Basisschool de Rank

Lauraplein 1 2406 BB Alphen aan den Rijn

 • In de kleuterunit zijn veel hoeken waar leerlingen kunnen spelen. Er zijn hoeken die aangepast worden aan het thema waaraan gewerkt wordt.
 • Ons moderne schoolgebouw heeft een inpandige gymzaal en kinderopvang van Junis.
 • Er wordt op verschillende manieren gelezen. Zo zijn er kinderen van groep 8 die voorlezen bij de kleuters.
 • de unitruimte nodigt uit tot samen spelen en samen werken.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindopbrengsten worden gemeten door middel van de eindtoets van ROUTE 8. De toets wordt op zorgvuldige wijze afgenomen. In principe doen alle leerlingen mee aan de eindtoets van ROUTE 8. 

Uitzonderingen kunnen zijn:

 • Leerlingen met een ontwikkelperspectief;
 • Leerlingen die uitstromen naar het VSO of praktijkonderwijs;
 • Leerlingen met leerling gebonden financiering (LGF), Speciaal Onderwijs (SO)- of Speciaal Basis Onderwijs (SBO)-indicatie;
 • Leerlingen die kort in Nederland zijn of kort op De Rank (ingestroomd in groep 7 of 8).

ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van uw kind meet. De ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast wordt weergegeven of de referentieniveaus behaald zijn.

Kenmerken van de route 8 toets:
- Digitaal: De toets wordt via internet afgenomen en duurt slechts twee à drie klokuren. 

- Adaptief: De toets past zich aan, aan het niveau van de leerling.

De resultaten van de eindtoets van ROUTE 8 worden aan ouders/verzorgers bekend gemaakt door middel van de rapportagekaart.

De eindopbrengsten worden elk schooljaar in het team besproken om vast te stellen waar we goed in zijn en te kijken waar kansen liggen voor verbetering.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het leerlingvolgsysteem

Er wordt gebruik gemaakt van:

 • methodegebonden toetsen
 • onafhankelijke toetsen van DIA
 • observaties 
 • oudervertelgesprekken
 • gesprekken met leerlingen
 • groepsoverzicht en overige documentatie over leerlingen

De interne begeleiders houden een aantal keer per jaar gesprekken met de groepsleerkracht om te beslissen waar het onderwijs nader afgestemd moet worden op de ontwikkelingsbehoefte van de groep en de individuele leerling. Twee besprekingen daarvan zijn naar aanleiding van de DIA-toetsen (januari en juni). De leerkrachten van de parallelgroepen bespreken de resultaten samen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladviestraject groep 8.

Om te komen tot een passend schooladvies voor vervolgonderwijs in het voortgezet onderwijs wordt in Alphen aan den Rijn en omstreken gewerkt met het instrument ‘de Plaatsingswijzer’. In de Plaatsingswijzer worden de gegevens van het leerlingvolgsysteem opgenomen en vindt aanvulling plaats over de wijze waarop een kind zich binnen het onderwijs ontwikkelt, gedraagt en presteert. Voorafgaand aan het schooladviestraject voor de leerlingen in groep 8 wordt in groep 7 door de leerkrachten met de ouders gesproken over een mogelijke uitstroomrichting: het verwachte uitstroomprofiel.

Hieronder staan de stappen die in groep 8 genomen worden om ouders/verzorgers en kinderen voor te bereiden op een passende schoolkeuze:

 • Tijdens een informatieavond in het najaar geven scholen informatie over de stappen tot aanmelding voor een school voor voortgezet onderwijs.
 • In november worden naar aanleiding van de resultaten vanuit het leerlingvolgsysteem en de overige kenmerken van de leerling (bijv. huiswerk, faalangst en motivatie) een inschatting gemaakt van elk kind en krijgt hij/zij een voorlopig schooladvies. De school bespreekt dit met de ouders.
 • Uiterlijk 1 maart wordt het definitieve advies gegeven.
 • Ouders hebben een school voor voortgezet onderwijs gekozen en vullen het inschrijfformulier in. Via de basisschool gaat dit formulier naar de gekozen school.
 • De basisschool schrijft een uitvoerig advies (onderwijskundig rapport). Dit wordt mede ondertekend door de ouders.
 • De basisschool bespreekt alle leerlingen met een coördinator van de gekozen VO-school voor voortgezet onderwijs.
 • Het voortgezet onderwijs moet instemmen met de aanmelding van een kind. Deze instemming is gerelateerd aan het schooladvies van de basisschool.

SCOPE basisscholen nemen als verplichte eindtoets de ‘Route 8’-toets af. In de periode van 15 april t/m 15 mei worden de verschillende onderdelen afgenomen.

In zeer bijzondere gevallen kan een uitslag voor een kind leiden tot een heroverweging door de school van het schooladvies voor voortgezet onderwijs. Heroverweging kan alleen als de uitslag van de eindtoets hoger is dan het schooladvies. De ouders kunnen de school benaderen of de school benadert de ouders. Als het overleg leidt tot bijstelling van het schooladvies neemt de school contact op met het voortgezet onderwijs.  

LWOO

Leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan en speciale ondersteuning nodig hebben, kunnen leerwegondersteuning (LWOO) aanvragen. Als dit voor een kind gewenst wordt geacht, worden de ouders/verzorgers hier in groep 7 over benaderd. Voor deze leerlingen geldt een speciaal aanmeldingstraject. Zij moeten voor 1 februari zijn aangemeld bij een school voor voortgezet onderwijs. De leerkracht zal ouders/verzorgers hierover vooraf inlichten en toestemming vragen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Veiligheid

Goede leerprestaties kunnen bereikt worden als leerlingen en leerkrachten met plezier naar school gaan. Een veilig klimaat en een prettige sfeer dragen hier sterk aan bij. Respect voor elkaar staat bij ons hoog in het vaandel. We vinden het daarom belangrijk dat er op De Rank een duidelijk gedragsprotocol voor leerlingen en ouders ligt. Met dit gedragsprotocol hebben we duidelijk omschreven wat we van leerlingen en ouders verwachten. Op De Rank hebben we een gedragscode in positieve termen geformuleerd. In de omgang met leerlingen, ouders en leerkrachten moet er zorgvuldig gehandeld worden. Er dient gelet te worden op uitingen in woord, gebaar of daad die door anderen als kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden. Van alle geledingen binnen onze school; directie, leerkrachten, leerlingen, ouders, stagiaires en nietonderwijzend personeel wordt verwacht dat zij zich houden aan de gedragsregels van de school.

Gezond gedrag

Het gaat hierbij om het bewust omgaan met je lichaam en kennis hebben van de gevaren en bedreigingen voor de gezondheid. Deze onderwerpen worden meestal in projectvorm aangeboden. 
In alle groepen worden gedurende het schooljaar lessen over relaties en seksualiteit gegeven. Thema’s die behandeld worden zijn:
- Wie ben ik
- jongen - meisje
- geboorte
- vrienden
- verliefdheid
- seksuele weerbaarheid
We gebruiken de materialen “Kriebels in de buik” van Rutgers WPF.

Woensdag t/m vrijdag zijn bij ons de fruitdagen. Alle kinderen dienen dan een gezond tussendoortje mee te nemen.
In de groepen 7 en 8 krijgen de kinderen les in het gebruik van social media. Centraal staat hoe je 'gezond' met social media om kan gaan.

Respect

Een goede sfeer in de school is belangrijk voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen tot volwaardige mensen. Praten over gevoelens, je kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen en opkomen voor jezelf zijn vaardigheden die hierbij belangrijk zijn. We besteden op onze school systematisch aandacht aan deze vaardigheden. In hoofdstuk 3.2 staat dit verder beschreven.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • veiligheid
 • gezond gedrag
 • respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft vertrouwen in het onderwijs op De Rank. De inspectiegegevens staan nog vermeld op onze oude adressen nl. de Nicolaas Beetsstraat en de Meerkoetstraat. Sinds 2007 huizen wij aan het Lauraplein 1.

Terug naar boven