IKC De Delta

Hoornstraat 1 1324 SH Almere

Met ingang van 3 september 2012 mogen we onze school een Integraal Kindcentrum noemen. We zijn een school voor kinderen van 2 t/m 12 jaar.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De schoolscore op de Centrale eindtoets in 2016-2017 en 2017-2018 was goed.

De schoolscore op de IEP-eindtoets 2018-2019 was onvoldoende.

Deze beoordeling is niet verrassend. De Delta is bijzonder goed in staat om kinderen extra aandacht te geven die dit nodig hebben. Met name de kleine klassen spreekt de ouders aan, die het mogelijk maken ook kinderen met een psychosociale- of cognitieve achterstand goed te begeleiden. Ook komen er veel kinderen uit andere landen op De Delta, die met een taalachterstand starten. Soms spreken ze alleen Engels of een andere taal, soms een klein beetje Nederlands. Dankzij de extra aandacht en persoonlijke ondersteuning die wij naast het reguliere aanbod kunnen bieden, lukt het toch ook deze kinderen gereed te maken voor het middelbaar onderwijs. Wij zijn er trots op dat alle leerlingen op de juiste plek geplaatst zijn. Het schooljaar 2018-2019 hebben wij afgesloten met de volgende klasplaatsingsadviezen: 2 HAVO, 1 VMBO TL, 1 VMBO TL/HAVO, 1 VMBO GL/TL, 1 VMBO KL, 1 VMBO BL/KL, 1 VMBO BL, 2 VMBO BL met LWOO, 1 PRO 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooljaar 2017-2018 hebben wij afgesloten met de volgende klasplaatsingsadviesen: 1 VWO, 4 HAVO, 1 TL, 3 KL. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2014 heeft inspectie aan IKC De Delta de beoordeling basisarrangement toegekend. Dit geeft aan dat de school voldoet aan de door de inspectie gestelde eisen.

In 2018 heeft de inspectie een onderzoek uitgevoerd in groep 1 en 2 naar vroegschoolse educatie. inspectie heeft 8 indicatoren onderzocht, die als volgt zijn beoordeeld: 

  • Aanbod: Goed
  • Zicht op ontwikkeling: Goed
  • Didactisch handelen: Goed
  • (Extra) ondersteuning: Voldoende
  • Samenwerking: Voldoende
  • Kwaliteitszorg: Voldoende
  • Kwaliteitscultuur: Goed
  • Verantwoording en dialoog: Voldoende

In het toegevoegde inspectierapport wordt uitgebreid toegelicht hoe de inspectie de vroegschoolse educatie op IKC De Delta heeft beoordeeld. 

Terug naar boven