Protestants Christelijke Basisschool De Dukdalf

Makassarweg 68 1335 HZ Almere

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Dukdalf
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Dukdalf

Het team

Toelichting van de school

Overige structureel aanwezige leerkrachten/ specialisten:
- Meer- en hoogbegaafden specialist
- Taalspecialist
- Rekenspecialist
- Mediacoach

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht afwezig is vanwege ziekte of verlof wordt deze intern vervangen in de school. We gebruiken hiervoor een vast stappenplan.

Als de leerkracht van uw kind ziek of afwezig is, dan zullen we hiervoor een oplossing zoeken. We hebben hiervoor de volgende mogelijkheden: 
- we zetten een collega in en lossen dit met eigen mensen op;
- de duo-collega vangt de groep op en werkt die week extra;
- een onderwijsassistent neemt de groepstaken over, onder verantwoordelijkheid van een andere leerkracht;
- er wordt een beroep gedaan op een teamlid dat in deeltijd werkt;
- er wordt intern geschoven (bijv. een leerkracht uit de onderbouw geeft les in de bovenbouw);
- leerkrachten die ambulante taken uitvoeren, vervangen de zieke (in verband met opeenstapeling van werk, gebeurt dit gedoseerd);
- de intern begeleider vervangt (daarmee komt extra hulp aan kinderen die dat zo hard nodig hebben te vervallen, ook hier zijn dus grenzen aan);
- een groep wordt verdeeld over andere groepen;
- ouders worden verzocht hun kind voor een periode thuis te houden. In dit laatste geval zullen wij proberen u een dag van tevoren hiervan op de hoogte te brengen. Mocht u uw kind die dag echt niet kunnen opvangen, dan doen wij dat en wordt uw kind geplaatst in een andere groep. De directie van de school beslist voor welke mogelijkheid in een bepaalde situatie wordt gekozen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Naast het aanbieden van de basisvaardigheden voor goed taal en rekenonderwijs geven we veel aandacht aan spel en spelen.

Ook leren we de kinderen vaardigheden aan als zelfstandig werken die zij in de midden- en bovenbouw nodig hebben. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We vullen de onderwijstijd voor uw kind zo efficiënt mogelijk in. In de ochtenden ligt het accent op goed reken-, lees- en taalonderwijs. In de middagen staan de deuren open voor meer projectmatig en onderzoekend werken in kleine groepen aan wereld oriëntatie en kunst en cultuur. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school is een middelgrote school waar we veel basisondersteuning aan de kinderen kunnen bieden.
Voor kinderen die moeite hebben met lezen hebben we ons leesinterventieprogramma "leeshulp".
Kinderen die ondersteuning nodig hebben met het uiten van hun gevoel en hun gedrag bieden we "rots en water" aan.
De kinderen die meer dan de aangeboden leerstof aankunnen, bieden we extra uitdaging in de Duiventil.
Ook hebben we een speciale groep in school, de zg. structuurgroep voor kinderen in de jaargroepen 4 t/m 7 die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van structuur en sociale interventies. Voor deze groep is een speciale toeleidingsprocedure. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven