De Kleine Wereld

Nederlandhof 5 1363 DC Almere

 • Schoolfoto van De Kleine Wereld
 • Schoolfoto van De Kleine Wereld
 • Schoolfoto van De Kleine Wereld
 • Schoolfoto van De Kleine Wereld
 • Schoolfoto van De Kleine Wereld

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kortdurend ziekteverlof of afwezigheid wegens bijzonder verlof wordt er eerst intern gekeken naar vervanging of inzet van de onderwijsassistent. Mocht dit niet te realiseren zijn, dan blijft de groep thuis. Dit communiceren wij via Social Schools met de ouders van de betreffende groep.

Bij langdurig ziekteverlof of zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt een leerkracht extern geworven die voor bepaalde tijd de taken van de afwezige leerkracht kan overnemen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ons kleuteronderwijs wordt vormgegeven door thematisch en betekenisvol onderwijs, waarbij veel aandacht is voor de taalontwikkeling van kinderen. Middels de dagritmekaarten die in de klas hangen, brengen we een duidelijke structuur aan in de dag, met afwisselende activiteiten, zoals: in de kring, spelen en werken, eten en drinken en bewegingsactiviteiten. Spelenderwijs wordt er gewerkt aan verschillende ontwikkelingsgebieden en biedt de leerkracht activiteiten en ontwikkelingsmaterialen aan om deze ontwikkelingsgebieden te stimuleren:

 • sociaal emotionele ontwikkeling;
 • taalontwikkeling;
 • rekenontwikkeling;
 • motorische ontwikkeling;
 • creatieve ontwikkeling.
 • ontdekken en ervaren;
 • spelontwikkeling; 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op De Kleine Wereld maken wij voor de verdeling van de lesuren gebruik van lesmethodes. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat wij voldoende tijd besteden aan de verschillende vakgebieden, dat de kerndoelen worden aangeboden en dat wij effectief kunnen omgaan met onze onderwijstijd. 

Door handelings-en opbrengstgericht te werken analyseren wij goed per groep en per vakgebied hoeveel onderwijstijd er nodig is, om goed aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Op De Kleine Wereld vinden we het belangrijk om te leren in een betekenisvolle context, zodat we weten waarom en waarvoor we iets leren. Om leren betekenisvol te maken, vinden we het belangrijk om lesstof aan te bieden in een brede context. Daarom verbinden wij ons taalonderwijs aan de thema's van wereldoriëntatie. Werken met thema's biedt namelijk een betekenisvolle context voor het opdoen van kennis over de wereld, als het oefenen van de lees-en taalvaardigheid. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op dit moment heeft de school nog geen intern aanbod voor extra ondersteuning voor de motorische ontwikkeling. De Kleine Wereld wil graag inzetten op motorische remedial teaching door de vakleerkracht bewegingsonderwijs en samenwerken met een externe partner die ergotherapie verzorgt op De Kleine Wereld. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven