Basisschool de Driemaster

Tegelenpad 2 1324 DS Almere

Schoolfoto van Basisschool de Driemaster

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Driemaster wordt gevormd door de (vak)leerkrachten, onderwijsassistenten, administratief medewerker, intern begeleider en directeur. Iedereen geeft vanuit zijn of haar eigen rol vorm aan het onderwijs op De Driemaster, waarbij de onderwijskundige speerpunten van de school het uitgangspunt vormen.

De leerkrachten zijn voor ouders het eerste aanspreekpunt. Wij vinden een goed contact tussen leerkracht en ouder(s) van groot belang. De leerkracht kan u het best vertellen hoe uw kind zich in de groep ontwikkelt en wat er in de groep gebeurt.

Indien u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind, kunt u altijd vragen of de intern begeleider aanschuift bij het gesprek met de leerkracht. Uw zorgen worden besproken en er wordt gezamenlijk bekeken welke stappen gezet kunnen worden.

De directeur is beschikbaar voor vragen over het onderwijs op school of andere zaken op schoolniveau. Ook wanneer u ontevreden bent over zaken die op school gebeuren, horen we dit graag. Pas dan kunnen we met u meedenken en kijken wat goed is voor uw kind of voor de school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht door bijvoorbeeld ziekte, kijken wij hoe we dit zo goed mogelijk kunnen opvangen. In eerste instantie bekijken we of we de afwezigheid intern kunnen opvangen. Dit kan bijvoorbeeld de onderwijsassistent of een ambulante leerkracht zijn. Indien dit niet lukt, zijn er een aantal andere oplossingen:

  1. We voegen de onderbouwgroepen samen, waarbij wordt gevraagd de 4-jarigen thuis te houden.
  2. We verdelen een groep over de andere groepen.
  3. Ouders wordt verzocht hun kind thuis te houden of mee naar huis te nemen.

Indien de laatste optie aan de orde is, proberen wij dit uiteraard tijdig te communiceren via Social Schools. De ouders van de betreffende groep ontvangen een push-bericht met het verzoek. Wanneer we pas op de dag zelf weten dat leerlingen van een specifieke groep thuis moeten blijven, vangen we u en uw kind op bij de groep met het verzoek uw kind weer mee naar huis te nemen. Indien dit niet haalbaar is, wordt uw kind verdeeld over een andere groep.

Om in extreme gevallen niet steeds dezelfde groep naar huis te sturen, kan het voorkomen dat de groep die thuis blijft rouleert. De leerkrachten die daarmee vrij komen, kunnen dan voor de andere groep worden gezet.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onderbouw (groep 1-2)
In de kleutergroepen zitten de jongste en oudste kleuters bij elkaar (heterogene groepen). De kinderen leren van elkaar en helpen elkaar. Het eerste jaar ben je de jongste en daarna ben je de oudste. Beide rollen zijn leerzaam en goed voor een kind. Er wordt gewerkt vanuit verschillende thema's, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld en de niveaus van de leerlingen. Er wordt veel in kleine groepjes gewerkt of met een kleine instructiekring.

Midden- en bovenbouw (groep 3-8)
In de middenbouw werken met met heterogene groepen, tenzij we vanwege het leerlingenaantal in combinatiegroepen moeten werken. De meerwaarde van combinatiegroepen is dat kinderen ervaren dat zij soms geholpen kunnen worden en later ook juist een ander goed kunnen helpen. De leerstof wordt in alle gevallen aangeboden op het niveau dat bij de leerling past. Soms kan een leerling meedoen met een vakgebied van de andere groep als dit meer past bij de ontwikkeling. Dan kan de leerling gewoon in de eigen groep blijven.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen 2 keer per week bewegingsonderwijs van meester Corian. De kleuters krijgen één keer per week les van meester Corian en de andere les wordt verzorgd door de eigen leerkracht.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleuterbouw op De Driemaster werken wij ontwikkelingsgericht. In het kort houdt dit in dat de ontwikkeling van een kind centraal staat in ons onderwijs waar we niet kijken naar het product maar naar het proces. We kijken als experts altijd naar de zone van de naaste ontwikkeling van kinderen en hebben daarin een bemiddelende rol. We zoeken naar betekenisvolle activiteiten in ons lesaanbod en willen zo een brede ontwikkeling aan elk kind bieden. 

Thema’s worden op De Driemaster zorgvuldig gekozen omdat dit erg belangrijk is voor het spel  en leren. Een thema bestaat vaak uit meerdere deelthema’s en activiteiten. Belangrijk is dat een thema betekenisvol is voor de kinderen. Er moeten sociaal- culturele activiteiten aan bod komen waar veel rollen, handelingen en taalgebruik toe te passen is

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek) wordt thematisch aangeboden met behulp van Leskracht. In een cyclus van 3 jaar komen diverse thema's aan bod, waarbij de leerlingen vanaf groep 3 gestimuleerd worden om ontdekkend en onderzoekend te denken. Binnen de thema's van Leskracht wordt tevens aandacht besteed aan lezen met begrip en woordenschat. De sociaal-emotionele vaardigheden die bij de Vreedzame School worden aangeleerd, krijgen tevens een plek binnen het thematisch werken.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op De Driemaster bieden wij onderwijs aan leerlingen passend binnen het reguliere onderwijs.

Alle kinderen zijn welkom op De Driemaster. We verwachten van de ouders dat zij de christelijke uitgangspunten van onze school respecteren en dat de kinderen deelnemen aan de activiteiten die hieruit voort komen. Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte zijn welkom op school, mits de voorzieningen voorhanden zijn om hen in de specifieke behoeften te ondersteunen. 

Voor leerlingen die meer uitdaging en/of verdieping aankunnen, hebben we het Schaduwtalentenlab. Het Schaduwtalentenlab vindt één middag per week plaats voor leerlingen van groep 5 t/m 8. Voor de herfstvakantie worden de leerlingen geselecteerd die op basis van de bij het Schaduwtalentenlab behorende criteria in aanmerking komen. Jaarlijks wordt vastgesteld welke leerlingen hieraan deel mogen nemen, waarbij we blijven monitoren hoe het in de eigen groep gaat.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Doorstroomgroep
Met ingang van augustus 2020 zijn De Berenstad en De Driemaster gezamenlijk met een pilot gestart. Dit betreft de doorstroomgroep, een groep 0/1 die 4 dagdelen per week draait. In deze groep worden kinderen in een kleine setting voorbereid op volledige deelname aan groep 1/2. Kinderen in deze groep zijn 3+ tot maximaal 5 jaar. Niet alle kinderen komen in aanmerking voor de doorstroomgroep, er zijn meerdere factoren die meespelen. Selectie vindt plaats in nauw overleg tussen pedagogisch medewerkers, leerkracht, intern begeleider en ouders. Hierbij wordt gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind, de taalvaardigheid en zelfredzaamheid.

Wanneer uw kind in de doorstroomgroep zit, is dit voor 1 jaar. Vanaf de leeftijd van 4 jaar worden ze de overige dagdelen gekoppeld aan een stamgroep 1/2, zodat ze wel volledig naar school gaan.

Voorschool
Binnen het gebouw van De Driemaster bevindt zich Humpie Dumpie. Dit is de voorschool van De Berenstad. Zij bieden een VVE-programma aan en zijn 8 dagdelen per week geopend. Tevens is de voorschool met ingang van augustus 2020 een Talentgroep vanuit de pilot VVE. Vanuit deze pilot wordt de samenwerking met de doorstroomgroep en de onderbouw geïntensiveerd.

Terug naar boven