Basisschool de Rank

Lauraplein 1 2406 BB Alphen aan den Rijn

  • In de kleuterunit zijn veel hoeken waar leerlingen kunnen spelen. Er zijn hoeken die aangepast worden aan het thema waaraan gewerkt wordt.
  • Ons moderne schoolgebouw heeft een inpandige gymzaal en kinderopvang van Junis.
  • Er wordt op verschillende manieren gelezen. Zo zijn er kinderen van groep 8 die voorlezen bij de kleuters.
  • de unitruimte nodigt uit tot samen spelen en samen werken.

Het team

Toelichting van de school

Een groot deel van het team bestaat uit leerkrachten met veel jaren ervaring. De directie bestaat uit een directeur en twee teamleiders. De Rank heeft een samenwerking met De Marnix Academie te Utrecht. Jaarlijks zijn verschillende PABO-studenten van hen bij ons aan het werk.
Daarnaast werken wij samen met MBO Rijnland. Vanuit deze school komen ieder jaar twee studenten van de opleiding onderwijsassistentbij ons in school werken.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging afwezige leerkrachten:

Het bestuur van SCOPE scholengroep is aangesloten bij het Regionaal Transfercentrum ‘Cella’ (RTC Cella).
Wanneer een teamlid afwezig is, wordt de vervanging via de regionale vervangingspool geregeld. Wanneer er via de vervangingspool niemand beschikbaar is worden andere teamleden gevraagd om extra te werken. Dit beleid is er op gericht te voorkomen dat er leerlingen naar huis moeten worden gestuurd. Het kan echter voorkomen dat er geen vervanging gerealiseerd kan worden en dat uw kind deze dag geen onderwijs heeft. De school neemt in dit geval via Parro contact op met de ouders.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder wereldoriëntatie vallen ook de kunstzinnige en creatieve vakken. De school integreert in het aanbod van de wereldoriëntatie de bevordering van de vaardigheden behorend bij wetenschap en techniek. De school wil de ontwerpende en onderzoekende houding van leerlingen bevorderen. 


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Samengevat geeft het ondersteuningsprofiel een antwoord op de volgende vragen:
·         Wat kunnen we realiseren met ons huidige team?
·         Wat kunnen we realiseren met ondersteuning van externen?
·         Wat willen we op termijn kunnen bieden, waarop gaan we ons ontwikkelen?
·         Voor welke onderwijsbehoeften verwijzen we naar een andere instantie?
·         Waarmee kunnen we andere scholen binnen het samenwerkingsverband helpen?

Op school werken we met de cyclus van het Handelingsgericht Werken. Wij hebben bij ons op school een gedegen en uitgebreide basisondersteuning. In de basisondersteuning staat het geven van goed onderwijs, gegeven door een betrokken leerkrachten centraal, zowel op het cognitieve leergebied als op sociaal- emotioneel gebied. 

Wanneer er reden is tot zorg schakelt de leerkracht de Intern Begeleider in en wordt er contact gelegd met ouders. Er volgt een SOT-gesprek (Smal Overleg Team) waarbij de gespreksdeelnemers ouders, de intern begeleiders en de leerkracht zijn. Doel van dit gesprek is het bepalen van de nodige zorg en het opstellen van een passend plan. Mocht het nodig zijn dan worden er externen ingeschakeld vanuit het Team Passend Onderwijs van SCOPE. Vanuit dit team kan een orthopedagoog of een onderwijsspecialist worden ingezet om mee te denken. Het overleg heet dan een BOT (Breed Overleg Team). Als het aanbod in de basisondersteuning niet voldoende is, gaan we over tot de extra ondersteuning. Er kan  een arrangement worden aangevraagd waarbij een BPO-er(Begeleider Passend Onderwijs) wordt ingezet. Wanneer dit niet voldoende blijkt te zijn zal het samenwerkingsverband met ons meedenken en daar waar nodig aansluiten bij de gesprekken. In bijgaand document leest u informatie over het samenwerkingsverband. Informatie samenwerkingsverband.
Mochten er vanuit ouders zorgen zijn rondom de ontwikkeling van de leerling kan er contact worden gelegd met de leerkracht of de intern begeleider.

De begeleiding van de (hoog)begaafde leerlingen vindt grotendeels op school plaats, maar daarnaast hebben we ook de mogelijkheid om de leerlingen aan te melden voor de bovenschoolse plusklas, genaamd Kaleidoscope. Dit is mogelijk vanaf groep 5 en onder bepaalde toelatingsvoorwaarden.  Voor leerlingen die wel varen bij leren in de praktijk hebben wij bovenschools de Telescope klas.  In deze klas krijgen de leerlingen één keer per week praktisch onderwijs wat past bij hun onderwijsbehoefte.

De Rank wil zorgvuldig omgaan met de vraag of zij in staat is om de juiste zorg te bieden aan de leerling. Alleen dan kom je tegemoet aan de onderwijsbehoefte van de leerling. Voor elke leerling wordt een afweging gemaakt of de school het onderwijs en zorg kan geven die de leerling nodig heeft. Als het gaat om zeer specifieke zorg,  kan het zijn dat dit niet altijd op De Rank gegeven kan worden. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen elk vakgebied werken wij met de HGW-methode (Handelings Gericht Werken). Dit betekent dat wij bij elk vakgebied de kinderen  verdelen in drie groepen.

1. kinderen die na de instructie nog extra instructie van de leerkracht nodig hebben

2. kinderen die na de instructie zelfstandig aan de slag kunnen.

3. kinderen die bij het vakgebied extra uitdaging nodig hebben.

Onze ambitie is om het lesaanbod zo passend mogelijk te krijgen voor de individuele leerling. Dit willen we bereiken door in gesprek te gaan met de leerlingen (kindgesprekken) waarbij we de leerling mee nemen in zijn eigen onderwijsproces. De leerlingen bij ons op school willen we meer eigenaarschap laten ervaren in hun leerproces. 

We werken met vier ondersteuningsniveaus. Ondersteuningsniveau 1 en 2 is het onderwijsaanbod in de groep. Het streven is dat de meeste leerlingen binnen de groep een passend aanbod krijgen.

Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben is er bij ons op school een begaafdheidscoördintator aanwezig. Elke groep heeft materiaal om in te zetten voor deze groep leerlingen. 


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op De Rank zijn wij van mening dat voor alle leerlingen goed onderwijs begint bij het aansluiten op zijn eigen ontwikkeling. We zijn gericht op het ontdekken van de eigenheid van elke leerling. De leerkrachten van het jonge kind zorgen voor een veilige en rijke leeromgeving waar de leerling betrokken is en zichzelf kan zijn. Vanuit die betrokkenheid en basisveiligheid komen leerlingen tot ontwikkeling. Daarnaast is het belangrijk dat wij als leerkrachten tijd nemen voor het observeren van leerlingen en die observatie vertalen naar een passend aanbod.

Terug naar boven