Rooms Katholieke Basisonderwijs Crescendo

Luitstraat 9 1312 LH Almere

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisonderwijs Crescendo

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen onze leerlingen van groep 1 t/m 8 middels observaties, methodetoetsen en methode onafhankelijke toetsen (Cito) in de groepen 3 t/m 8.

Het volgen van de ontwikkeling van onze leerlingen gebeurt op zowel cognitief gebied als sociaal-emotioneel.

We evalueren deze resultaten minimaal twee keer per schooljaar en passen het onderwijsaanbod (zowel individueel als op groepsniveau) daar indien nodig op aan. Deze resultaten en aanpassingen worden met ouders besproken tijdens de formele gespreksmomenten (meestal na een rapport).

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • .
  • .
  • .

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In september 2019 heeft de Onderwijsinspectie KBS Crescendo bezocht in het kader van een verificatieonderzoek. Er is gekeken naar de standaarden:

1. Didactisch handelen

2. Zicht op ontwikkeling

3. Kwaliteitszorg

4. Kwaliteitscultuur

De Inspectie heeft geconcludeerd dat bovenstaande standaarden op KBS Crescendo op orde zijn.

In het bestuursverslag is het hoofdstuk over Crescendo terug te lezen.

Terug naar boven