Oecumenische Daltonschool De Windwijzer

Kraaiennest 4 1319 DA Almere

  • Schoolfoto van Oecumenische Daltonschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Oecumenische Daltonschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Oecumenische Daltonschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Oecumenische Daltonschool De Windwijzer

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt een leerlingvolgsysteem gebruikt om, aan de hand van observaties, de vorderingen van de leerlingen vast te leggen. 

Observeren hoe een kind een taak aanpakt, hoe hij of zij redeneert, of hij of zij doorzet, kritisch is, creatief is, enz. zegt veel over hoe een kind leert en over de capaciteiten van de leerling.

Deze gegevens noteren wij en communiceren wij aan de ouders. Verder leggen de leerlingen portfolio's aan, waarmee ontwikkelingen en leerprocessen kunnen worden gedemonstreerd. Tevens worden er toetsen afgenomen bij o.a. rekenen en spelling. De resultaten laten zien of de leerling de stof van een bepaald onderdeel of bepaalde periode beheerst. Ook nemen wij in de groepen 3 tot en met 8 elk jaar in februari en juni de Cito-toetsen af. Hiermee volgen wij de voortgang van de ontwikkeling van de leerling, gemeten aan het landelijk gemiddelde. De resultaten per leerling worden aan de betreffende ouders gecommuniceerd. 

Op klas- en schoolniveau analyseren wij observaties en de prestaties en toetsgegevens en stemmen ons onderwijs af op wat wij waarnemen. Wij hanteren dus een PDCA (plan-do-check-act) cyclus en zo bewaken wij de kwaliteit van ons onderwijs.  Zo nodig stellen wij het onderwijskundig beleid bij, waarbij u zich kunt voorstellen dat er extra acties worden ingezet, een andere methode wordt aangeschaft of scholing van het team plaatsvindt. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij vinden het van belang dat kinderen een advies krijgen dat recht doet aan hun talenten en capaciteiten. Kinderen werken aan het behalen van hun persoonlijke leerdoelen. Aan de hand van toetsgegevens bepalen de leerkrachten samen met de kinderen waar de leerlingen aan moeten/zullen werken om hun doelen te behalen. Op deze manier zijn de kinderen eigenaar van hun leerproces en zijn zij gemotiveerd om te leren. Wij hebben gemerkt dat door deze werkwijze een advies voor het vervolgonderwijs met regelmaat naar boven kan worden bijgesteld.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Om systematisch te blijven werken aan het pedagogisch klimaat, gebruiken we als methode voor sociaal emotionele ontwikkeling de Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit vier verschillende lessenseries die voor een doorgaande lijn binnen de basisschool zorgen. De leerkrachten geven in hun eigen groep de kanjerlessen, nadat zij hiervoor een aparte opleiding hebben gevolgd. De nadruk ligt op de groepen 2, 3, 5 en 7, maar ook in de tussenliggende jaren worden de Kanjerlessen levend gehouden.

Het doel van de Kanjertraining is dat kinderen leren positief over zichzelf en de ander te denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de training zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is simpel: de Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en inzicht in hun eigen gedrag. Hierdoor komt tijd en energie vrij.

Onze inzet is dat de kinderen zich door de Kanjertraining veilig voelen, betrokken zijn bij elkaar, onderlinge conflicten respectvol weten op te lossen en elkaar kunnen helpen. De Kanjertraining heeft de volgende uitgangspunten die iedere les naar voren komen:

- We vertrouwen elkaar

- We helpen elkaar

- We werken samen

- We hebben plezier

- We doen mee

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • betrokkenheid
  • vertrouwen
  • relatie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In april 2021 heeft de Windwijzer deelgenomen aan het themaonderzoek Analyse & Afstemming. Dit themaonderzoek is onderdeel van de vierjaarlijkse inspectiecontrole. De inspectie waardeert ons onderwijs op alle onderdellen als voldoende tot ruim voldoende en op een aantal onderdelen als goed. Zo zijn het onderdeel kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en samenwerking als goed gewaardeerd. Daar zijn we trots op, omdat we hard werken om het best mogelijke en passende onderwijs voor al onze leerlingen te realiseren. 

Terug naar boven