de verjaardag van de kinderen. In de kleutergroepen vieren we de verjaardag aan het begin van de schooldag. Ouders ontvangen foto’s van het feestje. Gezonde traktaties worden op prijs gesteld. Wilt u erop letten dat de traktaties niet te groot zijn en dat er geen speelgoed wordt getrakteerd? De leerkrachten hoeven niet apart getrakteerd te worden, zij vinden het gezellig om mee te delen in dezelfde traktatie die de kinderen krijgen.

Afspraken en regels

Op het Spinnewiel gelden afspraken en (omgangs)regels die ervoor zorgen dat de sfeer op school duidelijk, veilig en prettig blijft. Hieronder hebben wij de belangrijkste op een rij gezet, zodat kinderen, ouders en leerkrachten weten waar zij aan toe zijn.

De school begint!

Tien minuten voor aanvang van de lessen (08.20u) gaat de deur van de school open. De leerkrachten vangroep 1 t/m 4 verzamelen hun groep op het plein. De leerkracht is er op dat moment voor de leerlingen. Het is niet de bedoeling hier een uitgebreid gesprek aan te gaan, maar u kunt wel een korte mededeling doen. Na schooltijd heeft u alle gelegenheid om de leerkracht te spreken, wel verzoeken wij u om een afspraak te maken. Dit kan via de mail, telefonisch of mondeling. Op twee vaste dagen in de week mogen de kinderen van groep 1 t/m 3 door hun ouder(s) naar het lokaal worden gebracht. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen.

In en om de school

Met de fiets Als kinderen op de fiets naar school komen, kunnen ze deze parkeren op het plein naast de school. Per groep staat aangegeven waar kinderen de fietsen kunnen parkeren. Omdat deze ruimte beperkt is, vragen wij u uw kind alleen met de fiets naar school te laten gaan als dat echt nodig is. Voor diefstal en/of beschadiging van de fiets draagt de school geen verantwoordelijkheid. Fietsen op het schoolplein is zowel voor ouders als kinderen niet toegestaan.

Veiligheid De kinderen mogen geen wapens, messen of andere scherpe voorwerpen meenemen naar school. Deze worden in beslag genomen en kunnen alleen door de ouders worden opgehaald. Om de veiligheid op het schoolplein te bevorderen zijn skateboards, skates en stepjes onder schooltijd niet toegestaan, behalve op woensdag in de pauze. Voor schooltijd is het daarvoor simpelweg te druk op het schoolplein. Wij vragen u om daarover duidelijke afspraken met uw kind te maken, zodat het plein voor iedereen veilig blijft. Honden zijn evenmin toegestaan (behalve voor bijvoorbeeld een spreekbeurt of een blindegeleidehond), omdat zij andere kinderen angst kunnen aanjagen of in verband met allergieën.

Mobieltje Onze leerlingen mogen op school in principe mobiele telefoons gebruiken; dat wil zeggen ze mogen mee naar school genomen worden, maar ze staan op stil en ze zitten in hun tas. Alleen wanneer de leerkracht dat aangeeft, bij een activiteit waarbij mobiele telefoons nodig zijn, mogen ze hun mobiel gebruiken tijdens de les. Overigens is een mobiel niet noodzakelijk, in noodgevallen kan de telefoon van school of de mobiel van de leerkracht gebruikt worden.

Vergoeding Op het Spinnewiel is respect een belangrijk woord; voor elkaar, maar ook voor elkaars spullen. Schoolmaterialen die verloren gaan of (moedwillig) beschadigd worden, moeten dan ook vergoed worden. Als er door leerlingen schade is toegebracht aan elkaars spullen gaan wij ervan uit dat ouders dit onderling met elkaar oplossen. Als het nodig is kan school hierin bemiddelen.

Eten en drinken De kinderen krijgen ’s morgens de gelegenheid om op een vast moment iets te eten en te drinken met elkaar. U kunt denken aan een gezond tussendoortje, inmiddels hebben wij drie verplichte groente/fruitdagen (di, wo, do). Tussen de middag eten de kinderen met de leerkracht in de groep. De zelf meegebrachte lunch en drinken wordt in koelkasten bewaard. Wij vinden een gezonde lunch heel belangrijk. Brood, aangevuld met groente en of fruit, stukje kaas e.d. zijn hier een goed voorbeeld van.

Afwezigheid

Leerplicht Volgens de wet op het basisonderwijs (1985), is een kind leerplichtig vanaf vijf jaar. De vierjarigen mogen nog zonder toestemming van de directeur thuis blijven van school. Wij vragen ouders wel om hier op een doordachte manier mee om te gaan. Het is in ieder geval belangrijk om de klassenleerkracht op de hoogte te brengen als uw kind thuis blijft, zodat de leerkracht daarmee rekening kan houden. Ook voor vijfjarigen kan een hele schoolweek nog te vermoeiend zijn. U kunt dan gebruik maken van een speciale regeling, die inhoudt dat een vijfjarige –in overleg met de school- ten hoogste 5 uur per week thuis gehouden mag worden.

Ziekmelding, verhindering of verlof Als uw kind ziek is, dient u dit voor aanvang van de lessen telefonisch of persoonlijk op school te melden. Als uw kind niet kan meedoen met gym, vragen wij u om dit te melden aan de leerkracht. Wilt u bij het maken van vakantieplannen voor de leerlingen die leerplichtig zijn rekening houden met de vastgestelde vakantieregeling? Alleen in uitzonderlijke gevallen (en dan alleen nog met een werkgeversverklaring of medische verklaring) geeft de directeur toestemming voor een vakantie buiten de vastgestelde regeling. Bij een bijzondere gelegenheid, zoals een jubileum of een huwelijksfeest, dient u minimaal twee weken vooraf schriftelijk verlof aan te vragen bij de directeur van de school. Een aanvraagformulier voor verlof is verkrijgbaar via de directie van de school. Via de leerkracht ontvangt u een bevestiging, met daarin de toestemming of afwijzing van het verlof. Op de website van de gemeente (www.alphenaandenrijn.nl) vindt u meer informatie over de leerplicht- en verlofregeling.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Spinnewiel voldoet aan de basisondersteuning.

Daarnaast ontwikkelen wij ons om goed onderwijs te kunnen bieden aan leerlingen die aan de ondergrens en aan de bovengrens zitten van de lesstof. Het is verder afhankelijk van groepssamenstelling, aantallen, onderwijsbehoefte die al aanwezig is of er overgegaan kan worden tot plaatsing. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

- Aanbod voor meer- en hoogbegaafden in zowel de Spinnewiel plusklas als in de groepen aanscherpen

- Doorgaande leerlijn implementeren voor  taal, lezen en woordenschat voor NT2 leerlingen

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vierjarigen

Indien u besluit uw kind bij het Spinnewiel aan te melden, kunt u dat doen met het aanmeldformulier. Dit kunt u aanvragen bij de directie via de mail, telefonisch of even binnenlopen. U ontvangt daarvan een schriftelijke bevestiging. Dit kan nadat u een intakegesprek heeft gehad of voordat u een intakegesprek heeft gehad met de directie. Na de aanmelding beoordeelt de directie of we aan de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voldoen en ontvangt u een inschrijfpakket of wordt u uitgenodigd voor een vervolggesprek. Als uw kind is ingeschreven en u hiervan een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen, wordt er 6 weken voor de 4e verjaardag van uw kind door de leerkracht contact met u opgenomen over de data van de wenmomenten. Wij spreken 3 ochtenden af waarop uw kind kan komen wennen. Voor 4-jarigen is de verjaardag de inschrijvingsdatum. De eerste werkdag volgend op hun verjaardag mogen ze dan in principe voor het eerst naar school, maar met name rondom vakanties maken wij daarover wel eens andere afspraken met ouders.

Plaatsing

De leerlingen die voor het eerst naar school komen (groep 1) worden evenredig over de groepen 1-2 verdeeld. We streven ernaar de groepen 1-2 ongeveer even groot te houden. We houden rekening met het aantal jongens en meisjes in een groep. De ouders en verzorgers van de leerlingen van de verschillende groepen krijgen aan het eind van het schooljaar bericht bij welke leerkracht(en) hun kind is geplaatst

Wisselen van school

Aanname van kinderen die van een andere basisschool komen, gebeurt na advies van de school van herkomst in overleg met de ouders en wederzijdse goedkeuring van de directies. De school van herkomst verstrekt een onderwijskundig rapport. Deze procedure geldt andersom natuurlijk ook. Indien uw kind het Spinnewiel verlaat, moet u bij de directie een uitschrijfformulier halen. Het ingevulde formulier moet ongeveer 4 weken voor vertrek weer bij de administratie zijn ingeleverd. De leerkracht stelt dan een onderwijskundig rapport op, waarvan er aan ouders één exemplaar wordt meegegeven om aan de nieuwe school te overhandigen.

Kinderen met een beperking

Sinds augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat zij voor alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passend onderwijsprogramma en begeleiding moeten bieden.

Afscheid van het Spinnewiel

Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar, is ook ruimte voor informatie over het voortgezet onderwijs voor de groepen 6, 7 en 8.In de maand januari worden op de diverse scholen voor voortgezet onderwijs open dagen georganiseerd. U kunt deze samen met uw kind bezoeken om tot een keuze te komen. U kunt vervolgens uw keuze voor een bepaalde school kenbaar maken aan de leerkracht van groep 8. Het Spinnewiel zorgt ervoor dat het inschrijfformulier, het resultaat van de Cito-entreetoets en een digitaal overdrachtsdossier (DOD) naar de gekozen school voor voortgezet onderwijs worden gestuurd. U hoeft uw kind dus niet zelf aan te melden bij een school voor voortgezet onderwijs. Na de aanmelding verzorgt de leerkracht een mondelinge overdracht aan de coördinatoren van de betreffende school. Alles is dan geregeld om na de vakantie een goede, gloednieuwe start te maken. De leerlingen krijgen ter afronding van hun basisschoolperiode een getuigschrift en een afscheidsboek.

Samen Spelen

Op het Spinnewiel werken wij met een continurooster. Dat houdt in dat de leerlingen tijdens de middagpauze op school blijven. Naast het gebruik van de lunch met de leerkracht in het leslokaal, kunnen zij zich gedurende een korte periode ontspannen. Dat moment (30 minuten) vindt plaats tijdens de lunch van de leerkracht. De ontspanning wordt aangeboden door vrijwilligers van Samen Spelen. Samen Spelen wordt gevormd door ouders en een ieder die interesse heeft, om vrijwillig de kinderen te begeleiden onder begeleiding van een coördinator. De vorming van de vrijwilliger krijgt verder gestalte door onder andere het volgen van trainingen en cursussen, zoals bijvoorbeeld de kanjertraining, waarmee ook in de klassen wordt gewerkt en een cursus EHBO. Naast het spelen in de aula en op het schoolplein worden creatieve workshops aangeboden.

De groep vrijwilligers is erg enthousiast en zet zich in om de kinderen een verantwoorde en plezierige pauze te bezorgen. Een aantal keren per jaar heeft het team overleg met de directie. Dan worden actuele zaken besproken en wordt gekeken of er zaken aangepast of verbeterd kunnen worden. Als u geïnteresseerd bent om mee te helpen bij Samen Spelen, dan kunt u dat melden bij de directeur. Adra Alaoi Mrani, Coördinator Samen Spelen, zal dan contact met u opnemen. 

Kosten Aan ouders vragen wij een vrijwillige bijdrage voor het Samen Spelen. Rond de herfstvakantie ontvangt u een factuur voor het hele jaar met de mogelijkheid om in meerdere termijnen te betalen. Met de bijdrage die wij vragen kunnen wij de vrijwilligers scholing bieden, een vergoeding geven en materialen aanschaffen om het Samen Spelen voor de leerlingen zo gezellig en uitdagend mogelijk te maken

De buitenschoolse opvang (BSO)

Voor kinderen van 4 tot 13 jaar biedt Junis Kinderopvang verschillende vormen van buitenschoolse opvang (BSO). Daarbij stemt Junis de activiteiten af met andere opvanglocaties en basisscholen in de buurt. Door die samenwerking verloopt de overgang voor kinderen soepeler en ontstaat er één doorgaande, veilige omgeving om te spelen en te leren. Voor meer informatie over buitenschoolse opvang, als ook over de verschillende thema-BSO’s, kunt u bellen met één van de medewerkers van de Klantenservice van Junis. Zij zijn op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar op 0172 – 745 850 en per e-mail op klantenservice@junis.nl.

Terug naar boven