De Optimist

Hildo Kropstraat 20 1328 BC Almere

  • Schoolfoto van De Optimist
  • Schoolfoto van De Optimist

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

Wanneer uw kind naar de basisschool gaat is dat een grote stap. Het omvat een belangrijke periode in het leven van uw kind.

"Je basisschool...vergeet je nooit meer!"

De Optimist is een basisschool in Almere Tussen de Vaarten. Ons betrokken team creëert een veilige en vertrouwde omgeving, waarin ieder kind zichzelf mag zijn. Er is aandacht voor de brede ontwikkeling van uw kind, met nadruk op de basisvakken taal, (begrijpend) lezen, rekenen en studievaardigheden. Wij hechten grote waarde aan ouderbetrokkenheid.

We trekken graag met u als ouders op. Als we samenwerken als ouders en school komt dat de ontwikkeling van uw kind ten goede. 

Heeft u uw kind(eren) nog niet bij ons op school aangemeld, dan hopen wij dat u nader kennis wilt komen maken. Wij maken graag een afspraak met u voor een gesprek en een rondleiding. U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Namens het team van De Optimist, 

Amerensia van Houwelingen(directie)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Optimistisch
  • Oecumenisch
  • IPC - thematisch werken
  • Dalton
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
233
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven