Oecumenische Daltonschool De Windwijzer

Kraaiennest 4 1319 DA Almere

  • gebouw foto 2
  • Schoolfoto van Oecumenische Daltonschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Oecumenische Daltonschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Oecumenische Daltonschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Oecumenische Daltonschool De Windwijzer

Het team

Toelichting van de school

Op de Windwijzer werken we met bevoegde leerkrachten die zich constant ontwikkelen op hun vakgebied om zo goed af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Iedere leerkracht op de Windwijzer is in het bezit van het Daltoncertificaat en het certificaat van de Kanjertraining. Elke leerkracht krijgt de mogelijkheid om een specialisme te ontwikkelen. Zo hebben we een rouw en verlies specialist, een jonge kind specialist en didactisch coach. Binnen onze unieke samenwerking met de praktijk voor jeugd & gezin Bijzonder Jij bieden wij kinderen intensieve begeleiding in een kleine setting. Onze vakdocent organiseert jaarlijks sportdagen voor de onder-, midden- en bovenbouw. Tevens organiseert hij oriëntatielessen voor diverse sporten die binnen Almere beoefend kunnen worden. De vakdocent is tevens intermediair voor het Jeugdsportfonds en ook voor naschoolse sportactiviteiten zet hij zich in (Almeers Kenniscentrum voor Talent, AKT). Op de Windwijzer zal steeds meer vakgeïntegreerd worden lesgegeven. Vanaf 2019 zijn we gestart met Faqta; dit  is een wereld oriënterende methode waarbij de leerlingen meer samenwerkend, onderzoeksmatig bezig gaan, ingebed in thema's die voor de groepen 1 t/m 8  in moeilijkheid oplopen. Faqta is volledig geënt op 21e -eeuwse vaardigheden en voldoet daarnaast aan alle kerndoelen en referentiekaders binnen wereldoriëntatie. Ook breiden de kinderen hun woordenschat betekenisvol uit en zijn ze spelenderwijs bezig met begrijpend lezen. Het is vooral belangrijk dat we onze kinderen de kans geven zich te ontwikkelen volgens de vaardigheden die van hen verwacht worden in de huidige maatschappij. Ze kunnen gebruik maken van een beveiligde internetomgeving waarin ze informatie over de thema's en onderzoeksvragen kunnen opzoeken. Bij ons onderwijs maken wij in alle groepen gebruik van leskisten en excursies die o.a. verzorgd worden door Stichting Stad en Natuur, de openbare bibliotheek en Collage.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij spannen ons maximaal in om de lessen bij afwezigheid van een leerkracht doorgang te laten vinden.

· Op dagen dat er een extra leerkracht beschikbaar is, komt hij/zij bij afwezigheid van een collega op de groep te staan;

· De onderwijsassistent gaat bij afwezigheid van een leerkracht groep 1-2 voor de groep staan;

· Er wordt een beroep gedaan op een collega die in deeltijd werkt;

· Een stagiaire wordt gevraagd (een deel van) de groep die dag op te vangen. Een deel van de groep gaat dan bij voorkeur naar de parallelgroep;

· Er wordt een invaller gezocht.

Indien dit niet lukt zijn er de volgende mogelijkheden:

· Wanneer er wel vervanging voor de onderbouw is maar niet voor de bovenbouw, dan schuift een onderbouwleerkracht door naar boven en de vervanger komt in de lagere groep;

· Een groep wordt verdeeld over een aantal andere groepen. De leerlingen krijgen voorafgaand een (werk)instructie, zodat zij die dag gericht aan het werk kunnen;

· De ouders worden verzocht om hun kind thuis te houden. Is dit tijdig bekend dan ontvangt u een schriftelijk verzoek hiertoe. Mocht u geen opvang voor uw kind kunnen vinden, dan vangen wij hem/haar in een andere groep op.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Windwijzer formeren wij bij de kleuters vaak gecombineerde groepen, te weten groepen 1/2. Dit doen wij bewust, omdat met name jongste kleuters veel leren van oudste kleuters. In de hogere groepen formeren wij zoveel mogelijk enkele groepen, maar sluiten combinatiegroepen niet uit. Dit heeft alles te maken met de wijk die nog steeds groeit, waardoor onze school ook nog groeit en ons leerlingenaantal nog niet gestabiliseerd is. Boven alles staat dat een groep goed moet kunnen functioneren met elkaar en daar spelen meerdere factoren dan alleen leeftijd een rol.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen zitten de kinderen van groep 1 en 2 bij elkaar, in een zogenaamde heterogene samenstelling. De kinderen leren van en met elkaar. Op een speelse, bij de ontwikkeling van een kleuter passende manier, wordt er gewerkt aan verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals:

·  sociaal emotionele ontwikkeling
·  werkgedrag
·  taalontwikkeling
·  rekenontwikkeling
·  motorische ontwikkeling
·  oefenen van zintuigen
·  expressie

Wij maken gebruik van thema's die gekoppeld zijn aan de methode Faqta en de leerlijnen. De thema’s in deze methode sluiten aan bij de belevingswereld van de kleuter. U kunt hierbij denken aan thema gezond, thuis of seizoenen. De verschillende ontwikkelingsgebieden zijn verweven in de lessen van Kleuterplein. Een thema duurt een aantal weken en loopt als een rode draad door de les- en ontwikkelingsactiviteiten. Kinderen mogen materialen en boeken die te maken hebben met het thema meenemen voor de thematafel. Het samen spelen en samen beleven speelt gedurende de dag een belangrijke rol als onderdeel van de sociale vorming. Spelen en werken is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en laten we gedurende de kleuterjaren voldoende aan bod komen. Gedurende het spelen en werken geeft de leerkracht instructie, zij speelt mee in de hoeken, stuurt aan waar nodig, geeft individuele begeleiding, werkt met kinderen aan groepsplannen en observeert het spelgedrag en de werkhouding van kinderen.

Het speellokaal, wat zich in het gebouw bevindt, wordt gebruikt voor de motorische ontwikkeling door middel van het geven van sport en spel.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De invulling van dit weekrooster is een schatting en kan per week en per periode verschillen. Veel vakken worden op onze school geïntegreerd gegeven. 

Onder bewegingsonderwijs verstaan we ook spellessen en buitenspelen, dit betreft met name de groepen 1 t/m 3. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden basisondersteuning aan al onze kinderen. Er wordt standaard gewerkt in drie niveaugroepen, zodat de leerkracht tijd heeft om extra aandacht te geven aan een groepje kinderen. Te denken valt dan aan remediering, maar ook aan meer uitdaging. 

Wij bieden daarnaast op de Windwijzer ook specialistische hulp aan. We zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met  de begeleidingspraktijk Bijzonder Jij (www.bijzonderjij.nl). Deze praktijk is ook gehuisvest in onze school. De specialisten van Bijzonder Jij bieden extra hulp aan kinderen met bijvoorbeeld een taal en ontwikkelingsstoornis, een regulatiestoornis en/of een aanverwante contactstoornis. Tevens bieden wij als school een aantal keer per jaar een plusklas, weerbaarheidstrainingen en faalangstreductietrainingen aan. Bijzonder jij biedt tot slot ook nog een particulier aanbod. Dit in de vorm van bijlessen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven