Protestants Christelijke Basisschool de Buitenburcht

Zonnebloemweg 66 1338 TV Almere

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Buitenburcht
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Buitenburcht
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Buitenburcht
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Buitenburcht
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Buitenburcht

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op deze pagina van De Buitenburcht in Almere!

De Buitenburcht is een protestants-christelijke basisschool in de Bloemenbuurt, Almere Buiten. Op De Buitenburcht sluiten wij aan bij wat leerlingen nodig hebben. We volgen de ontwikkelingen van de leerlingen en zorgen er, samen met de ouders en de leerlingen zelf, voor dat leerlingen zich blijven ontwikkelen. We respecteren en helpen elkaar en vullen elkaar aan. Wij verzorgen goed onderwijs voor rekenen, spelling en taal. De leerlingen worden uitgedaagd en wij bieden ruimte aan de leerlingen om actief eigenaar te zijn van hun leerproces. Door bij wereldverkenning thematisch te werken, bieden we veel ruimte voor eigen interesse en onderzoekend leren. Sinds 2018 wordt vanaf groep 1 Engels gegeven. 

Wilt u meer weten? Bekijk dan deze site, onze website (www.buitenburcht.nl), onze Facebookpagina (www.facebook.com/buitenburcht) òf kom langs voor een kennismakingsgesprek!

Met vriendelijke groet,

Arjen Gaasterland (interim-directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Goede basis rekenen en taal.
  • Leren vanuit thema's.
  • Uitdagend onderwijs.
  • Engels in alle leerjaren.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Inleiding

Sinds 2017 is er sprake van een stijging van het leerlingaantal. De meeste ouders uit de directe woonomgeving van de school kiezen de Buitenburcht als school voor hun kind, maar ook ouders uit andere wijken in Almere Buiten weten onze school in toenemende mate te vinden en wensen hun kinderen bij ons in te schrijven. Het kan voorkomen dat wij met een wachtlijst moeten werken, dus schrijf uw peuter op tijd in, want vol is vol. 

Aanmelding nieuwe leerling

Wanneer u als ouder/verzorger geïnteresseerd bent in onze school, dan kunt u via onze website (www.buitenburcht.nl) een afspraak maken voor een kennismakingsochtend. Tijdens de kennismaking hoort u meer over de school, leerlingen leiden u rond en u kunt uw vragen stellen. U krijgt op die ochtend een aanmeldformulier voor een intake mee naar huis. Dit aanmeldformulier, mits ondertekend door gezaghebbende ouder(s), is leidend voor de plek op de wachtlijst. Als u dit formulier ingevuld op school inlevert wordt u uitgenodigd voor een intake.

Tijdens het intakegesprek, waarbij de intern begeleider u en uw kind veel vragen zal stellen om zo te kunnen inschatten wat uw kind nodig heeft op school, dienen ouders aan te geven of hun zoon/dochter extra ondersteuning nodig zal hebben of bij de vorige school/voorschoolse peuteropvang al extra ondersteuning kreeg. In de meeste gevallen krijgt u direct een inschrijfformulier mee. In het geval er sprake is van een bijzondere ondersteuningsbehoefte, krijgt de school de gelegenheid te beoordelen in hoeverre de school die ondersteuning kan bieden. Binnen de termijn van zes tot tien weken na de aanmelding horen ouders van de school of hun kind is toegelaten en kan worden ingeschreven. Als de school de gewenste ondersteuning niet kan bieden, dan zoekt de school in overleg met ouders naar een andere geschikte onderwijsplek. De inschrijving is pas definitief als het inschrijfformulier wordt ingeleverd.

Wanneer u kiest voor De Buitenburcht dan mag uw kind vanaf zijn/haar vierde verjaardag op school komen. Valt de verjaardag in een weekend of in een vakantie dan start het kind op de eerstvolgende reguliere lesdag. Dit geldt niet voor de periodes rond de kerst- en de zomervakantie. Voor de periode rond de kerstvakantie geldt: kinderen die na 15 december vier jaar worden, starten de eerste reguliere lesdag in januari. Voor de zomervakantie geldt: kinderen die in de laatste twee weken voor de zomervakantie vier jaar worden, starten op de eerste reguliere lesdag  van het nieuwe schooljaar. We doen dit omdat tijdens de weken voor kerst en de zomer wij soms afwijken van de reguliere routines. Dat is voor nieuwe leerlingen niet fijn.

Voorafgaand aan de eerste schooldag mogen de kinderen vier dagdelen komen wennen. Uitzondering hierop is de periode rond de zomervakantie: kinderen die in het nieuwe schooljaar starten, komen niet wennen maar worden uitgenodigd voor een kennismakingsmoment. De leerkracht neemt ongeveer drie weken voor de verjaardag van het kind contact op met de ouders om de wenmomenten af te spreken. 

Aanmelding scholenwisselaar

Wanneer u bent verhuisd naar Almere of naar Almere Buiten en uw kind op De Buitenburcht wilt plaatsen, dan kunt u een kennismakings- en een intakegesprek aanvragen. In het geval dat wij geen plek hebben in de groep of niet kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, verwijzen wij u naar een collega school. Soms zijn ouders gedurende het schooljaar op zoek naar een andere school, omdat ze ontevreden zijn over de school waar het kind nu is ingeschreven. Het is een Almeerse besturenafspraak dat we in zo’n situatie pas met de ouders in gesprek gaan wanneer de directie van de huidige school op de hoogte is. Als de huidige school aangeeft dat zij menen dat een scholenwisseling beter is, bespreken wij met de ouders of wij het onderwijs kunnen bieden dat het kind nodig heeft. Als wij geen plek hebben, verwijzen wij door naar een collega school. Als de huidige school niet instemt met een overstap, kunnen wij ook niet inschrijven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
379
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De organisaties voor buitenschoolse opvang waar wij mee intens samenwerken zijn Happy Kids Almere en IKKY. Zij vangen uw kind zowel voor als na schooltijd op. Met Happy Kids Almere hebben wij een samenwerkingsconvenant waarbij we doelen stellen en daar uitvoering aangeven op het gebied van partnerschap.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Buitenburcht maakt deel uit van deStichting Prisma en wij hanteren veel Prisma protocollen.   Voor alle protocollen klik op de link.

Terug naar boven