De Tamboerijn

Van Nesstraat 8 2404 AV Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van De Tamboerijn

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er ziekte of verlof van personeel is, treedt het noodplan in werking. Omdat we in leerpleinen werken vangen de collega's binnen het leerplein de leerlingen op. Dat betekent dat één leerkracht verantwoordelijk is voor 2 groepen met ondersteuning van een leraar ondersteuner.

We doen ons uiterste best om de groep op te vangen. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de groep naar huis gestuurd. In dat geval is er werk voor de kinderen dat ze digitaal kunnen doen. Ze kunnen thuis inloggen op hun persoonlijke pagina en spelling en rekenwerk maken.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons onderwijs is handelingsgericht. Dat wil zeggen dat we op een systematische manier werken waarbij het onderwijsaanbod zo goed mogelijk wordt afgestemd op de leerling. Daarbij stellen we ons steeds de vraag: Wat heeft het kind nodig, welke aanpak werkt het beste, welke instructie en ondersteuning heeft het nodig.

Van elke leerling wordt een dossier bijgehouden. In dit dossier worden bewaard:

  1. observatiegegevens  van "leerlijnen van het jonge kind"
  2. toetsresultaten van CITO en methoden
  3. rapporten
  4. verslagen van leerling besprekingen
  5. handelingsplannen
  6. onderzoeksrapporten
  7. verslagen van oudergesprekken

Het dossier wordt bijgehouden door de leerkracht en de intern begeleider.

Voor rekenen, spelling, taal, woordenschat en studievaardigheden gebruiken we het adaptieve onderwijssysteem Snappet om de lesstof te verwerken. De leerlingen werken op een eigen Chromebookop hun niveau.

Op De Tamboerijn werken we in leerpleinen:

Leerplein 1-2-3

Groep 1a/2a

Groep 1b/2b

Groep 3

Leerplein 4-5-6

Groep 4

Groep 5/6

Leerplein 7-8

Groep 7

Groep 8


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In ons kleuteronderwijs werken we met thema's. Spel vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Kinderen leren door spel. Hiervoor gebruiken we verschillende hoeken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De belangrijkste dingen die kinderen in het (basis)onderwijs moeten leren, zijn in kerndoelen vastgelegd. De kerndoelen geven per vak aan wat een kind aan het eind van de basisschool moet weten en kunnen. De overheid stelt deze kerndoelen vast. 

De lesinhouden en de kerndoelen moeten uiteraard zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd en verbinding hebben met het dagelijks leven. Daarnaast besteden we aandacht aan doelen die voor alle leergebieden van belang zijn, zoals: een goede werkhouding, gebruik van leerstrategieën en reflectie op eigen handelen en leren.

De zaakvakken worden thematisch aangeboden met de methode DaVinci.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op De Tamboerijn werken we handelingsgericht. Dat betekent dat de leerkracht de ontwikkeling van de leerlingen volgt en weet wat elk kind nodig heeft. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs en de ondersteuning van elk kind in de groep.  De communicatie over de ontwikkeling van de leerling verloopt altijd via de leerkracht. De leerkrachten worden ondersteunt door de intern begeleider en de onderwijsassistent. 

De intern begeleider is degene die de leerlingenzorg coördineert en de leerkrachten ondersteunt bij het coördineren ervan.

De onderwijsassistenten geven in de klas of op een andere plaats hulp aan een groepje leerlingen of individuele leerlingen. Soms is deze hulp gekoppeld aan een leerling met een ondersteuningsarrangement vanuit het samenwerkingsverband.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven