RK Jenaplan Basisschool De Loofhut

Vrijmark 114 1355 GK Almere

Schoolfoto van RK Jenaplan Basisschool De Loofhut

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kortdurend ziekteverlof of afwezigheid wegens bijzonder verlof (trouwen, rouwen of een ander extern bezoek): er kan bij bemiddelingsbureau SLIM een verzoek voor een vervanger worden ingediend. Momenteel is er sprake van een leraren te kort in het primair onderwijs en zijn er nauwelijks invallers te vinden. Op De Loofhut zijn er een aantal onderwijsassistenten werkzaam. Zij worden als eerst bij kortdurend verlof gevraagd toezicht te houden als de groep, waarvan de leerkracht afwezig is. Soms delen we ook groepen op. Dit willen wij alleen niet te vaak doen, omdat de werkdruk hierdoor toe kan nemen bij de leerkrachten die geen verlof hebben.

Bij langdurig ziekte verlof of zwangerschaps- en bevallingsverlof: hiervoor wordt een leerkracht gezocht die voor bepaalde tijd de taken van de afwezige leerkracht kan overnemen. Soms moeten wij intern schuiven met leerkrachten. Dat wil zeggen dat wij vragen aan collega's om van groep te ruilen en een andere groep te nemen.

Bij studieverlof: leraren mogen gebruik maken van studieverlof. Wij zullen proberen vervanging te regelen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepen en leraren

Directie en managementteam (MT): Michèle Heise is de directeur en eindverantwoordelijk. Zij stuurt met het MT de onderwijsontwikkelingen aan en bewaken de voortgang en kwaliteit van het onderwijs. Ronald Ykema (bovenbouw) en Marjolein van Hage (onderbouw) zitten in het managementteam.

Leerkrachten: iedere week verzorgen ongeveer 10 leerkrachten en 3 onderwijsassistenten het onderwijs op De Loofhut voor uw kind(eren). Vele collega's werken als duo in één groep. Ons streven is dat er maximaal twee leerkrachten per week voor de groep staan. In geval van ziekte lukt dit helaas niet altijd. Daarnaast werkt er ook een vakleerkracht gym op De Loofhut. Hij is wekelijks 2 dagen op school aanwezig en wordt ingezet door middel van de werkdrukmiddelen.

Intern begeleider: onze intern begeleider is Sanne Buijsrogge. Zij coördineert alles op het gebied van zorg en extra ondersteuning. Zij denkt met leerkrachten mee als er zorg is of externe expertise ingeschakeld moet worden. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

In de groepen 1 en 2 werken we met leerdoelen die gericht zijn op het ontwikkelen van voorbereidende reken-, lees- en taalvaardigheden. Elke dag vinden er gerichte activiteiten plaats die kinderen de gelegenheid bieden deze vaardigheden te ontwikkelen.

De kinderen leren spelenderwijs en er wordt uitgegaan van de beleveniswereld van de kleuter. De kleuters krijgen de ruimte om op eigen ontwikkelingsniveau te werken en worden uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen, waarbij doelen worden gesteld die passen bij de individuele leerling.

In de groep 1 en 2 werken we met dagritmekaarten, zodat leerlingen weten hoe de schooldag zal verlopen. De dag wordt gestart met een kring, zodat men iets kan vertellen, bespreken of uitleggen. Daarna werken de kinderen aan verschillende opdrachten, passend bij de ontwikkeling van het kind.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij hanteren een continurooster in alle groepen. De groepen 1 t/m 8 gaan 5 dagen in de week naar school van 8.30 uur tot 14.15 uur.           De leerlingen lunchen met de stamgroepleider in de groep.  Van 12.15 – 12.45 uur spelen de leerlingen buiten. De deuren van onze school gaan om 8.20 uur open om de kinderen binnen te laten en om 14.15 uur om de kinderen naar huis te laten gaan. 

De Loofhut is per 1 augustus 2011 overgestapt naar een vijf gelijke dagen model.  Deze overstap heeft consequenties voor het aantal lesuren op jaarbasis. Alle kinderen krijgen in het schooljaar 2019-2020, 965 uur les op jaarbasis.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In dit katern ondersteuning en begeleiding en het schoolondersteuningsprofiel (SOP),  wordt beschreven hoe de preventieve ondersteuning aan alle leerlingen, op alle leer- en ontwikkelingsgebieden, geboden wordt. Daarnaast worden in dit katern zowel de sterke kanten als de verbeterpunten van deze preventieve ondersteuning beschreven. Jaarlijks wordt er een plan van aanpak beschreven waarin we ons als school richten op een aantal ontwikkelpunten voor dat schooljaar. In deze ontwikkelpunten worden ook onderwerpen die betrekking hebben op de ondersteuning worden meegenomen. Zie de map opbrengsten voor de laatste versie van dit plan.   De sterke punten van ondersteuning en begeleiding van De loofhut zijn: Er wordt planmatig handelingsgericht gewerkt (HGW) met de 1-Zorgroute. De kwaliteiten van de gedragsspecialist en de interne begeleiding; Paula Heikamp; master gedragsspecialisme Sanne Daphne Buijsrogge-Ruijs: Master SEN Een teamlid, Ronald Ykema is specialist Jenaplan onderwijs en rekenspecialist Een teamlid Denise Roel is specialist lezen en schrijven. Een teamlid, Marjolein Hagen is specialist Jonge Kind   De Loofhut is gestart met de implementatie van SWPBS.     Aandachtspunten voor De Loofhut op het gebied van ondersteuning en begeleiding zijn: Onderwijs geven aan leerlingen met (ernstige) gedragsproblemen in de groep. Grote kwaliteitsverschillen in het leerkrachtenteam. De samenwerking met ouders binnen HGW; het op tijd benoemen van signalen/problemen van een leerling. Maar ook de samenwerking op te zoeken met ouders en elkaar als gelijkwaardige partners te kunnen zien. De straatcultuur buiten de school proberen te houden, maar de leerlingen wel erkennen m.b.t. de wereld waar ze op dit moment in leven.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven