De Tamboerijn

Van Nesstraat 8 2404 AV Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van De Tamboerijn

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Om inzicht te geven in onze schoolresultaten zijn de  resultaten van de CITO eindtoets gepubliceerd. Onze school scoort doorgaans boven het landelijk gemiddelde. We streven naar een zo goed mogelijke uitstroom van leerlingen naar het niveau dat bij hen past.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van onze leerlingen te kunnen volgen, maken we gebruik van het CITO Leerling-en Onderwijs Volg Systeem (LOVS). Daarnaast gebruiken we de methode toetsen en de resultaten uit de digitale verwerking d.m.v. Snappet.

In januari en juni nemen we de CITO toetsen af. Daarna bespreken we met elkaar de schoolresultaten. De leerkracht en de intern begeleider bespreken de resultaten van de groep en kijken samen naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de (sub)groepen en individuele leerlingen. N.a.v. deze groepsbespreking past de leerkracht het onderwijs aan en verwoordt dat in blokplanningen voor rekenen en spelling.

De volgende LOVS toetsen worden afgenomen

  • DMT
  • AVI
  • Rekenen en Wiskunde
  • Basisbewerkingen
  • Spelling en spelling werkwoorden
  • Begrijpend lezen

In april wordt in groep 8 de Eindtoets van CITO afgenomen.

Om de ontwikkeling van de kleuters te volgen, gebruiken we het observatie systeem van Parnassy: Leerlijnen voor het jonge kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van De Tamboerijn stromen uit naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Het advies dat wordt gegeven voor het vervolgonderwijs gebeurt in overleg met de ouders. De gesprekken hierover met ouders en leerling vinden in februari plaats.

In de groepen 6 en 7 geven we een voorlopig advies. Deze gesprekken vinden in juni plaats.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven