Protestants Christelijke Basisschool De Dukdalf

Makassarweg 68 1335 HZ Almere

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Dukdalf
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Dukdalf

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school hebben we een groep, de zg. structuurgroep. Deze kinderen hebben een specifieke ondersteuningsbehoefte en vallen onder het stedelijk arrangement met het samenwerkingsverband. Het is onze ambitie dat deze kinderen zo regulier mogelijk onderwijs krijgen en doen daarom ook gewoon mee met de eindtoets. Hierdoor kan het zijn dat onze score jaarlijks wat vertroebeld. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Observaties en toetsen zijn hierbij belangrijke instrumenten. We maken hierbij onderscheid tussen methode-afhankelijke en methode-onafhankelijke toetsen. Op De Dukdalf worden beide soorten gebruikt.
De methode-afhankelijke toetsen zijn gerelateerd aan de gebruikte methodes en toetsen overwegend de leerstof die in een vrij korte periode daaraan voorafgaand is aangeboden.
De methode-onafhankelijke toetsen zijn niet gebonden aan welke methode dan ook, de normering is landelijk en deze toetsen worden minder vaak afgenomen. Daardoor is de leerstof die wordt getoetst veel omvangrijker.
Dit hele systeem van toetsen en observatie wordt het LeerlingVolgSysteem (LVS) genoemd. Ieder schooljaar zorgt de intern begeleider voor een overzicht waar alle activiteiten in het kader van het LVS op zijn vermeld. Dit noemen wij de toetskalender.
Voor de methode-onafhankelijk toetsen hebben we gekozen voor CITO. Voor de kleuters gebruiken we ook het Mijn kleutergroep-leerlingvolgsysteem. De CITO-toetsen zijn landelijk genormeerd en geven een (voorzichtige) indicatie van wat een kind beheerst en zou moeten beheersen. Zo worden er in januari en juni in alle groepen CITO-toetsen afgenomen. Bovendien doen kinderen aan het eind van groep 8 de Eindtoets PO van IEP.
U vindt de uitslagen van de methodegebonden toetsen terug op het rapport van uw kind. Voor het volgen en ondersteunen van de sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken we schoolbreed een groepsplan gedrag en Zien! Taakspel vormt de basis om aan gedrag en groepsdynamiek te werken, maar mocht er voor de groep, een groepje kinderen of een individueel kind een andere ondersteuningsvraag zijn proberen we deze door middel van korte specifieke programma's op te pakken. Rots en water, kids skill's en de gelukskoffer zijn hier voorbeelden van. Maar ook een serie gesprekken met de interne begeleider behoort tot de mogelijkheden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij realiseren ons dat wij leerdoelen alleen kunnen realiseren als kinderen en leerkrachten ervaren dat aan een belangrijke basisvoorwaarde wordt voldaan, namelijk dat de school zich kenmerkt door een sfeer van vertrouwen, acceptatie en zorg voor elkaar. Daar werken we met alle betrokkenen, leerkrachten en ouders, voortdurend aan. Wij noemen dit het pedagogisch klimaat en wij onderscheiden daarin de volgende aspecten:
1.  Kinderen voelen zich thuis in een situatie waarin zij de ruimte krijgen zichzelf te zijn.
2.  Kinderen ontwikkelen zich goed in een situatie waarin zij naast vrijheid en ruimte ook duidelijkheid en houvast ervaren. In onze school heerst vaak rust en structuur.
3.  Kinderen voelen zich veilig als er in de omgang met elkaar en met de leerkrachten sprake is van wederzijds respect.
4.  Kinderen werken naar vermogen zelfstandig en worden begeleid naar een steeds grotere vorm van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Deze zelfstandigheid wordt opgebouwd door het werken met persoonlijke leer- en onderzoeksvragen en hier passend werk bij maken. 

We hebben vier centrale afspraken:
* Ik ben vriendelijk tegen iedereen.
* Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen gedrag.
* Ik loop, praat en werk rustig in de school
* Ik ga netjes om met ieders spullen.
En speciaal op het gebied van ICT: * Ik gebruik internet veilig

We praten op onze school over afspraken en niet over regels, zodat een ieder elkaar kan aanspreken op de afspraken die we met elkaar hebben. Ook zijn deze afspraken vanuit onze Taakspel uitgangspunten positief geformuleerd. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Elkaar respecteren
  • Vertrouwen bieden (en hebben)
  • Veiligheid ervaren

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven