Protestants Christelijke Basisschool de Lichtboei

Luitstraat 7 1312 LH Almere

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Lichtboei
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Lichtboei
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Lichtboei
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Lichtboei
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Lichtboei

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het erg moeilijk om invalleerkrachten te vinden wanneer een leerkracht ziek is of om een andere reden verlof heeft. We proberen in deze gevallen in eerste instantie het intern op te lossen. Bij kortdurend (ziekte)verlof wordt een parttime collega gevraagd extra te werken, of de leerkrachtondersteuner gaat voor de groep. Soms verdelen we een groep. Verschillende belangen worden tegen elkaar afgewogen. Directie besluit in overleg met het team wat in elke specifieke situatie het beste is. Het kan voorkomen dat uw kind naar huis gestuurd wordt. In de praktijk zullen we dat zoveel mogelijk proberen te vermijden, maar soms kan het niet anders. We zullen ouders via Social Schools, ons digitale communicatiemiddel, altijd op de hoogte houden van het verloop in zo'n situatie. En ouders die thuis de opvang niet geregeld krijgen geven we de mogelijkheid om hun kind in een andere groep op te vangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Leerkrachten: Iedere week verzorgen ongeveer 12 leerkrachten het onderwijs voor uw kinderen. Twee groepen hebben één vaste leerkracht voor de groep, in andere zes groepen werken duo collega's samen in één groep. Ons streven is dat er maximaal twee leerkrachten per week voor de groep staan. In geval van ziekte lukt dat helaas niet altijd. Daarnaast werkt er ook een vakleerkracht gym op De Lichtboei.

Leerkrachtondersteuner: Op onze school is er bijna elke dag ondersteuning aanwezig. Zij bieden ondersteuning aan alle leerkrachten bij de uitvoering van hun werk. Ook zult u hen tegenkomen als vervanger bij ziekte.

Interne Begeleiding (IB): Onze interne begeleider coördineert alles op het gebied van zorg en extra ondersteuning. Zij denkt met leerkrachten mee als er zorg is of externe expertise ingeschakeld moet worden. Heeft u vragen rond de ontwikkeling van uw kind? Blijf er niet mee rondlopen. U kunt altijd terecht bij de leerkracht of bij onze interne begeleider.

Overige ondersteuning: Onze administratief medewerkster is elke dinsdag aanwezig om al uw vragen te beantwoorden over de administratie en inschrijving van uw kind. Daarnaast is onze conciërge iedere ochtend, m.u.v. de dinsdag, aanwezig.

Studenten: De Lichtboei is een opleidingsschool en begeleidt studenten van de Pabo en het ROC. De leerkracht treedt op als mentor voor de student. De schoolopleider coördineert alle aangelegenheden die hiermee te maken hebben.

Nascholing: Jaarlijks volgen onze teamleden meerdere cursussen en/of opleidingen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. De meeste trainingen dragen bij aan het realiseren van de speerpunten van de school. Ook tijdens onze studiedagen wordt gewerkt aan de deskundigheid van de leerkrachten.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Spelend leren vormt de basis voor de ontwikkeling in de kleutergroepen. Er wordt extra veel tijd besteed aan de taalontwikkeling, zowel het luisteren en begrijpen als het spreken. Dit gebeurt d.m.v. spel, voorlezen, samen praten over een thema, benoemen wat je doet en ziet etc. Dat gebeurt de hele dag door, net zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Rekenen krijgt daarnaast ook dagelijks aandacht, gericht op de doelen. Wat geleerd is komt vervolgens terug in spel in de hoeken.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De uren tabel geeft slechts een indicatie van invulling van de onderwijstijd. Rekenen is het enige vak waarover we de afspraak hebben dat er  minimaal een uur per dag aan besteed wordt.

We verbinden vakken zoveel mogelijk aan elkaar zodat het meer betekenis krijgt. Het is daarom moeilijk om precies aan te geven hoeveel uren er aan een bepaald vak besteed worden.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Met het onderwijs op De Lichtboei willen wij het beste uit kinderen halen; we zien een kind als heel mens. We hebben daarbij aandacht voor de sociaal-emotionele, cognitieve en fysieke ontwikkeling waarin ieder kind uniek is. Wij stimuleren hen vanuit een veilige omgeving om zich optimaal te ontwikkelen en te ontplooien. Elk kind dat bij ons op school zit wordt gezien, mag en kan zichzelf zijn, mag fouten maken én plezier beleven aan het leren van en met elkaar. Met ons onderwijs willen wij kinderen verrijken met kennis, ervaringen en vaardigheden, willen wij hen leren hun eigen talenten te gebruiken en begeleiden tot zelfstandig functionerende mensen die zichzelf kennen. Op onze school is in principe plek voor alle kinderen die binnen de basisondersteuning vallen. Er zijn mogelijkheden om kinderen op bepaalde gebieden een arrangement te bieden, dit stemmen we af op wat nodig is en wat haalbaar is binnen de school. Hierover kunt u meer lezen in ons schoolondersteuningsprofiel. Om deze visie waar te kunnen maken voor alle kinderen op onze school moeten wij ook grenzen stellen, hoe lastig dat soms ook is.  Daarmee kunnen wij de kwaliteit van ons onderwijs op peil houden. Op onze school vormen de christelijke waarden en normen ons hart, van waaruit we ons onderwijs vorm geven. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zie ons schoolondersteuningsprofiel (SOP), deze kan u o.a. vinden op onze website.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven