De Kleine Wereld

Nederlandhof 5 1363 DC Almere

  • Schoolfoto van De Kleine Wereld
  • Schoolfoto van De Kleine Wereld
  • Schoolfoto van De Kleine Wereld
  • Schoolfoto van De Kleine Wereld
  • Schoolfoto van De Kleine Wereld

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Kleine Wereld wordt continu de kwaliteitscyclus doorlopen volgens de PDCA-cirkel: Plan, Do, Check, Act. Binnen onze grote zorgcyclus nemen wij twee keer per jaar toetsen af van ons leerlingvolgsysteem: Cito Leerling in Beeld. Naast toetsen voor rekenen, spelling en lezen vullen wij ook één keer per jaar een vragenlijst in over de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Deze toetsen kunnen inzicht geven in de ontwikkeling van een leerling, maar ook in de ontwikkeling van onze school. 

Door deze opbrengsten met elkaar te analyseren, krijgen we inzicht in wat schoolbreed, op groepsniveau of voor een individuele leerling nodig is. Hier kunnen wij ons onderwijs op afstemmen en met elkaar belangrijk accenten bepalen om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De doorstroom en advies is conform wat van onze leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen brengen een groot deel van hun tijd op school door. Het is daarom belangrijk dat de school een prettige omgeving is om in te verkeren. De sfeer in een groep heeft alles te maken met de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat gebeurt in een omgeving waar kinderen weten wat er van hen verwacht wordt, maar ook wat ze van de ander mogen verwachten. We vinden het belangrijk om op onze school een leer- en opvoedingsklimaat te scheppen waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen, waarin er aandacht is voor ieder individu en waarin teamleden, ouders/verzorgers en kinderen respectvol met elkaar omgaan. We willen samen met de kinderen werken aan een veilige omgeving. Immers, een kind dat zich veilig voelt, ontwikkelt zelfvertrouwen en een goed gevoel van eigenwaarde.  

De Kleine Wereld staat voor:?bewust onderwijs maken we samen.?Dit betekent dat wij het belangrijk vinden dat alle leerlingen zich op school veilig voelen en zichzelf durven zijn.?We accepteren iedereen zoals hij/zij is. We hebben respect voor elkaar.?Voor het respectvol met elkaar omgaan, is iedere leerling (en leerkracht en ouder) verantwoordelijk.? Deze waarden krijgen inhoud in onze dagelijks omgang met de kinderen. We zien een sterke relatie tussen sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving en ontwikkeling van sociale vaardigheden), actief burgerschap en sociale cohesie. Onze school is een ontmoetingsplaats, waar kinderen leren luisteren, belangstelling hebben voor anderen en zich samen kunnen ontwikkelen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfvertrouwen
  • Ontplooiing
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven