Pirouette

Iepenstraat 1, 1326 DB Almere 1326 DB Almere

Schoolfoto van Pirouette

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De Pirouette is enkele jaren geleden overgestapt op de IEP Eindtoets. Deze zou ook in 2020 worden afgenomen, ware het niet dat de Coronaperiode roet in het eten gooide. Momenteel werken we aan een analyse van de resultaten van onze groepen 8. Deze zal naar verwachting in september 2020 klaar zijn. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Groepen 1-2:

De leerlingen worden geobserveerd door de leerkracht waarna de resultaten worden verwerkt in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. N.a.v. deze resultaten wordt het onderwijsaanbod daar waar nodig bijgesteld en/of aangepast. Midden- en eind groep 2 wordt de Cito LOVS afgenomen.  

De groepen 3 t/m 8:

De methode gebonden toetsen worden gebruikt om te evalueren of de (tussen)doelen behaald zijn. Tevens wordt met de toetsing bekeken of de interventies voldoende hebben bijgedragen aan het behalen van de gestelde doelen. Het onderwijsaanbod wordt daar waar nodig bijgesteld, rekening houdend met de (specifieke) onderwijsbehoefte van de leerling. Voor de tussen- en eindmeting wordt het Cito LOVS afgenomen. De resultaten van de (methode en niet-methode) toetsen worden geanalyseerd, de ingezette interventies worden geëvalueerd. Op basis van deze conclusies wordt het onderwijsaanbod gepland en waar nodig  nieuwe interventies opgesteld en/of een plan van aanpak gemaakt.  

Voor alle groepen:

Twee keer per jaar presenteert de IB-er de opbrengsten op schoolniveau. Vervolgens presenteren de leerkrachten de resultaten op groepsniveau aan het team. Doel: welke interventies zijn wel/ niet effectief gebleken? We proberen de volgende vraag te beantwoorden: wat heeft deze groep nodig om zich zo optimaal mogelijk verder te ontwikkelen? Tevens vindt er een groeps- en leerlingbespreking plaats. De leerkracht kan dan zijn/ haar ondersteuningsvragen bespreken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Onderstaande tabellen laten zien welke adviezen de leerlingen van de Pirouette hebben ontvangen en of zij enkele jaren later nog steeds op deze geadviseerde richting onderwijs volgen in het Voortgezet Onderwijs. 

Uitstroom naar Voortgezet onderwijs  

In het laatste jaar van de basisschool moet een school voor voortgezet onderwijs worden gekozen voor uw kind. Om een goede keuze te kunnen maken zijn de volgende aspecten van belang: a.

  • Het advies van de basisschool;
  • De resultaten uit het leerlingvolgsysteem (LVS);
  • Informatie van het voortgezet onderwijs, bezoek aan open dagen en informatieavonden, enz. 

Het advies van de basisschool wordt gevormd op grond van gegevens uit observaties door de groepsleerkrachten, uit rapporten van de laatste jaren, proefwerken en toetsen, zoals die in de voorafgaande jaren op de basisschool door uw kind gemaakt zijn. Ook worden gegevens verzameld over de motivatie, de werkhouding, het zelfvertrouwen, het doorzettingsvermogen, e.d.  

Voor 1 maart geven wij een definitief schooladvies. U krijgt dit advies op papier, met een toelichting. Dit advies sturen wij of de ouders naar de VO-school die uw kind en u hebben uitgekozen. U hoeft het schooladvies niet op te volgen, maar het schooladvies is wel leidend bij de beslissing over toelating. Als u uw kind aanmeldt, moet u het schooladvies meesturen.  

De basisschool is verplicht overdrachtsgegevens aan de gekozen school voor voortgezet onderwijs te verstrekken. Dit kan middels een digitaal overdrachtsdossier (DOD). Het inschrijfformulier moet door de ouders zelf op de gekozen school worden ingeleverd. Sinds 2015 zijn alle leerlingen uit groep 8 verplicht om tussen 15 april en 15 mei een eindtoets te maken. Heeft uw kind de toets beter gemaakt dan verwacht, dan gaan wij het advies heroverwegen en kan het schooladvies mogelijk worden aangepast. Dit gebeurt in nauw overleg met uw kind en u. Een aangepast schooladvies geeft recht op toelating tot de bijbehorende schoolsoort. Het kan gebeuren dat de school voor VO het nieuwe advies niet aanbiedt of dat er geen plaats is bij de schoolsoort. U moet uw kind dan bij een andere VO-school aanmelden. Als het resultaat van de eindtoets minder goed is dan verwacht, dan passen wij het schooladvies niet aan. Onze school onderhoudt periodiek contact met de diverse scholen voor voortgezet onderwijs over de vorderingen van de kinderen. 

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven