De Optimist

Hildo Kropstraat 20 1328 BC Almere

  • Schoolfoto van De Optimist
  • Schoolfoto van De Optimist

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

Wanneer uw kind naar de basisschool gaat is dat een grote stap. Het omvat een belangrijke periode in het leven van uw kind.

"Je basisschool...vergeet je nooit meer!"

De Optimist is een basisschool in Almere Tussen de Vaarten. Het betrokken team creëert een veilige en vertrouwde omgeving, waar ieder kind zichzelf mag zijn. Er is aandacht voor de brede ontwikkeling van uw kind, met nadruk op de basisvakken taal, (begrijpend) lezen, rekenen en studievaardigheden. Wij hechten grote waarde aan ouderbetrokkenheid.

Wij zijn expert op het gebied van onderwijs, u over uw kind. In het midden ontmoeten wij elkaar, zodat wij gezamenlijk het beste voor uw kind kunnen doen.

Heeft u uw kind(eren) nog niet bij ons op school aangemeld, dan hopen wij dat u nader kennis wilt komen maken. Wij maken graag een afspraak met u voor een gesprek en een rondleiding op één van onze geplande kennismakingsbijeenkomsten. U bent van harte welkom.

Vriendelijke groet,
Miranda van der Kamp 
Bas van Meerveld
(directie)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Optimistisch
  • Oecumenisch
  • IPC - thematisch werken
  • Dalton
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
298
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven