Basisschool de Rank

Lauraplein 1 2406 BB Alphen aan den Rijn

  • In de kleuterunit zijn veel hoeken waar leerlingen kunnen spelen. Er zijn hoeken die aangepast worden aan het thema waaraan gewerkt wordt.
  • Ons moderne schoolgebouw heeft een inpandige gymzaal en kinderopvang van Junis.
  • Er wordt op verschillende manieren gelezen. Zo zijn er kinderen van groep 8 die voorlezen bij de kleuters.
  • de unitruimte nodigt uit tot samen spelen en samen werken.

Het team

Toelichting van de school

Een groot deel van het team bestaat uit leerkrachten met veel jaren ervaring. De directie bestaat uit de directeur en twee teamleiders. De Rank is een opleidingsschool van de Marnix academie en daardoor hebben we jaarlijks LIO (Leraar In Opleiding) stagiaires en PABO studenten. Omdat wij de capaciteiten hebben om academische studenten te begeleiden, zijn ook deze studenten op De Rank te vinden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging afwezige leerkrachten:

Het bestuur van SCOPE scholengroep is aangesloten bij het Regionaal Transfercentrum ‘Cella’ (RTC Cella).
Wanneer een teamlid afwezig is, wordt de vervanging via de regionale vervangingspool geregeld. Wanneer er via de vervangingspool niemand beschikbaar is worden andere teamleden gevraagd om extra te werken. Dit beleid is er op gericht te voorkomen dat er leerlingen naar huis moeten worden gestuurd. Het kan echter voorkomen dat er geen vervanging gerealiseerd kan worden en dat uw kind deze dag geen onderwijs heeft. De school neemt in dit geval via Parro contact op met de ouders.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder wereldoriëntatie vallen ook de kunstzinnige en creatieve vakken. De school integreert in het aanbod van de wereldoriëntatie de bevordering van de vaardigheden behorend bij wetenschap en techniek. De school wil de ontwerpende en onderzoekende houding van leerlingen bevorderen. 


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Samengevat geeft het ondersteuningsprofiel een antwoord op de volgende vragen:
·         Wat kunnen we realiseren met ons huidige team?
·         Wat kunnen we realiseren met ondersteuning van externen?
·         Wat willen we op termijn kunnen bieden, waarop gaan we ons ontwikkelen?
·         Voor welke onderwijsbehoeften verwijzen we naar een andere instantie?
·         Waarmee kunnen we andere scholen binnen het samenwerkingsverband helpen?

Op school werken we met de cyclus van het Handelingsgericht Werken. Wij hebben bij ons op school een gedegen en uitgebreide basisondersteuning. In de basisondersteuning staat het geven van goed onderwijs, gegeven door een betrokken leerkrachten centraal, zowel op het cognitieve leergebied als op sociaal- emotioneel gebied. 

Wanneer er reden is tot zorg schakelt de leerkracht de Intern Begeleider in en wordt er contact gelegd met ouders. Er volgt een SOT-gesprek (Smal Overleg Team) waarbij gespreksdeelnemers ouders, Intern begeleiders en de leerkracht zijn. Doel van dit gesprek is het kaderen van de nodige zorg en het opstellen van passend plan. Mocht het nodig zijn, worden er externen ingeschakeld vanuit het Team Passend Onderwijs van SCOPE. Een orthopedagoog of een onderwijsspecialist kunnen vanuit het Team Passend Onderwijs worden ingezet om mee te denken. Het overleg heet dan een BOT (Breed Overleg Team). Als het aanbod in de basisondersteuning niet voldoende is, gaan we over tot de extra ondersteuning. Er kan  een arrangement worden aangevraagd waarbij een BPO-er(Begeleider Passend Onderwijs) wordt ingezet. Wanneer er bij ouders zorgen zijn  over hun kind, kan er contact gelegd worden  met de leerkracht of de Intern Begeleider. 

De begeleiding van de (hoog)begaafde leerlingen vindt grotendeels op school plaats, maar daarnaast hebben we ook de mogelijkheid om de leerling aan te melden voor de bovenschoolse plusklas (Kaleidoscope). Dit is mogelijk vanaf groep 5 en onder bepaalde toelatingsvoorwaarden.  Voor leerlingen die welvaren bij leren in de praktijk hebben wij bovenschools de Telescope klas.  In deze klas krijgen de leerlingen één keer per week praktisch onderwijs wat past bij hun onderwijsbehoefte.

De Rank profileert zichzelf als smalle zorgschool. De school wil zorgvuldig omgaan met de vraag of zij in staat is om de juiste zorg te bieden aan de leerling. Alleen dan kom je tegemoet aan de behoefte van de leerling. Voor elke leerling wordt een afweging gemaakt of de school het onderwijs en zorg kan geven die de leerling nodig heeft. Als het gaat om zeer specifieke zorg,  kan het zijn dat dit niet altijd op De Rank gegeven kan worden. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen elk vakgebied werken wij met de HGW-methode. Dit betekent dat wij bij elk vakgebied de kinderen  verdelen in drie groepen.

1. kinderen die na de instructie nog extra instructie van de leerkracht nodig hebben

2. kinderen die na de instructie zelfstandig aan de slag kunnen.

3. kinderen die bij het vakgebied extra uitdaging nodig hebben.

Onze ambitie is om het lesaanbod nog meer passend te krijgen voor de individuele leerling. Dit willen we bereiken door het in gesprek gaan met de leerlingen (kindgesprekken) waarbij we de leerling mee nemen in een eigen onderwijsproces. De leerlingen bij ons op school willen we meer eigenaarschap laten ervaren in hun leerproces. 

We werken met vier ondersteuningsniveaus. Ondersteuningsniveau 1 en 2 is het onderwijsaanbod in de groep. Het streven is dat de meeste leerlingen binnen de groep een passend aanbod krijgen.

Onze ambitie is om het onderwijs voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben nog beter neer te zetten. Er is bij ons op school een begaafdheidscoördintator aanwezig. Elke groep heeft materiaal om in te zetten voor deze groep leerlingen. Hoe dit in te zetten wordt de komende tijd toegelicht.


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Versterkt taalaanbod.

Vanuit passend onderwijs zien wij het als onze taak om aandacht te hebben voor een versterkt taalaanbod. Hierbij stellen we onszelf het doel om taal- en onderwijsachterstanden bij leerlingen zoveel mogelijk te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en aan te pakken.

In schooljaar 2019-2020 is gestart met de methode "Bouw", een instrument dat ingezet wordt bij leerlingen waarbij de leesvoorwaarden nog niet voldoende zijn ontwikkeld.

Hierbij wordt ook samengewerkt met Participe (Kom Erbij / Op Stap) en de bibliotheek. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met andere schoolbesturen, kinderopvangorganisaties (o.a.peuterspeelzalen) en de gemeente. SCOPE scholengroep investeert in extra middelen in de vorm van materialen en uren voor de begeleiding.


Terug naar boven