Het Mozaïek

Vroonhoevelaan 10 -12 2408 ST Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Het Mozaïek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Protestants Christelijke Basisschool Het Mozaïek.

Dit School Venster biedt u inzicht in de resultaten van Het Mozaïek. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. 

Het Mozaïek opereert als een zelfstandige school binnen de Scope groep. De naam is zorgvuldig gekozen en geeft goed weer wat wij met onze school nastreven. Alle mozaïekdeeltjes bij elkaar vormen een prachtig geheel, waarbij de mozaïekdeeltjes symbool staan voor alle betrokkenen bij de school en het cement onze christelijke grondslag vertegenwoordigt. Goed onderwijs is een samenspel tussen ouders en verzorgers, leerkrachten, leerlingen en directie. Onderwijs en opvoeding zijn in een voortdurende ontwikkeling. De school als lerende organisatie wil die ontwikkelingen volgen door studie en intervisie aan te bieden aan haar leerkrachten. Zo kunnen we goed inspelen op de opvoedings- en onderwijsbehoeften van uw kind. Soms loopt de leercurve van leerlingen anders dan verwacht. Daarover willen wij met u spreken in een open en eerlijke communicatie met wederzijds respect voor elkaars meningen. Wij richten ons op drie grote uitdagingen in het onderwijs van nu. De eerste is de focus op de resultaten voor taal, rekenen en lezen. De tweede zijn vaardigheden van de 21e eeuw. Initiatief nemen, communiceren, samenwerken, kritisch denken, flexibiliteit en ICT- geletterdheid. Het gaat erom hoe je overeind blijft in een samenleving die snel verandert. De derde uitdaging is de waarden overdracht. Wij willen waarden en cultuur meegeven. Ontwikkelingen die wij doorvoeren, kunnen ook betrekking hebben op hele concrete aanpassingen in het lesprogramma. Zo geven wij Engelse les aan alle groepen en richten wij ons op het ontwikkelen van leiderschap bij leerlingen volgens het programma “The leader in me”. We maken daarbij gebruik van 7 gewoonten gebaseerd op het gedachtengoed van Stephen Covey.

Informatie over de SCOPE scholengroep vindt u op onze website.  Algemeen informatie PO 2019-2020


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Persoonlijk leiderschap
 • The leader in Me
 • Engels vanaf groep 1
 • Christelijke identiteit
 • Samen met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
464
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Indien opvang na schooltijd noodzakelijk is, dienen ouders zelf contact op te nemen met een organisatie die dit aanbiedt.

 • Bij het brengen van de kinderen vinden we  twee dingen belangrijk:De lessen beginnen om 8.30 uur. Daarom doen wij de deuren om 8.20 uur open. De kinderen hebben dan 10 minuten de tijd om naar hun klaslokaal te gaan. Om 8.30 uur sluiten we de buitendeuren.
 • We willen de zelfstandigheid van de kinderen stimuleren. Dat kan door ze alleen naar binnen te laten gaan, zelf hun jas op te laten hangen, zelf te zorgen voor hun spullen enz. Daarom hanteren we de volgende afspraken:   
 • kinderen van groep 1 en 2 worden door de ouders in de klas gebracht  
 • kinderen vanaf groep 3 gaan na de herfstvakantie alleen naar binnen                                                                                                    
 • voor de groepen 4 tot en met 8 geldt dat natuurlijk gedurende het hele schooljaar   
 • Wanneer er zaken gemeld moeten worden die van belang zijn voor die dag kunt u als ouder even meelopen naar de groepsleerkracht. Om  14.30 uur is er meer tijd om met de leerkracht te spreken. U kunt dan ook een afspraak maken.
 •                                                                                                                      
 • We verzoeken u zo min mogelijk gebruik te maken van de auto. Er is weinig parkeerruimte beschikbaar. Komt u toch met de auto, parkeer dan alleen waar het toegestaan is. Aandachtspunten:

Vóór de scholen aan de Vroonhoevelaan is het een eenrichtingsweg. Fietsen moeten geparkeerd worden in de toegewezen fietsen-rekken. Op de gevel is met bordjes aangegeven waar de fiets geparkeerd moet worden.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

We willen de school een veilige plaats laten zijn voor allen die er thuis horen. Daarom geven we ook aandacht aan het parkeren rondom de school, houden we de buitendeuren zo veel mogelijk gesloten en voorzien kinderen die in groepsverband tijdens schooltijd onder verantwoordelijkheid van een teamlid over straat gaan van een geel, opvallend, veiligheidshesje.

Terug naar boven