Basisschool de Driemaster

Tegelenpad 2 1324 DS Almere

Schoolfoto van Basisschool de Driemaster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 zijn naar het VO gegaan:

1 leerling    VMBO-b
2 leerlingen VMBO-b/k
1 leerling    VMBO-k
2 leerlingen VMBO-k/t
1 leerling    VMBO-t
2 leerlingen VMBO-t/Havo
3 leerlingen Havo
1 leerling    Havo/VWO
2 leerlingen VWO

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 worden de ontwikkelingen van de leerlingen gevolgd met behulp van het volgsysteem HOREB. Na elk thema worden de doelen van dat thema ingevuld. Daarnaast wordt de HOREB twee maal per jaar voor alle leerlingen doorlopen (in januari en juni).

Vanaf groep 3 volgen we de ontwikkeling van de kinderen met behulp van methodegebonden toetsen en aan de hand van observaties tijdens de lessen. Tevens nemen we vanaf groep 3 twee keer per jaar Cito-toetsen af, in januari/februari en mei/juni. Hierbij volgen we de afspraken die binnen Prisma zijn gemaakt ten aanzien van de af te nemen toetsen.

De resultaten van de toetsen worden in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys) verwerkt. Aan de hand van alle gegevens wordt bekeken of een leerling specifieke ondersteuning nodig heeft of dat er binnen een groep specifieke aandacht aan een onderdeel besteed moet worden. Deze analyse wordt door de groepsleerkracht gemaakt, waarbij de intern begeleider ondersteunt. Op basis van de analyses worden groeps- en individuele plannen opgesteld. In het geval van individuele plannen, worden ouders hiervan op de hoogte gebracht.

Naast de analyses op groepsniveau, vinden er ook analyses op leerjaar- en schoolniveau plaats. Deze analyses zijn bepalend voor het schoolbrede aanbod.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op De Driemaster vinden wij het belangrijk dat uw kind een advies voor het voortgezet onderwijs krijgt dat recht doet aan de ontwikkeling van uw kind. Zowel het pre-, voorlopig als definitief advies worden vastgesteld door de groepsleerkracht(en), intern begeleider en directeur.

Groep 6
Eind groep 6 geven we voor de eerste keer een pre-advies ten aanzien van het uitstroomprofiel van uw kind. Hierbij wordt gekeken naar resultaten, leerhouding en motivatie van de leerling.

Groep 7
Eind groep 7 vinden de voorlopig advies gesprekken plaats. Tijdens dit gesprek wordt benoemd wat vermoedelijk het advies in groep 8 zal zijn wanneer een leerling op dezelfde wijze verder gaat met zijn ontwikkeling. Ook bij het voorlopig advies worden de behaalde resultaten tot dan, de leerhouding en motivatie meegenomen bij het geven van het voorlopig advies.

Groep 8
Midden groep 8 ontvangt u het definitieve advies van de school. Dit advies is gebaseerd op de bevindingen van de leerkracht, het leerlingvolgsysteem van de voorgaande jaren én groep 8 en de uitslag van de entreetoets. Tevens wordt ook hier gekeken naar de leerhouding en motivatie van de leerling.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2018 is De Driemaster voor het laatst bezocht door de inspectie. Dit kwaliteitsonderzoek was gericht op de vroegschoolse educatie. In 2015 is de school in zijn geheel voor het laatst bezocht door de onderwijsinspectie.

Terug naar boven