Oecumenische Daltonschool De Windwijzer

Kraaiennest 4 1319 DA Almere

 • gebouw foto 2
 • Schoolfoto van Oecumenische Daltonschool De Windwijzer
 • Schoolfoto van Oecumenische Daltonschool De Windwijzer
 • Schoolfoto van Oecumenische Daltonschool De Windwijzer
 • Schoolfoto van Oecumenische Daltonschool De Windwijzer

Het team

Toelichting van de school

Directie en management team: Samantha Bouwhuis is directeur van de school en eindverantwoordelijk. Zij stuurt de onderwijsontwikkelingen aan en bewaakt voortgang en kwaliteit van onderwijs. Harmien van Elp is de teamleider en (mede)verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en vervangt de directeur bij afwezigheid.

Coördinatoren en coaches: Op de Windwijzer hebben een aantal medewerkers coördinerende en/of coachende taken. Dit betreft het coachen van startende leerkrachten en studenten, het organiseren van overleg of bewaken van ontwikkelingen.

Leerkrachten: Iedere week verzorgen ongeveer 22 leerkrachten op de Windwijzer het onderwijs voor uw kinderen. Een aantal van hen werken als duo samen in één groep. Ons streven is dat er maximaal twee leerkrachten per week voor de groep staan. In geval van ziekte lukt dat helaas niet altijd. Daarnaast werkt er ook een vakleerkracht gym op de Windwijzer. Hij is wekelijks 4 dagen aanwezig.

Leerkrachtondersteuner: Op onze school is er elke dag ondersteuning aanwezig. De ondersteuners bieden ondersteuning aan alle leerkrachten bij de uitvoering van hun werk. Ook zult u hen regelmatig tegenkomen als vervanger bij ziekte.

Interne begeleiding (IB): Onze interne begeleider, Manon Mook, coördineert alles op het gebied van zorg en extra ondersteuning. Zij denkt met leerkrachten mee als er zorg is of externe expertise ingeschakeld moet worden. Heeft u vragen rond de ontwikkeling van uw kind? Blijf er niet mee rondlopen. U kunt altijd terecht bij de leerkracht of bij onze interne begeleider. Als u de intern begeleider wil spreken, dan kunt u de juf van uw kind vragen of er een afspraak gemaakt kan worden, of u kunt naar school bellen met het verzoek een afspraak te maken.

Overige ondersteuning: Meleny Tetteroo is administratrice. Zij is op de woensdag aanwezig om al uw vragen te beantwoorden over de administratie en inschrijving van uw kind

Studenten: De Windwijzer is een opleidingsschool en begeleidt ieder schooljaar studenten van de Pabo en/of het ROC. De leerkracht treedt op als mentor en coach voor de studenten. Daarnaast zijn er soms Leraren In Opleiding (LIO) en zij-instromers binnen onze school werkzaam, die zelfstandig lesgeven aan een groep. LIO-ers zitten in hun laatste fase van de opleiding en moeten ervaring als leraar opdoen en alle daarbij behorende werkzaamheden uitvoeren. Zij worden vanuit de opleiding en onze school intensief begeleid. Naast de stage in de groep werken de studenten mee aan de onderwijsontwikkelingen binnen de school. Harmien van Elp is schoolopleider en coördineert alle aangelegenheden die hiermee te maken hebben.

Nascholing: Jaarlijks volgen onze teamleden meerdere cursussen en/of opleidingen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. De meeste trainingen dragen bij aan het realiseren van de speerpunten van de school. Ook tijdens onze studiedagen wordt gewerkt aan de deskundigheid van de leerkrachten.

Groepsindeling: Momenteel hanteren wij een traditionele indeling. De groepsindeling op onze school kan echter wel wisselen. Dit heeft te maken met aantallen leerlingen en het financieel gezond houden van de school. Dit betekent dat er gedurende de schoolloopbaan van uw kind een kans bestaat dat we met combinatieklassen moeten werken, waardoor de klas van uw kind gesplitst kan worden en verdeeld wordt over andere groepen. De groepsindeling voor het nieuwe schooljaar wordt zeer zorgvuldig gemaakt door de school, waarbij we rekening houden met de balans in de groepen. (Verhouding jongens-meisjes, aantallen leerlingen die meer nodig hebben, etc.) De groepsverdeling wordt aan het eind van het schooljaar aan alle ouders bekend gemaakt. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

 • Bij kortdurende ziekteverlof of afwezigheid wegens bijzonder verlof (trouwen, rouwen of het bezoeken van een workshop of ander extern bezoek):
  Er kan bij een bemiddelingsbureau een verzoek voor een vervanger worden ingediend. Momenteel is er echter sprake van een lerarentekort in het primair onderwijs en zijn er nauwelijks invallers te vinden. Op de Windwijzer zijn een aantal leerkracht-ondersteuners werkzaam. Zij worden bij kortdurend verlof ingezet om de groep te draaien. De afwezige leerkracht heeft de leeractiviteiten zodanig gepland dat leeractiviteiten onder toezicht voortgang kunnen vinden.
 • Bij langdurig ziekte verlof of zwangerschaps- en bevallingsverlof:
  Hiervoor wordt een leerkracht gezocht die voor bepaalde tijd de taken van de afwezige leerkracht kan overnemen. Soms moeten wij intern schuiven met leerkrachten; d.w.z. vragen wij collega's om van groep te ruilen en een andere groep te nemen.
 • Bij studieverlof: Leerkrachten mogen met gebruikmaking van de lerarenbeurs studieverlof opnemen. In de praktijk komt het er op neer dat de leerkracht 1 dag per week afwezig is. Dit is bij de start van het jaar bekend en bij de formatie wordt rekening gehouden met deze tijdelijke vacature. Een andere leerkracht staat gedurende het schooljaar die dag voor de groep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 werken we met doelen die gericht zijn op het ontwikkelen van voorbereidende reken-, lees- en taalvaardigheden. Elke dag vinden er gerichte activiteiten plaats die kinderen de gelegenheid bieden deze vaardigheden te ontwikkelen. De kinderen leren spelenderwijs en er wordt uitgegaan van de belevingswereld van de kleuter. De kleuters krijgen de ruimte om op eigen ontwikkelingsniveau te werken en worden uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen, waarbij doelen worden gesteld die passen bij de individuele leerling. De leeractiviteiten nodigen de leerlingen uit om te onderzoeken en te ontdekken. Onderzoekend en ontdekkend leren helpt de kinderen om actief begrip te ontwikkelen en kennis te verwerven. Zaken die men 'al doende' leert, beklijven immers beter dan wanneer het via uitleg leerlingen bereikt. Het ontdekken en onderzoeken levert bij de leerlingen vragen op en de leerkrachten gaan juist met deze vragen aan de gang om de kennis van de leerlingen uit te breiden.

In de groepen 1 en 2 werken we met dagritmekaarten, zodat leerlingen weten hoe de schooldag zal verlopen. De dag wordt vaak gestart in de kring, zodat men iets kan vertellen, bespreken of uitleggen. Daarna werken de leerlingen aan verschillende opdrachten, passend bij het ontwikkelingsniveau van de leerling. Vervolgens is er ook veel ruimte voor spel en wordt er bewegingsonderwijs gegeven in de kleuterspeelzaal

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerkrachten maken aan het begin van het schooljaar een weekrooster aan de hand van richtlijnen vanuit de directie. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op adviezen vanuit de inspectie m.b.t. de onderwijstijd die per week aan een bepaald vak wordt toegekend. Tijdens lesbezoeken door de directie en besprekingen met IB en/of de directie worden de onderwijstijden beoordeeld, besproken en zo nodig bijgesteld. Observaties en leerresultaten kunnen maken dat een bijstelling van de tijd die per vak is toegekend nodig is. Verdere afstemming op individuele leerbehoeften kan maken dat leerlingen meer of minder tijd aan een bepaald vak besteden.

Onderstaand vindt u een indicatie van de onderwijstijden voor de groepen 3-8:

- thema's wereldverkenning, inclusief expressievakken: 4 tot 5 uur per week,
- rekenen: ongeveer 6 uur per week,
- lezen, taal en woordenschat: ongeveer 8 uur per week,
- schrijven: van 2 uur in de groepen 3 tot 1 uur per week in de bovenbouw,
- godsdienst en sociale vorming: ongeveer 2 uur per week,
- gymnastiek: 2 uur per week

Wereldverkenning 
Wij werken met thema's, waarbinnen de kerndoelen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs zijn opgenomen. Het werken met thema's maakt het onderwijs betekenisvol en boeiend en biedt ook gelegenheid om andere vakken, zoals creatieve vorming, taal en begrijpend lezen te integreren. Op die manier kunnen kinderen zich daadwerkelijk in onderwerpen verdiepen en kunnen zij tal van onderzoekende opdrachten uitvoeren. Thematisch onderwijs biedt ook veel ruimte om te werken aan de ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardigheden (kritisch en probleemoplossend denken, creativiteit ontwikkelen, ICT-vaardigheden en samenwerken).

Identiteits- en burgerschapsvorming en sociale vaardigheden. Onze invulling van de bijbelverhalen en sociale vorming (Kanjertraining) bieden veel lesstof om leerlingen te laten reflecteren op hun identiteit en vaardigheden te laten ontwikkelen om een verantwoordelijk en respectvol burger te worden. Ook komen er veel burgerschapsdoelen aan de orde bij de thema's van wereldoriëntatie. Wij koppelen de verhalen uit de bijbel aan de wereld van waarin we nu leven. Tevens leren de kinderen liederen met een christelijk karakter en vieren we de christelijke feesten. 

Rekenen Wij gebruiken de methode Pluspunt. Deze methode biedt de leerstof aan op drie niveaus, zodat de uitdaging past bij de ontwikkeling van de kinderen. De methode biedt ruimte aan het automatiseren, het ontwikkelen van kennis en inzichten, inoefening en toepassing van het geleerde in zogenaamde verhaalsommen. Op basis van observaties, toetsgegevens en eigen leerdoelen van de kinderen worden keuzes in het aanbod gemaakt, zodat extra uitdaging kan worden aangeboden, niet relevante opdrachten worden overgeslagen of juist extra oefenstof wordt toegevoegd.

Lezen In de groepen 3 wordt de methode Veilig Leren Lezen (VLL) ingezet om leerlingen te leren lezen. VLL stelt de letter centraal en leert kinderen vanuit letters woorden, zinnen en teksten lezen. Dankzij de wandkaarten en letterfilmpjes raken de kinderen snel vertrouwd met de letters. Met prikkelende thema’s speelt VLL in op de nieuwsgierigheid van kinderen. Ze ontwikkelen lees- en taalvaardigheden terwijl ze de wereld ontdekken. VLL heeft diverse werkvormen voor samenwerkend leren. Alle kinderen lezen uit hetzelfde boek met een unieke dubbele leeslijn. Dit wil zeggen dat kinderen op hun niveau kunnen worden uitgedaagd met aparte verwerkingsopdrachten. Wij gebruiken in de groepen 4 t/m 6 de methode Estafette voor technisch lezen. Het doel is het leestempo en accuraat lezen te ontwikkelen. De praktische instructie, effectieve werkvormen en goede ondersteuning zorgen voor goed leesonderwijs. Naast technisch lezen besteedt Estafette expliciet aandacht aan leesbevordering. De methode stimuleert de interesse van kinderen. Ze willen een boek graag kunnen lezen. Estafette motiveert iedereen in de klas. Zwakkere lezers krijgen extra instructie en sterke lezers wat meer uitdaging. De groep start samen met een luisterverhaal en/of leesteksten, daarna werkt elk kind op zijn eigen niveau aan uitdagende opdrachten. Voor begrijpend lezen worden meerdere methoden als bron gebruikt. Teksten, die qua onderwerp aansluiten bij de thema’s van wereldverkenning, worden gebuikt om kinderen strategieën aan te leren die zij kunnen hanteren om met begrip te leren lezen. Hierbij kunt u denken aan het leren bepalen van de hoofdgedachte en bijzaken van een tekst.

Spelling en grammatica Met de methode Spelling in Beeld wordt systematisch gewerkt aan het inoefenen van spelling en grammatica. In groep 4 starten we met deze methode. Spelling in Beeld werkt met blokken van vier weken. In de eerst drie weken krijgen de kinderen nieuwe spellingcategorieën aangeboden met de bijbehorende regel en eventuele gebaren. Daarnaast biedt Spelling in Beeld elk blok één nieuw grammaticadoel aan (een woordsoort of een leesteken). Alle spellingcategorieën worden elke dag herhaald en geoefend in een oefendictee. Zo voorkomen we dat spellingvaardigheden wegzakken.

Overige taaldomeinen Tijdens elk thema werken de kinderen aan het ontwikkelen van hun mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Een thema biedt veel ruimte om de woordenschat te ontwikkelen, met elkaar van gedachten te wisselen, te presenteren en teksten te schrijven. Het schrijven van teksten ed. noemen wij stelonderwijs.

Handschriftontwikkeling Voor handschriftontwikkeling gebruiken we de methoden Pennenstreken in de groepen 3 t/m 6 Goed schrijven kun je alleen met een juiste schrijfhouding. Pennenstreken besteedt daarom veel aandacht aan motoriek, houding, schrijfbeweging en pengreep. Zo leren kinderen netjes en ontspannen schrijven.

Huiswerk Op de Windwijzer wordt in de hogere groepen huiswerk gegeven. Het gaat hierbij niet om de hoeveelheid huiswerk, maar het doel is vooral de kinderen met huiswerk te leren omgaan. Ook wordt er aandacht besteed aan het “leren leren”, studerend lezen en zelfstandig werken. In de lagere groepen wordt soms in overleg met ouders huiswerk gegeven. Dit betreft dan bijvoorbeeld extra leesoefening. Het kan overigens wel voorkomen dat de jongere kinderen gevraagd wordt om thuis een interviewtje te houden of om iets mee te nemen van huis.

Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben Het heeft de voorkeur uitdagende taken en opdrachten in de klas te laten maken. Dit houdt in dat kinderen die hebben laten zien dat zij bepaalde kennis en vaardigheden al hebben verworven, niet alle opdrachten maken. In plaats van de standaard opdrachten van een bepaald leerjaar geven wij deze leerlingen opdrachten die een beroep doen op zgn. hogere orde vaardigheden. Hierbij valt te denken aan complexe rekenpuzzels, opdrachten die kritische denkvaardigheden vragen, enz. Ook bieden wij leerlingen gelegenheid om eigenaar te zijn van hun leerproces, door hen te laten reflecteren op hun werk en hen daarna uitdagende doelen te laten stellen. Leerkrachten zijn in staat om hun lessen zo in te richten dat op meerdere niveaus aan taken gewerkt kan worden. Wij hebben al veel expertise ontwikkeld op dit gebied en met enige regelmaat volgen nieuwe leerkrachten scholing om het lesaanbod te verrijken en te verdiepen.

Op de Windwijzer werken wij met thema's voor wereldverkenning. Het werken met thema's biedt veel ruimte aan de leerkrachten om opdrachten te geven op meerdere niveaus én aan leerlingen zelf om aan te geven waarover zij meer willen leren. Daarnaast kunnen leerlingen, die laten zien dat zij de stof beheersen en behoefte hebben aan extra uitdaging, vanaf midden groep 5 naar het schaduwtalentenlab. In samenwerking met het Almeers Talentenlab wordt eenzelfde structuur neergezet om eens per week bij elkaar te komen en onder leiding van een getrainde leerkracht te werken aan specifieke opdrachten. 

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Windwijzer sluiten we aan bij wat leerlingen nodig hebben. Dat geldt voor alle leerlingen. We bieden extra uitdaging aan begaafde kinderen, maar ook extra ondersteuning als kinderen net iets meer tijd of uitleg nodig hebben.

Begaafde kinderen in de bovenbouw groepen bieden we, naast extra uitdaging in de klas, ook de mogelijkheid deel te nemen aan zogenaamde talentlessen. De kinderen werken onder leiding van een leerkracht met elkaar aan meer complexe problemen en vraagstukken. Zie ook onder invulling van de onderwijstijd.

Externe begeleidingsmogelijkheden
In overleg met de leerkracht van uw kind en onze interne begeleider kan gekozen worden voor een externe behandeling of training. De IBer kan suggesties doen omtrent een mogelijke training of behandeling, maar het is nadrukkelijk de keus van de ouders om die suggestie te volgen. Ouders kunnen ook de intern begeleider benaderen in het geval zij extra begeleiding zouden willen inzetten. De IB-er kan dan het contact tussen ouder en de begeleider in gang zetten of ouders doorverwijzen.

Oké op School: Medewerkers van Oké op School verzorgen groepstrainingen voor kinderen van 4 tot 12 jaar op het gebied van het verbeteren van de concentratie of de sociale weerbaarheid. Deze trainingen worden na schooltijd gegeven in de speelzaal van ons gebouw aan het Kraaiennest. Het kan voorkomen dat andere leerlingen van scholen uit de buurt ook deelnemen aan de trainingen. De trainingen worden betaald vanuit de gemeente Almere.

Ergotherapie: De Windwijzer werkt samen met Kinderergotherapie Almere die ergotherapie bij ons op school verzorgd. Als school kunnen wij ouders het advies geven ergotherapie te starten voor hun kind. De ouders regelen via de huisarts een verwijsbrief die zij vervolgens aan de ergotherapeut geven. Na een intakegesprek kan de ergotherapie starten. 

Wij bieden daarnaast op de Windwijzer ook specialistische hulp aan. We zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met de begeleidingspraktijk Bijzonder Jij. Deze praktijk is ook gehuisvest in onze school. De specialisten van Bijzonder Jij bieden extra hulp aan kinderen met bijvoorbeeld een taal en ontwikkelingsstoornis, een regulatiestoornis en/of een aanverwante contactstoornis. Tevens bieden wij als school een aantal keer per jaar een plusklas, weerbaarheidstrainingen en faalangstreductietrainingen aan. Bijzonder jij biedt tot slot ook nog een particulier aanbod. Dit in de vorm van bijlessen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2019-2020 is de Windwijzer een samenwerking aangegaan met Blink-BSO. Blink verzorgt op professionele wijze de tussenschoolse en naschoolse opvang bij ons in het gebouw. Wij hebben het voornemen om samen toe te werken naar een VVE voorziening in de school. 

Terug naar boven