Protestants Christelijke Basisschool De Dukdalf

Makassarweg 68 1335 HZ Almere

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Dukdalf
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Dukdalf

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Op onze school hebben we een groep, de zg. structuurgroep. Deze kinderen hebben een specifieke ondersteuningsbehoefte en vallen onder het stedelijk arrangement met het samenwerkingsverband. Het is onze ambitie dat deze kinderen zo regulier mogelijk onderwijs krijgen en doen daarom ook gewoon mee met de eindtoets. Hierdoor kan het zijn dat onze score jaarlijks wat vertroebeld. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Observaties en toetsen zijn hierbij belangrijke instrumenten. We maken hierbij onderscheid tussen methode-afhankelijke en methode-onafhankelijke toetsen. Op De Dukdalf worden beide soorten gebruikt. De methode-afhankelijke toetsen zijn gerelateerd aan de gebruikte methodes en toetsen overwegend de leerstof die in een vrij korte periode daaraan voorafgaand is aangeboden. De methode-onafhankelijke toetsen zijn niet gebonden aan welke methode dan ook, de normering is landelijk en deze toetsen worden minder vaak afgenomen. Daardoor is de leerstof die wordt getoetst veel omvangrijker. Dit hele systeem van toetsen en observatie wordt het LeerlingVolgSysteem (LVS) genoemd. Ieder schooljaar zorgt de intern begeleider voor een overzicht waar alle activiteiten in het kader van het LVS op zijn vermeld. Dit noemen wij de toetskalender. Voor de methode-onafhankelijk toetsen hebben we gekozen voor CITO. Voor de kleuters gebruiken we ook het BOSOS-leerlingvolgsysteem.  De CITO-toetsen zijn landelijk genormeerd en geven een (voorzichtige) indicatie van wat een kind beheerst en zou moeten beheersen. Zo worden er in januari en juni in alle groepen CITO-toetsen afgenomen. Bovendien doen kinderen aan het eind van groep 8 de Eindtoets PO van Route 8. U vindt de uitslagen van de methodegebonden toetsen terug op het rapport van uw kind. Voor het volgen en ondersteunen van de sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken we schoolbreed een groepsplan gedrag en Zien! Taakspel vormt de basis om aan gedrag en groepsdynamiek te werken, maar mocht er voor de groep, een groepje kinderen of een individueel kind een andere ondersteuningsvraag zijn proberen we deze door middel van korte specifieke programma's op te pakken. Rots en water, kids skill's en de gelukskoffer zijn hier voorbeelden van. Maar ook een serie gesprekken met de interne begeleider behoort tot de mogelijkheden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven