De Kleine Wereld

Nederlandhof 5 1363 DC Almere

 • gebouw foto 1
 • gebouw foto 2

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging bij verlof regelen wij als volgt:
Bij kortdurende ziekteverlof of afwezigheid wegens bijzonder verlof kan er bij een bemiddelingsbureau een verzoek voor een vervanger worden ingediend. Momenteel is er echter sprake van een lerarentekort in het primair onderwijs en zijn er nauwelijks invallers te vinden.

Bij langdurig ziekteverlof of zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt een leerkracht gezocht die voor bepaalde tijd de taken van de afwezige leerkracht kan overnemen. Soms moeten wij intern schuiven met leerkrachten; d.w.z. vragen wij collega's om van groep te ruilen en een andere groep te nemen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op de Kleine Wereld wordt  gewerkt volgens het concept ontwikkelingsgericht onderwijs. Doelstelling is het bereiken van een zo breed mogelijke ontwikkeling. Dit doen we door de keuze van de vele beschikbare leermiddelen aan te passen aan de verschillende ontwikkelingsstadia van kinderen.
Als de kinderen ’s ochtends de klas inkomen, hangen er op een goed zichtbare plaats dagritmekaarten. Aan de hand van deze kaarten wordt het verloop van de dag aangegeven. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld zien wanneer er buiten gespeeld, gegeten of gewerkt gaat worden. Dit maakt de dag heel overzichtelijk en geeft de kinderen houvast.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Aan welke doelgroep(en) biedt uw school onderwijs aan?  

 • Alle leerlingen die geen specifieke extra ondersteuning nodig hebben.Basisgroep (aanpak 2).  
 • Leerlingen die uitvallen op dyslexie. We hebben ervaring met
 • Leerlingen die fysieke, motorische of medische problemen hebben. 
 • Leerlingen die in een heterogene (combi) goed zelfstandig kunnen werken. 
 • Leerlingen waar de (cognitieve) mogelijkheden voldoende zijn om zich de leerstof en vaardigheden binnen de basisondersteuning zich eigen kunnen maken. 
 • Leerlingen die het welzijn en de voortgang van andere leerlingen niet verstoort. 

 En welke speciale faciliteiten heeft u daarvoor? 

 • Leerkrachten besteden veel aandacht aan de instructie en geven les volgens het model directe instructie. De leerlingen die meer instructie nodig hebben zitten in de instructiegroep en krijgen verlengde instructie en geleide in-oefening met de leerkracht, veelal aan de instructietafel. Leerlingen die meer aan kunnen dan gemiddeld gaan a.d.h.v. een korte instructie zelfstandig aan het werk. 
 • Volgen van het protocol Dyslexie. Voor leerlingen die uitvallen op lezen wordt Connect ingezet in groep 4/5. Groep 2: cito M2 en Risicoscreening van Anneke Smits. 
 • We hebben ervaring met leerlingen met motorische beperking. Er is een nauwe samenwerking tussen ouders, leerling, externe betrokkenen en school. Aanpassingen zijn mogelijk in meubilair en ruimtes.
 • We kunnen kinderen met enige problemen met gedrag de juiste ondersteuning bieden.

We werken samen met experts/begeleiders van Passend Onderwijs, logopedie, fysiotherapie, wijkteam en oké-punt, SBO-scholen, SO-scholen, GGD, SMW en RID    

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven