Protestants Christelijke Basisschool de Lichtboei

Luitstraat 7 1312 LH Almere

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Lichtboei
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Lichtboei
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Lichtboei
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Lichtboei
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Lichtboei

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht, intern begeleider en directeur geven de leerlingen een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het schooladvies? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

In het schooljaar 2022-2023 heeft groep 8 op de eindtoets voor taalverzorging de percentages m.b.t. de referentiesniveaus op 1F (91%) en 1S/2F (59%) behaald. Voor lezen is dat behaald op 1F (91%) en net niet op 1S/2F (41%) en voor rekenen is het beiden niet behaald (82%). De afgelopen jaren heeft deze groep moeite gehad met het vakgebied rekenen. Er is het laatste jaar extra ingezet op de basisstrategieën. En ondanks de grote stappen die gemaakt zijn, werd op de Eindtoets zichtbaar dat deze nog niet voldoende ingeslepen waren. 

Gegeven schooladviezen aan de kinderen van groep 8 in 2022-2023:
PRO             8,7%
BBL             4,3%
BBL/KBL      13%
KBL             17,4%
KBL/TL        21,7%
TL               17,4%
TL/Havo       4,3%
VWO            4,3%
Kijkend naar hun ontwikkeling van de afgelopen jaren ligt deze uitstroom in de lijn der verwachting.

Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt in februari de doorstroomtoets gemaakt (deze is ter vervanging van de eindtoets). Van de groep 7 die dan naar groep 8 zien we in de pre-adviezen, gegeven in groep 6 en 7, dat ze hoger zullen uitstromen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In aanleg is geen enkel kind gelijk. De laatste jaren is de begeleiding van de kinderen een veel belangrijkere rol gaan spelen binnen het basisonderwijs.

Sinds augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Voor de basisschool betekent dit dat bijna alle kinderen op de basisschool onderwijs moeten kunnen volgen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de begeleiding van de leerlingen. Als het echt niet meer gaat, kan een verwijzing naar scholen voor speciaal basisonderwijs plaatsvinden.

Alle leerlingen hebben op allerlei momenten speciale aandacht en zorg nodig van de leerkrachten. Het kan zijn dat er een tijdelijke stagnatie in het leerproces is of juist omdat een leerling verder is dan zijn leeftijdgenootjes. Aan de school de taak om zoveel mogelijk in te spelen op die verschillende behoeften van de kinderen. Wij proberen als school “zorg op maat” te geven.

Er is een leerlingvolgsysteem ontwikkeld, waarmee wij de ontwikkeling van de kinderen tijdens hun basisschooltijd in kaart brengen. Hiervoor nemen we niet alleen methode-gebonden toetsen af. We gebruiken ook de toetsen die door CITO zijn ontwikkeld. Hiermee kunnen we, naast de voortgang van de individuele leerling, ook de voortgang van de groep meten. We vergelijken dit met het landelijk gemiddelde. De Cito toetsen zijn geen methode-afhankelijke toetsen maar algemene toetsen die gevalideerd zijn en naar landelijke normen zijn samengesteld. Tweemaal per jaar worden de opbrengsten met het hele team besproken en geanalyseerd. Vanuit de analyses worden verbeterplannen opgesteld per groep of per bouw. Zo wordt de kwaliteit van de school twee maal per jaar in kaart gebracht. Als eindtoets gebruiken we vanaf het schooljaar 2023-2024 de IEP-doorstroomtoets.


 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In Almere volgen alle basisscholen hetzelfde protocol PO-VO. 

1. Inschatting van schoolniveau (gr. 6) 
Eind groep 6 wordt voor alle leerlingen een inschatting van schoolniveau geformuleerd. Deze inschatting van schoolniveau mag bestaan uit één schoolsoort of uit twee naastgelegen schoolsoorten. Door vanaf groep 6 het gesprek met leerlingen en hun ouders aan te gaan over de wederzijdse verwachtingen neemt de duidelijkheid over het schooladvies toe.  

2. Inschatting van schoolniveau en (eventuele) ondersteuningsbehoefte (gr. 7) 
Eind groep 7 stelt de PO-school een nogmaals een inschatting van schoolniveau op. Bij leerlingen waarbij dit van toepassing is wordt tevens de inschatting van extra ondersteuningsbehoefte besproken. Ook deze inschatting van schoolniveau wordt uiteraard weer met ouders en leerling besproken. Dit gesprek is ook bedoeld om leerlingen en ouders te informeren over het verdere verloop van het traject.  

3. Voorlopig schooladvies (gr. 8) 
In groep 8, om precies te zijn in januari, ontvangen leerlingen en hun ouders het voorlopige schooladvies Dit voorlopige schooladvies wordt door de basisschool voorafgaand aan de afname van de doorstroomtoets vastgesteld. Bij leerlingen waarbij dit van toepassing is wordt tevens de inschatting van extra ondersteuningsbehoefte besproken. 

4. Definitief schooladvies (gr. 8) 
In de eerste twee weken van februari wordt de doorstroomtoets afgenomen. Op basis van de resultaten wordt een toetsadvies voor het best passende vervolgonderwijs geformuleerd. Als dit toetsadvies hoger uitvalt dan het voorlopige schooladvies, dan neemt de basisschool in principe dit toetsadvies over in het definitieve schooladvies. Alleen als dit in het belang van de leerling is, kan de basisschool besluiten het advies niet te verhogen. Leerlingen en hun ouders ontvangen uiterlijk 24 maart 2024 het definitieve schooladvies. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Welbevinden is de basis voor een positieve ontwikkeling van mensen. Veiligheid en welbevinden zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. We zetten met elkaar in op een klimaat waarin we kinderen leren dat we samen verantwoordelijk zijn voor een prettig klimaat in de school. Ieders bijdrage is daarvoor nodig. Samen reflecteren we op wat er gebeurt en welke rol een ieder daarin speelt. Zo krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander en leren ze steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Veiligheid
  • Zelfreflectie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2019 heeft de inspectie onderzoek gedaan bij Prisma, het bestuur van onze stichting. In het kader van dit onderzoek is ook onze school bezocht en heeft er een verificatie onderzoek plaats gevonden. Wij zijn trots op het rapport van de inspectie. De link naar dit rapport vindt u hieronder.

https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/pdf/arrangement.pdf?pdfId=R9005341799

Terug naar boven