Protestants Christelijke Basisschool de Lichtboei

Luitstraat 7 1312 LH Almere

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Lichtboei

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 is er, ondanks een lockdown halverwege het schooljaar, wel een eindtoets afgenomen. De resultaten van de Eindtoets waren passend bij de reeds eerder gegeven schooladviezen. Er zijn dit schooljaar voor het eerst dubbele adviezen gegeven, waarbij de leerlingen op het hoogste schoolniveau geplaatst zijn. Vier leerlingen hebben volledig op hun eigen leerlijn gewerkt, zij hebben zich tot groep 8 doorontwikkeld en zijn niet afgestroomd naar het Speciaal Basis Onderwijs (SBO).

De uitstroom in 2021-2022 was als volgt:
PrO            13,5%
BBL            9,1 %
KBL            18,1%
KBL/TL       13,6%
TL              9%
TL/Havo     13,6%
Havo          4,5%
Havo/VWO  9%
VWO           9%

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten worden twee keer per jaar geëvalueerd in het team. Dit gebeurt a.d.h.v. de CITO toetsen. Leerkrachten maken een analyse op groeps- en leerling niveau, presenteren de resultaten van hun groep en gaan hier samen over in gesprek met het team. Ook is er de mogelijkheid een vak-expert te raadplegen. Leerkrachten maken op grond van de analyse, die ook gebaseerd is op observatie en gesprekken met leerlingen, een plan van aanpak voor de komende tijd. 
De directeur en intern begeleider maken tweejaarlijks een analyse op schoolniveau.

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Welbevinden is de basis voor een positieve ontwikkeling van mensen. Veiligheid en welbevinden zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. We zetten met elkaar in op een klimaat waarin we kinderen leren dat we samen verantwoordelijk zijn voor een prettig klimaat in de school. Ieders bijdrage is daarvoor nodig. Samen reflecteren we op wat er gebeurt en welke rol een ieder daarin speelt. Zo krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander en leren ze steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Veiligheid
  • Zelfreflectie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2019 heeft de inspectie onderzoek gedaan bij Prisma, het bestuur van onze stichting. In het kader van dit onderzoek is ook onze school bezocht en heeft er een verificatie onderzoek plaats gevonden. Wij zijn trots op het rapport van de inspectie. De link naar dit rapport vindt u hieronder.

https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/pdf/arrangement.pdf?pdfId=R9005341799

Terug naar boven