Protestants Christelijke Basisschool de Lichtboei

Luitstraat 7 1312 LH Almere

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Lichtboei

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het erg moeilijk om invalleerkrachten te vinden wanneer een leerkracht ziek is of om een andere reden verlof heeft. We proberen in deze gevallen in eerste instantie het intern op te lossen. Bij kortdurend (ziekte)verlof wordt een parttime collega gevraagd extra te werken, of de leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent gaat voor de groep. Soms verdelen we een groep, maar soms is dat niet mogelijk. Verschillende belangen worden tegen elkaar afgewogen. Directie besluit in overleg met het team wat in elke specifieke situatie het beste is. Het kan voorkomen dat uw kind naar huis gestuurd wordt. In de praktijk zullen we dat zoveel mogelijk proberen te vermijden, maar soms kan het niet anders. We zullen ouders via de mail altijd op de hoogte houden van het verloop in zo'n situatie.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Spelend leren vormt de basis voor de ontwikkeling in de kleutergroepen. Er wordt extra veel tijd besteed aan de taalontwikkeling, zowel het luisteren en begrijpen als het spreken. Dit gebeurt d.m.v. spel, voorlezen, samen praten over een thema, benoemen wat je doet en ziet etc. Dat gebeurt de hele dag door, net zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Rekenen krijgt daarnaast ook dagelijks aandacht, gericht op de doelen. Wat geleerd is komt vervolgens terug in spel in de hoeken.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De uren tabel geeft slechts een indicatie van invulling van de onderwijstijd. Rekenen is het enige vak waarover we de afspraak hebben dat er  minimaal een uur per dag aan besteed wordt.

We verbinden vakken zoveel mogelijk aan elkaar zodat het meer betekenis krijgt. Het is daarom moeilijk om precies aan te geven hoeveel uren er aan een bepaald vak besteed worden.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Met het onderwijs op De Lichtboei willen wij het beste uit kinderen halen; we zien een kind als heel mens. We hebben daarbij aandacht voor de sociaal-emotionele, cognitieve en fysieke ontwikkeling waarin ieder kind uniek is. Wij stimuleren hen vanuit een veilige omgeving om zich optimaal te ontwikkelen en te ontplooien. Elk kind dat bij ons op school zit wordt gezien, mag en kan zichzelf zijn, mag fouten maken én plezier beleven aan het leren van en met elkaar. Met ons onderwijs willen wij kinderen verrijken met kennis, ervaringen en vaardigheden, willen wij hen leren hun eigen talenten te gebruiken en begeleiden tot zelfstandig functionerende mensen die zichzelf kennen. Op onze school is in principe plek voor alle kinderen die binnen de basisondersteuning vallen. Daarnaast zijn wij als school gespecialiseerd in rekenen en kunnen we leerlingen die uitvallen op rekenen een goede basis meegeven. We brengen hun onderwijsbehoeften goed in beeld en spelen daar op in. Ook zijn er mogelijkheden om kinderen op bepaalde gebieden een arrangement te bieden, dit stemmen we af op wat nodig is en wat haalbaar is binnen de school. Hierover kunt u meer lezen in ons schoolondersteuningsprofiel. Om deze visie waar te kunnen maken voor alle kinderen op onze school moeten wij ook grenzen stellen, hoe lastig dat soms ook is.  Daarmee kunnen wij de kwaliteit van ons onderwijs op peil houden. Op onze school vormen de christelijke waarden en normen ons hart, van waaruit we ons onderwijs vorm geven. Hierover kunt u meer lezen in ons identiteitsbewijs op onze website.  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven