Pirouette

Iepenstraat 1, 1326 DB Almere 1326 DB Almere

Schoolfoto van Pirouette

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Pirouette kenmerkt zich als enthousiast en deskundig. Jonge en ervaren leerkrachten werken nauw samen om elke dag het beste onderwijs aan de aan ons toevertrouwde kinderen te geven. We laten ons inspireren door moderne en actuele ontwikkelingen en methodes en koppelen die aan onderwijskundige, pedagogische en didactische kennis die reeds aanwezig is. Zo is ons onderwijs bijvoorbeeld gebaseerd op de uitgangspunten van Expliciete Directe Instructie waardoor we alle kinderen op hun eigen niveau effectief onderwijs kunnen geven en monitoren we regelmatig het gevoel van veiligheid bij onze kinderen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stap 1: Bij afwezigheid van een leerkracht wordt een vervangende leerkracht gezocht binnen de invalpool. Lukt dit niet, dan volgt stap 2:

Stap 2: Parttime werkende collega wordt gevraagd in te vallen. Lukt dit niet, dan volgt stap 3:  ·      

Stap 3: De leerlingen van de betreffende leerkracht/ groep worden verdeeld over de andere groepen. Lukt dit niet, omdat er meerdere collega's afwezig zijn en niet vervangen kunnen worden en er zodoende te weinig groepen overblijven om kinderen over te verdelen; of omdat er in de andere groepen lesonderdelen gepland staan waar geen extra kinderen bij kunnen worden geplaatst dan volgt stap 4:   

Stap 4: Ouders worden verzocht hun kind thuis te houden. Kinderen van ouders die ECHT geen opvang voor hun kind hebben en hierdoor in de problemen zouden komen met hun werk, worden opgevangen op school. Het is mogelijk dat zij in een andere groep worden opgevangen. Er is op die dag geen sprake van onderwijs, maar van opvang voor deze kinderen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Overgaan / doubleren en protocol herfstkinderen  

Normaal gesproken doorloopt een kind alle groepen in acht schooljaren. Voor sommige kinderen is deze periode korter of langer. Leerlingen, die op 1 oktober of daarna vier jaar worden, worden als ‘instromers’ gerekend en komen in het nieuwe cursusjaar in groep 1. Op onze school komt het voor dat kinderen, die na 1 oktober 4 jaar worden lang ‘kleuteren’. Als de ontwikkeling van het kind aanleiding is het kind mogelijk nog niet naar groep 3 te laten doorstromen, of eerder dan op het gebruikelijke moment, worden ouders van deze mogelijkheid al gedurende het schooljaar op de hoogte gebracht. Ook zal door de leerkracht, in samenspraak met de intern begeleider extra worden gekeken naar het sociaal emotionele aspect, en naar de cognitieve “rijpheid” van het kind. Het oordeel van de leerkracht, die de leerling goed volgt met een observatielijst en leerlingvolgsysteem is van doorslaggevend belang. Wanneer wij leerlingen een verlengde kleuterperiode of een vervroegde overstap naar groep 3 geven, gebeurt dit op basis van argumenten. De procedure staat beschreven in het doublureprotocol dat op school is in te zien.  

Deze werkwijze hanteren wij feitelijk bij alle groepen, dus ook vanaf groep 3, waarbij wij uitgaan van gedocumenteerde kennis over het effect van doubleren. Doubleren is geen reguliere interventie en zullen we zoveel mogelijk proberen te vermijden. Voor meer informatie verwijzen we naar het onderaan de pagina geuploade document.

Jaarlijks neemt de school een overgangsbeslissing en betrekt hierbij de ouders steeds tijdig, zeker indien een doublure of snellere doorstroming wordt overwogen. De uiteindelijke beslissing een leerling wel of niet te laten doubleren, wordt altijd door de school genomen. Bij een onverhoopt verschil van inzicht tussen ouders en school, betreffende wel of niet doubleren van een kind, beslist de school. 

Wij zijn een opleidingsschool. Ieder jaar begeleiden wij meerdere studenten op onze school. Wij vinden het belangrijk om onze aanstaande collega’s een kans te bieden zich te professionaliseren en het vak van leerkracht in de praktijk te leren. Daarnaast wordt het steeds belangrijker om nieuwe professionals op te leiden vanwege het lerarentekort. Het is voor ons een goede bron om uit te putten wanneer wij op zoek zijn naar nieuwe collega’s.

Maar ook is het leerzaam voor ons zelf omdat wij (het team) op de hoogte blijven van de nieuwste trends. Wij leren van- en met elkaar.  Dit houdt in dat: in meerdere klassen loopt er een student mee. studenten geven lessen aan groepjes en / of de gehele klas. De eindverantwoordelijkheid blijft altijd bij de leerkracht van de klas. We krijgen studenten van verschillende scholen. Alle leerkrachten zijn gecertificeerde mentoren. Eén collega is opleider in de school. Hij of zij zorgt naast de mentoren voor extra begeleiding van de student. De collega heeft hier een opleiding voor gevolgd. De studenten leren samen en doen onderzoeken in een leerteam van studenten.

Beeldcoaching en IRIS Connect  Aandacht voor de blijvende professionalisering van onze leerkrachten vinden wij als school belangrijk. Als een leerkracht zich continue blijft ontwikkelen, wordt de kwaliteit van lesgeven immers verhoogd. In samenwerking met SKO, het bestuur waar wij als school onder vallen, worden gedurende het schooljaar in de groepen filmopnames gemaakt. Deze opnames worden gemaakt door een beeldcoach, met inzet van IRIS Connect, een systeem om filmopnames te delen. De beeldcoaches zijn opgeleid om leerkrachten binnen SKO te begeleiden. Reflectie en effectieve feedback op de eigen lespraktijk blijken krachtige methodieken om de vakbekwaamheid van leerkrachten verder te versterken. De beeldcoach maakt opnames van de leerkracht in allerlei situaties. Hoe verloopt het contact met de kinderen of met de kinderen onderling? Hoe verloopt de instructie? Hoe wordt omgegaan met verschillen, of hoe begeleid je kinderen?  Beeldcoaching biedt ook mogelijkheden om in teamverband aan onderwijsvernieuwingen te werken. Te denken valt aan het invoeren van nieuwe methodes. 

Het creëren van een cultuur waarin continue professionele ontwikkeling kan plaatsvinden, kan alleen gebeuren door samenwerking. Door collegiale consultatie met behulp van beelden kunnen tips, tricks en feedback eenvoudig worden uitgewisseld. De filmopnamen die in de groep worden gemaakt worden uitsluitend ingezet ten behoeve van de verdere professionalisering van de leerkracht. Opnames worden dan ook direct verwijderd na gebruik. Beeldcoaches werken aan de hand van een gedragsconvenant beeldcoaching. Hierin staan afspraken over hoe om te gaan met persoonsgegevens (AVG).  Dit convenant kan bij de directie worden opgevraagd; eventuele bezwaren kunnen daar worden gemeld.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De genoemde urenaantallen per vak en per groep zijn een indicatie. Op basis van de onderwijsbehoefte per groep kan het urenaantal voor een vak uitgebreid dan wel ingeperkt worden. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De genoemde urenaantallen per vak en per groep zijn een indicatie. Op basis van de onderwijsbehoefte per groep kan het urenaantal voor een vak uitgebreid dan wel ingeperkt worden. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Pirouette zijn in principe alle kinderen welkom. In principe zeggen we heel bewust, dat betekent dat er uitzonderingen zijn. Veel kinderen hebben onderwijsbehoeften waar wij als school aan tegemoet kunnen komen. Maar er zijn uitzonderingen en er zijn ook grenzen aan wat wij kunnen. In ons School-Ondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven hoe we als school ons onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op wat onze kinderen nodig hebben. Dit Schoolondersteuningsprofiel is in concept klaar (juli 2020). De ontwikkelingen in het onderwijs gaan hard en ook op de Pirouette blijven we ons steeds ontwikkelen. Dat heeft zijn weerslag op onze documenten; die worden voortduren aangescherpt en aangepast aan de actualiteit. We verwachten dat ons definitieve Ondersteuningsplan voor de herfstvakantie van 2020 klaar is en opvraagbaar bij de directie. 

In het Schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp de school kan bieden. Met de invoering van passend onderwijs is iedere school verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij het volgende beschreven:

  • op welke wijze wij onze basisondersteuning hebben ingericht;
  • welke extra hulp wij kunnen geven aan een leerling;
  • hóe wie die extra hulp aan een leerling geven;
  • wat een ouder mag verwachten als hun kind extra hulp nodig heeft;
  • onze ondersteuningsgrenzen.   


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven