Prisma Christelijke school SO

Boterbloemweg 21 B 2403 TR Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Prisma Christelijke school SO

Het team

Toelichting van de school

Het schoolteam

Op Prisma werken veel medewerkers. Gezamenlijk proberen zij, ieder vanuit zijn eigen taak en functie, de leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden.

Groepsleerkrachten en onderwijsassistenten 

Groepsleerkrachten en onderwijsassistenten zijn verantwoordelijk voor de groep. De leerkracht is de eerstverantwoordelijke voor het onderwijsprogramma. De onderwijsassistent assisteert de leerkracht in de ruimste betekenis van het woord: verzorgen en begeleiden van individuele of groepjes leerlingen, mede voorbereiden van activiteiten, enzovoort. Onder eindverantwoordelijkheid van de directie en in samenspraak met de leerkracht begeleidt zij zelfstandig leerlingen bij werken in groepjes, pleinwacht tijdens de pauze bij het buitenspelen, lunchbegeleiding in de groep en andere groepsactiviteiten. De groepsleiding is aanspreekpunt voor de ouders.

Intern Begeleider

De IB-er is verantwoordelijk voor het bewaken en optimaliseren van de cyclus leerlingenzorg, heeft beleidsmatige taken, begeleidt de groepsleiding op didactisch en/of orthopedagogisch gebied en is contactpersoon voor externe instanties. Daarnaast is de IB-er verantwoordelijk voor de afspraken over het onderwijsleerprogramma en het vaststellen van de leerlijnen.

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling

Iedere organisatie die te maken heeft met kinderen is verplicht om een aandachtsfunctionaris aan te stellen. Een aandachtsfunctionaris is de contactpersoon binnen school die deskundig is op het gebied van kindermishandeling en goed op de hoogte is van de meldcode. Eén van de intern begeleiders is de gecertificeerde aandachtsfunctionaris van Prisma. 

Vakleerkrachten

De vakleerkracht gymnastiek verzorgt de gymnastiek. Het doel van de lessen bewegingsonderwijs is dat leerlingen in aanraking komen met verschillende vormen van sport en spel en daar hun eigen mogelijkheden in verkennen. 

Administratief medewerker

De administratief medewerker verzorgt de school- en leerlingenadministratie. Zij beantwoordt de telefoon en ondersteunt de directie administratief. Zij is medeverantwoordelijk voor de procedurele afhandeling van een aanmelding.

Conciërge 

De conciërge draagt zorg voor het klein onderhoud en het begeleiden van leerlingen bij interne stages, tijdens lunchmomenten of pleinwacht tijdens het buitenspelen. Hij is tevens mede verantwoordelijk voor de BHV en EHBO in het SO.

Vrijwilligers

Er zijn vrijwilligers die een groepje assisteren tijdens lees- en rekenlessen in het SO. Ook bij de voorbereiding van activiteiten en feesten zijn vrijwilligers actief. Meer informatie over vrijwilligers: zie ‘Praktische informatie’. De vrijwilligers zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).

Stagiaires

Prisma wil investeren in de toekomst van het onderwijs en biedt daarom stagiaires graag de kans ervaring op te doen in het onderwijs. Regelmatig lopen studenten van het MBO of HBO stage op Prisma. Bij alle stages is Prisma alert op het waarborgen van de privacy van ouders en leerlingen. De stagiaires zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).

Directie

De directeur en de teamleider SO vormen samen het managementteam (MT) van de school. Allerlei beleidszaken en voorwaarde scheppende zaken behoren tot hun taak. Zij zorgen o.a. voor een klimaat waarin de medewerkers zich veilig en prettig voelen en alle ruimte krijgen hun deskundigheid in te zetten voor de ontwikkeling en het welzijn van de leerlingen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging afwezige leerkrachten:  Wanneer een leerkracht afwezig is, wordt de vervanging via de regionale vervangingspool geregeld. Wanneer er via de vervangingspool niemand beschikbaar is dan worden andere teamleden gevraagd om extra te werken. Het beleid is er op gericht dat te voorkomen dat er kinderen naar huis moeten worden gestuurd. Het bestuur van SCOPE scholengroep is aangesloten bij het Regionaal Transfercentrum ‘Cella’ (RTC Cella).

Indien er een onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner afwezig is, wordt er een beroep gedaan op onze eigen invalpool.

Wanneer er geen invaller beschikbaar is, wordt gekeken of er intern geschoven kan worden. Indien de werkzaamheden van een afwezig personeelslid niet adequaat kunnen worden opgevangen, kan de schoolleiding besluiten een lesvrije dag te geven. In dat geval wordt u hierover geïnformeerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het schoolteam

Op Prisma werken veel medewerkers. Gezamenlijk proberen zij, ieder vanuit zijn eigen taak en functie, de leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden.

Groepsleerkrachten, leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten 

Groepsleerkrachten, leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten zijn verantwoordelijk voor de groep. De leerkracht is de eerstverantwoordelijke voor het onderwijsprogramma. De onderwijsassistent assisteert de leerkracht in de ruimste betekenis van het woord: verzorgen en begeleiden van individuele of groepjes leerlingen, mede voorbereiden van activiteiten, enzovoort. Onder eindverantwoordelijkheid van de directie en in samenspraak met de leerkracht begeleidt zij zelfstandig leerlingen bij werken in groepjes, pleinwacht tijdens de pauze bij het buitenspelen, lunchbegeleiding in de groep en andere groepsactiviteiten. De groepsleiding is aanspreekpunt voor de ouders. Een leerkrachtondersteuner kan zelfstandig lesgeven, onder supervisie van een bevoegde leerkracht.

Intern Begeleider

De IB-er is verantwoordelijk voor het bewaken en optimaliseren van de cyclus leerlingenzorg, heeft beleidsmatige taken, begeleidt de groepsleiding op didactisch en/of orthopedagogisch gebied en is contactpersoon voor externe instanties. Daarnaast is de IB-er verantwoordelijk voor de afspraken over het onderwijsleerprogramma en het vaststellen van de leerlijnen.

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling

Iedere organisatie die te maken heeft met kinderen is verplicht om een aandachtsfunctionaris aan te stellen. Een aandachtsfunctionaris is de contactpersoon binnen school die deskundig is op het gebied van kindermishandeling en goed op de hoogte is van de meldcode. Beide intern begeleiders zijn de gecertificeerde aandachtsfunctionarissen van Prisma. 

Vakleerkrachten

De vakleerkracht gymnastiek verzorgt de gymnastiek. Het doel van de lessen bewegingsonderwijs is dat leerlingen in aanraking komen met verschillende vormen van sport en spel en daar hun eigen mogelijkheden in verkennen. 

Administratief medewerker

De administratief medewerker verzorgt de school- en leerlingenadministratie. Zij beantwoordt de telefoon en ondersteunt de directie administratief. Zij is medeverantwoordelijk voor de procedurele afhandeling van een aanmelding.

Conciërge 

De conciërge draagt zorg voor het klein onderhoud en het begeleiden van leerlingen bij interne stages, tijdens lunchmomenten of pleinwacht tijdens het buitenspelen. Hij is tevens mede verantwoordelijk voor de BHV en EHBO in het SO.

Vrijwilligers

Er zijn vrijwilligers die een groepje assisteren tijdens lees- en rekenlessen in het SO. Ook bij de voorbereiding van activiteiten en feesten zijn vrijwilligers actief. Meer informatie over vrijwilligers: zie ‘Praktische informatie’. De vrijwilligers zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).

Stagiaires

Prisma wil investeren in de toekomst van het onderwijs en biedt daarom stagiaires graag de kans ervaring op te doen in het onderwijs. Regelmatig lopen studenten van het MBO of HBO stage op Prisma. Bij alle stages is Prisma alert op het waarborgen van de privacy van ouders en leerlingen. De stagiaires zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).

Directie

De directeur en de teamleider SO vormen samen het managementteam (MT) van de school. Allerlei beleidszaken en voorwaarde scheppende zaken behoren tot hun taak. Zij zorgen o.a. voor een klimaat waarin de medewerkers zich veilig en prettig voelen en alle ruimte krijgen hun deskundigheid in te zetten voor de ontwikkeling en het welzijn van de leerlingen. 

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Jonge leerlingen hebben op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij.

Overige leerjaren

Toelichting van de school

Voor Prisma gelden de wettelijk vastgestelde normuren voor speciaal basisonderwijs: "Een kind op een speciale basisschool krijgt hetzelfde aantal uren onderwijs als in het gewone basisonderwijs".

Normuren basisonderwijs: Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen: de eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur;de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur.Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel


Prisma biedt gespecialiseerd onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 18 jaar met (ernstige) leermoeilijkheden op leerroute 1 t/m 5. De locatie  SO leidt op tot vervolgonderwijs. De locatie VSO leidt op tot dagbesteding en (beschutte) arbeid. POOL biedt maatwerk zodat elke leerling met ernstige leermoeilijkheden een vorm van onderwijs krijgt. Wij richten ons op de regio Alphen aan den Rijn.

Onze voornaamste grens van toelating en mogelijkheden wordt veroorzaakt door gedrag: bij ernstig grensoverschrijdend, agressief en/of acting out gedrag, waardoor de veiligheid voor anderen en/of het onderwijsleerproces wordt verstoord. Ook als behandeling (bijvoorbeeld door psychiatrische problematiek) of zorg voorliggend ligt, is een plek op Prisma niet passend..Een andere grens is het cognitief functioneren. Als het leren boven leerroute 5 uitkomt, en als het schoolse leren vrijwel niet op gang komt. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven