De Hobbitburcht-Havixhorst

Havixhorst 252 2402 MZ Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van De Hobbitburcht-Havixhorst

Het team

Toelichting van de school

Op onze school zijn de volgende specialisten werkzaam: 

 • Taal-/leescoördinator
 • Rekencoördinator
 • Didactisch coach
 • Coördinator sociale veiligheid en pedagogisch klimaat
 • Kwaliteitsonderzoeker 
 • HB coördinator
 • ICT coördinator
 • Vakleerkracht gymnastiek
 • Flexleerkrachten (voor het aanbod aan meer-/hoogbegaafde kinderen)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kortdurend verlof van een leerkracht, wordt een aanvraag gedaan bij RTC voor kortdurende vervanging. Deze organisatie probeert vervanging te regelen door een gediplomeerd leerkracht. 

Bij verlof van een leerkracht wordt vervanging in principe geregeld door het wisselen van werkdagen en/of het inzetten van collega's die op dat moment de handen vrij hebben. 

In een enkel geval zal er van een onbevoegde medewerker van de school worden gevraagd om op te vangen, onder toezicht van een gediplomeerd leerkracht. 

Hoewel bovenstaande acties de voorkeur genieten, is het lerarentekort ook te voelen in Alphen a/d Rijn. In een uiterst geval moet daarom worden overgegaan tot thuisonderwijs of eventueel thuiswerken met een door de leerkracht daarvoor gemaakt pakket (digitaal en/of op papier). 

Bij langdurig verlof van een leerkracht (bijvoorbeeld zwangerschapsverlof) wordt er gebruikt gemaakt van de pool van RTC voor langdurige vervanging. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs

Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs stelt leerlingen in staat om hun talenten te ontwikkelen, waarbij zij de ondersteuning krijgen die bij hen past. Deze onderwijsondersteuning kan in samenwerking met andere scholen en instanties worden geboden. Naast samenwerking met de bovenschoolse specialisten van MorgenWijzer werken bijna alle scholen binnen MorgenWijzer hiervoor samen met andere scholen binnen het Samenwerkingsverband Rijnstreek. Meer informatie over het samenwerkingsverband en over het ondersteuningsplan kunt u vinden op www.swvrijnstreek.nl  

Zorgplicht

Binnen de wet op Passend Onderwijs (per 1 augustus 2014) heeft iedere school de taak om voor elke aangemelde leerling een passende plaats te vinden. Dit wordt de zorgplicht genoemd. Wanneer u als ouder vermoedt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan is het belangrijk om dit al bij de aanmelding te vermelden. Samen met u en eventueel met externe partijen zullen we de ondersteuningsbehoefte van uw kind bespreken. Als het nodig is, wordt er nader onderzoek gedaan. De schooldirecteur gaat vervolgens op zoek naar een passende plaats voor uw kind, hetzij op de eigen school, hetzij op een andere school binnen het samenwerkingsverband. Deze moet binnen maximaal tien weken gevonden zijn, uiteraard in samenspraak met u en uw kind. Mocht dat binnen die termijn niet lukken, dan krijgt uw kind een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding tot er een passende school is gevonden.  

Ondersteuningsvormen

Om de ondersteuningsbehoefte van ieder kind in kaart te brengen, bekijken wij wat een kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Wat stimuleert hen in hun ontwikkeling en wat belemmert hen juist? De nadruk ligt op wat uw kind wél kan en wat lastig is pakken we samen op. Er zijn verschillende manieren om een passende ondersteuning voor uw kind te organiseren, waarbij u als ouder altijd nauw betrokken wordt: Om onze kinderen optimaal te ondersteunen, heeft MorgenWijzer de ondersteuning georganiseerd in verschillende schillen:

1.       De gele schil (schil 1) betreft alle ondersteuning die op de school zelf aanwezig is. Hier zorgen de leerkrachten, aangevuld en ondersteund door bv. onderwijsassistenten en intern begeleiders dat ieder kind tot zijn recht komt. Tot deze groene schil rekenen wij ook de plus- en zorgklassen ten behoeve van de eigen school. 

2.      Wanneer kinderen meer ondersteuning op maat nodig hebben, dan betrekken we die uit de groene schil. Deze bestaat uit het MorgenWijzer Ondersteuningsteam, met bovenschoolse specialisten die bij MorgenWijzer werken (orthopedagogen en begeleiders passend onderwijs) met expertise op het gebied van gedrag en leren. Zij kunnen meedenken met vragen van school over specifieke leerlingen. Zij kunnen ook onderzoek doen bij leerlingen en begeleiding geven aan specifieke leerlingen. Vanzelfsprekend gebeurt dit laatste in nauwe samenwerking met en na toestemming van ouders.

3.      De blauwe schil bevat de expertise die per school verschillend kan zijn. Deze expertise is niet binnen MorgenWijzer voorhanden en zal waar nodig op maat worden ingehuurd (AED, Cardea, Auris, Visio, etc.). Ook deze expertise wordt pas ingeschakeld na toestemming van ouders.  

Basisaanbod: Deze basisondersteuning wordt voor iedere leerling op de school zelf georganiseerd, zonder extra middelen en binnen de eigen groep. De groepsleerkrachten vervullen de centrale rol en zijn in staat handelingsgericht te werken. De leerkracht wordt eventueel ondersteund door de inzet van een onderwijsassistent. Er wordt bij het werken gebruikgemaakt van gedifferentieerde instructie in lesstof, tempo en aandacht. De basisondersteuning wordt omschreven in het groepsoverzicht en het groepsplan.  

Ondersteuning vanuit de school: Deze ondersteuning vindt plaats binnen de school met een afgestemd leeraanbod. De leerling ontvangt extra hulp van de eigen leerkracht in de klas, waarbij de leerkracht geadviseerd wordt door specialisten (intern begeleider) binnen de school en/of bovenschoolse specialisten van MorgenWijzer. Het gaat om ondersteuning waarover vaste afspraken binnen de school gelden, zoals een dyslexieaanpak, gedragsaanpak of een ontwikkelingsperspectief. De leerkracht zet extra middelen in, zoals de inzet van een onderwijsassistent of extra materialen (afgestemd op de behoefte van het kind).  

Ondersteuning met hulp van buiten de school: Soms is nader onderzoek nodig om de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling in beeld te krijgen. Ook kan uw kind gebaat zijn bij specifieke begeleiding. De leerling ontvangt deze begeleiding hoofdzakelijk van de eigen leerkracht in de klas, maar de leerkracht wordt daarbij ondersteund door een externe deskundige (bijv. vanuit MorgenWijzer, het samenwerkingsverband, ambulant begeleider).  

Ondersteuningsgebieden

Ondersteuning in het kader van passend onderwijs kan op velerlei gebieden plaatsvinden. Het draait niet alleen om leren en ontwikkelen, maar ook om de fysieke en medische ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en ondersteuning in de thuissituatie.  Wat we als school kunnen bieden, is altijd afhankelijk van de mogelijkheden op dat moment binnen de gegeven groeps- en teamsamenstelling. Die factoren wegen we allemaal mee om tot een passend aanbod te komen. Meer informatie hieromtrent is te vinden in het school ondersteuningsplan (SOP).  

Speciale lesplaatsen

Wanneer een kind behoefte heeft aan langdurige en specifieke ondersteuning en deze onderwijsbehoefte het aanbod van de school overstijgt, kan een kind in aanmerking komen voor een speciale lesplaats. Dit betekent een plaatsing naar bijvoorbeeld het speciaal basisonderwijs (SBO) of naar het speciaal onderwijs (SO). Hiervoor wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Als ouders wordt u, indien van toepassing, nauw betrokken bij dit proces.          

 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school is in beraad over het aanbod aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Hier is de vraag hoe de school haar sterke kanten kan inzetten voor een specifieke groep leerlingen, of zich breder specialiseert. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Groep 1-2

Wanneer een kleuter op onze school binnenkomt, willen wij allereerst veiligheid, warmte en geborgenheid bieden; een veilige basis van waaruit zij zich kunnen ontwikkelen. Een kind dat zich thuis voelt op school zal zich vrij, nieuwsgierig en ondernemend gedragen. Het is klaar voor nieuwe uitdagingen! De ontwikkeling van jonge kinderen is een groot samenhangend geheel. Het kind ontwikkelt zich spelenderwijs zowel op cognitief, fysiek en sociaal en emotioneel gebied. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. De leerkracht zorgt voor een uitdagende en betekenisvolle omgeving; het spelen en leren moet betekenisvol en zinvol zijn.

Wennen

Uw kleuter komt voor hij/zij vier jaar is twee dagdelen bij ons op school wennen. In de ochtend mogen de kinderen wat te drinken en fruit of groente meenemen. Wilt u erop letten dat naam van uw kind op het eten en drinken staat? Dit voorkomt misverstanden. De pauzehap kan in de bakken op de tafel naast de ingang van de klas gelegd worden. De kleuters gymmen meerdere malen per week in de kleutergymzaal op school. Dit doen ze in hun hemd met broek of legging. De kinderen hoeven alleen gymschoenen mee te nemen. Graag schoenen zonder veters, die de kinderen zelfstandig aan-en uit kunnen doen. De gymschoenen kunnen de eerste dag aan de leerkracht worden gegeven. Deze blijven op school.

Thema’s en werkjes

Een groot gedeelte van het jaar werken we met de kinderen rondom een thema. Tijdens elk thema worden er een aantal letters aangeboden. Kinderen mogen van thuis spullen meenemen die passen bij het thema of bij de letter die in de lettermuur zit. (Voor de lettermuur graag kleine spulletjes). De werkjes van de kinderen worden vaak in de klas opgehangen. Hierna gaan ze mee naar huis.

Werken met ontwikkelingsmateriaal

De kleuters zijn allemaal ingedeeld in een groepje. Elk groepje heeft zijn eigen kleur en werkt een dag in de week met ontwikkelingsmateriaal onder begeleiding van de leerkracht. Elk kind op zijn eigen niveau.

Zomer- en Winterdagen

Buiten spelen is gezond en vinden de kinderen heerlijk. In de zomer spelen we vaak twee keer op een dag buiten. Het is dan prettig als de kinderen thuis worden ingesmeerd. Eventueel kan zonnebrand meegegeven worden, wanneer de kinderen naar de TSO gaan. Op verzoek worden zij dan daar nog eens ingesmeerd. Ook als het koud is spelen we buiten. Bij koud weer graag wanten, sjaal en een muts en meegeven.

Kleuterfeest

Voor onze kleuters organiseren we jaarlijks een kleuterfeest op school.

Terug naar boven