De Hobbitburcht-Havixhorst

Havixhorst 252 2402 MZ Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van De Hobbitburcht-Havixhorst

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school worden tussentijdse resultaten gemeten met verschillende instrumenten. 

De Cito LVS 3.0 toetsen worden gebruikt als leerlingvolgsysteem. In schooljaar 2023-2024 zal de overstap gemaakt worden naar Cito Leerling in Beeld. Deze toetsen worden eens in de zes maanden afgenomen. 

Deze toetsen geven een indicatie op het gebied van begrijpend lezen, rekenen, spelling en lezen en zetten de individuele leerling af tegenover het landelijk gemiddelde. Deze informatie gebruikt de school om aan leerling en ouders inzichtelijk te maken hoeveel groei de leerling heeft doorgemaakt. Daarnaast wordt de evaluatie van deze toetsen gebruikt bij het plannen van de daarop volgende aangeboden leerstof. 

De school maakt daarnaast gebruik van methodetoetsen. Deze toetsen, behorend bij de boeken van taal, rekenen, spelling en andere vakken, worden gebruikt om te controleren of kinderen de tussendoelen van de afgelopen periode behaald hebben. Deze toetsen worden per thema/hoofdstuk afgenomen en kennen een kortere omlooptijd dan het leerlingvolgsysteem. 

In de kleutergroepen wordt er geen gebruik gemaakt van toetsen. De Hobbitburcht houdt de ontwikkeling van de kinderen bij door middel van het observatiesysteem Mijnkleutergroep en brengt hierover regelmatig verslag uit naar ouders.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Hobbitburcht wil een school zijn waar ieder kind zich veilig voelt en zichzelf mag en kan zijn. We hanteren de methode Kanjertraining voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Dit is door middel van posters en de vier gekleurde petten zichtbaar in iedere groep. Alle leerkrachten gebruiken dan ook dezelfde groeitaal om gedragsuitdagingen te beschrijven. We hebben daarbij de volgende doelen:

Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.

  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

De school houdt zicht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van haar leerlingen door het afnemen van Kanvas lijsten. De uitslagen van deze lijsten worden gebruikt om schoolbreed te onderzoeken waar ontwikkelingsbehoeften liggen, alsook per groep en per kind.  

De Hobbitburcht heeft een aantal leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Deze leerlingen krijgen extra ondersteuning en hebben vaak specifieke sociaal-emotionele behoeftes, waarin wordt voorzien mede door inzet van een hoogbegaafdheidsspecialist.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Jezelf zijn
  • Veiligheid
  • Kanjertraining

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven