Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer

Jan Nieuwenhuijzenstraat 26 2405 VG Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

In verband met Corona is er in 2019-2020 geen eindtoets afgenomen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De tussenopbrengsten brengen we in kaart met behulp van het CITO LOVS. In uitzonderlijke gevallen doen leerlingen niet mee met de groepsafname van een CITO toets. Hier hebben we op school duidelijke afspraken over die zijn vastgelegd in het document Ondersteuningsplan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om jongste kleuters of leerlingen met een ontwikkelperspectief. Bij deze leerlingen wordt indien mogelijk een CITO toets afgenomen die past bij de ontwikkeling/mogelijkheden van de desbetreffende leerling. De resultaten van de CITO-toetsen worden weergegeven op de rapporten van de leerlingen voor ouders/verzorgers. Op schoolniveau brengen we twee keer per jaar de (tussen) opbrengsten in kaart en bespreken en analyseren dit met het gehele team. Hierbij wordt de trendanalyse nauwkeurig uitgevoerd en besproken. Ook hebben de intern begeleiders een groepsoverleg met de leerkrachten over de opbrengsten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Schooladviestraject groep 8

Om te komen tot een passend schooladvies voor een vervolgonderwijs in het voortgezet onderwijs wordt in Alphen aan den Rijn en omstreken gewerkt met het instrument ‘de Plaatsingswijzer’. In de Plaatsingswijzer worden de gegevens van het leerlingvolgsysteem opgenomen en vindt aanvulling plaats over de wijze waarop een kind zich binnen het onderwijs ontwikkelt, gedraagt en presteert. Voorafgaand aan het schooladviestraject voor de leerlingen in groep 8 wordt in ieder geval in groep 7 door de leerkrachten met de ouders gesproken over een mogelijke uitstroomrichting: het verwachte uitstroomprofiel.

Hieronder staan de stappen die in groep 8 genomen worden om ouders/verzorgers en kinderen voor te bereiden op een passende schoolkeuze:

-     Tijdens een informatieavond in het najaar geven scholen informatie over de stappen tot aanmelding voor een school voor voortgezet onderwijs.

-      In november maken de scholen, naar aanleiding van de resultaten vanuit het leerlingvolgsysteem en de overige kenmerken van de leerling (bijv. huiswerk, faalangst en motivatie) een inschatting van elk kind en krijgt hij/zij een voorlopig schooladvies. De school bespreekt dit met de ouders.

-     Uiterlijk 1 maart wordt het definitieve advies gegeven.

-     Ouders hebben een school voor voortgezet onderwijs gekozen en vullen het inschrijfformulier in. Via de basisschool gaat dit formulier naar de gekozen school.

-      De basisschool schrijft een uitvoerig advies (onderwijskundig rapport.) Dit wordt mede ondertekend door de ouders.

-      De school bespreekt alle leerlingen met een coördinator van de gekozen school voor voortgezet onderwijs.

-      Het voortgezet onderwijs moet instemmen met de aanmelding van een kind. Deze instemming is gerelateerd aan het schooladvies van de basisschool.

SCOPE basisscholen nemen als verplicht eindtoets de ‘Route 8’-toets af (https://route8.nl). In de periode van 15 april t/m 15 mei worden de verschillende onderdelen afgenomen. ‘Route 8’ wordt digitaal afgenomen op een computer, laptop of tablet. De afname van de toets neemt twee à drie uur in beslag. De uitslag en rapportage volgt een korte periode na afname van de toets. In zeer bijzondere gevallen kan een uitslag voor een kind leiden tot een heroverweging door de school van het schooladvies voor voortgezet onderwijs. Heroverweging kan alleen als de uitslag van de eindtoets hoger is dan het schooladvies. De ouders kunnen de school benaderen of de school benadert de ouders. Als het overleg leidt tot bijstelling van het schooladvies neemt de school contact op met het Voortgezet Onderwijs.

LWOO

Kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan en speciale ondersteuning nodig hebben, kunnen leerwegondersteuning (LWOO) aanvragen. Als dit voor een kind gewenst wordt geacht, worden de ouders/verzorgers hier in groep 7 over benaderd. Voor deze kinderen geldt een speciaal aanmeldingstraject en moeten voor 1 februari zijn aangemeld bij een school voor Voortgezet Onderwijs. De leerkracht zal ouders/verzorgers hierover vooraf inlichten en toestemming vragen.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven