IKC de Regenboog

Klipgriend 1 & 3 1356 GA Almere

 • gebouwfoto 1
 • gebouwfoto 2
 • gebouwfoto 3
 • gebouwfoto 4

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school nemen wij bij de eindtoets (doorstroomtoets 23-24) de IEP af. De IEP toets meet in twee dagdelen van twee uur de verplichte onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen. Tot 2022-2023 scoorden we altijd ruim boven het landelijk gemiddelde. 

Schooljaar 2020-2021: 86 (landelijk gemiddelde 79,5)

Schooljaar 2021-2022: 85,5 (landelijk gemiddelde 79,7)

Schooljaar 2022-2023: 77,4 (landelijk gemiddelde  79,4)

Het laatste jaar scoren wij net onder het landelijk gemiddelde, dit lag in lijn der verwachting. In 2022-2023 hebben wij 1F voor alle vakken ruim boven de signaleringswaarde (85%) gehaald, maar beneden het landelijk gemiddelde. Alleen rekenen en taalverzorging hebben we de ondergrens gehaald op 2F/1S. Met begrijpend lezen hebben we de signaleringswaarde weer ruim behaald, maar beneden het landelijk gemiddelde. Deze groep scoorden de afgelopen jaren al significant lager dan normaal. Wij hebben als school veel acties uitgezet om deze groep zich optimaal te laten ontwikkelen. Dat heeft geresulteerd in een hogere vaardigheidsgroei dan dat een gemiddelde groep normaal laat zien. Ze zijn dus in hun eigen ontwikkeling sterk gegroeid.

De komende jaren zien we weer een stijgende lijn in de ontwikkeling van onze leerlingen en zullen wij weer conform onze ambities boven het landelijke gemiddelde scoren. 

Daarnaast vinden wij het belangrijk om in ontwikkeling te blijven om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeftes van onze leerlingen. Daarom hebben wij de afgelopen jaren ons aanbod grondig bekeken en zo nodig aangepast. Wij hebben nu een nieuwe methode voor rekenen, taal/spelling en wereldoriënterende vakken. Voor de komende jaren is er de wens voor een nieuw technisch leesmethode. Daarnaast bieden wij alle basisvakken aan via het EDI model. Dit zorgt voor een effectievere instructie. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Begeleiding          

In aanleg is geen enkel kind gelijk. De laatste jaren is de begeleiding van de kinderen een veel belangrijkere rol gaan spelen binnen het basisonderwijs.

Sinds augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Voor de basisschool betekent dit dat bijna alle kinderen op de basisschool onderwijs moeten kunnen volgen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de begeleiding van de leerlingen. Als het echt niet meer gaat, kan een verwijzing naar scholen voor speciaal basisonderwijs plaatsvinden.

Alle leerlingen hebben op allerlei momenten speciale aandacht en zorg nodig van de leerkrachten. Het kan zijn dat er een tijdelijke stagnatie in het leerproces is of juist omdat een leerling verder is dan zijn leeftijdgenootjes. Aan de school de taak om zoveel mogelijk in te spelen op die verschillende behoeften van de kinderen. Wij proberen als school “zorg op maat”  te geven. De school heeft zich georiënteerd in Human Dynamics en gaat zich de komende jaren steeds meer verdiepen in de dynamieken van de kinderen om zo beter te kunnen inspelen op hun leerbehoeften.  

Leerlingvolgsysteem          

Er is een leerlingvolgsysteem ontwikkeld, waarmee wij de ontwikkeling van de kinderen tijdens hun basisschooltijd  in kaart brengen. Hiervoor nemen we niet alleen methode-gebonden toetsen af. We gebruiken ook de toetsen die door CITO zijn ontwikkeld. Hiermee kunnen we, naast de voortgang van de individuele leerling, ook de voortgang van de groep meten. We vergelijken dit met het landelijk gemiddelde.

De Cito toetsen zijn geen methode-afhankelijke toetsen maar algemene toetsen die gevalideerd zijn en naar landelijke normen zijn samengesteld. Tweemaal per jaar worden de opbrengsten met het hele team besproken en geanalyseerd. Vanuit de analyses worden verbeterplannen opgesteld per groep of per bouw. Zo wordt de kwaliteit van de school twee maal per jaar in kaart gebracht. Als eindtoets gebruiken we sinds het schooljaar 2016-2017 de IEP eindtoets.

In groep 7 brengen we aan de hand van de IEP talentenkaart de talenten van de kinderen in beeld in Hart en Hoofd ( de leervakken) en Handen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze missie is om elke leerling naar het juiste niveau te begeleiden, met realistische en optimistische verwachtingen. Het schooladvies is geen eenmalige beoordeling, maar gebaseerd op een grondig begrip van de leerling's ontwikkeling. We gebruiken diverse beoordelingsinstrumenten, waaronder observaties, achtergrondinformatie en toetsen. Vanaf groep 6 delen we onze inschatting van het schoolniveau met leerlingen en ouders, om wederzijdse verwachtingen helder te maken. We volgen de Almeerse afspraken voor advies en integreren dit in onze kwaliteitszorgcyclus, waarbij we regelmatig naar onze uitstroomgegevens kijken.

We doorlopen vanaf groep 6 de volgende stappen:

- Groep 6: aan het einde van het jaar tijdens de rapportgespreken van juni krijgt u van uw kind een eerste inkijkje in het te verwachten uitstroomprofiel, het pre-advies. Wij geven daarbij in groep 6 nog een dubbel advies die kan bestaan uit VMBO BL, KBL of TL, HAVO en VWO. We geven daarbij aan hoe wij tot dit uitstroomprofiel zijn gekomen en wat er nodig is om het hoogste advies te behalen. Wij geven een dubbel advies omdat er nog zoveel maanden onderwijs te gaan hebben en er nog veel groei mogelijk is.

- Groep 7: aan het einde van het jaar tijdens de rapportgesprekken van juni ontvangt u en uw kind het voorlopig-advies. Tijdens dit gesprek wordt benoemd wat vermoedelijk het advies in groep 8 zal zijn wanneer een leerling op dezelfde wijze verder gaat met zijn ontwikkeling. Ook bij het voorlopig advies zat het nog een dubbel advies zijn, zodat een leerling nog de mogelijkheid heeft zich te ontwikkelen.

- Groep 8: In januari vinden de definitieve adviesgesprekken plaats. Hier ontvangt u en uw kind het definitieve advies waarmee u uw kind kunt aanmelden voor het vervolgonderwijs Dit is een enkeladvies. In februari vindt de doorstroomtoets plaats. Als deze toets is afgenomen en deze wijkt aan de bovenkant heel erg af van ons definitieve advies, dan kan er een heroverweging plaatsvinden. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociaal-emotioneel is het van belang dat kinderen zich evenwichtig ontwikkelen. Toch wil het wel eens anders lopen dan we hopen. Een kind kan het gevoel hebben “dat hij / zij er niet helemaal bij hoort”. Dat kan dan allerlei redenen hebben. Je kunt het dan gewoon slecht treffen met de kinderen om je heen of je bent niet “sociaal” handig genoeg. Je bent verlegen, agressief, afhankelijk, of een beetje onverschillig t.o.v. de anderen. In een groep kinderen kan dat veel onrust geven.

Kanjerregels zijn:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand doet zielig

Daarom zijn alle leerkrachten en pedagogisch medewerkers op IKC de Regenboog gespecialiseerde kanjertrainers. Zij hebben de opleiding tot kanjer juf of meester gevolgd. Zij verzorgen de kanjerlessen in hun eigen groep. Er zijn twee kanjercoaches op school. Eén voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. Zij observeren en begeleiden de leerkrachten bij de kanjerlessen.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid en samenwerken
 • Talentontwikkeling
 • Weten wie je bent

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft als doel alle scholen elke vier jaar te bezoeken. Dit kan een kwaliteitsonderzoek zijn of een themabezoek. Op 19 oktober 2020 hebben wij voor het laatst een (digitaal) themabezoek gehad van de inspectie. Dit keer was het kwaliteitsverbetering en leerling populatie. Wij hebben samen met de inspecteur gesproken over de kwaliteit van de school. Waar zijn we mee bezig waar liggen onze prioriteiten en welke keuzes maken wij ook ten aanzien van onze leerlingpopulatie.Het was een heel fijn gesprek. De inspecteur complimenteerde de school met de duidelijke doelen die we stellen. De manier waarbij we de leerkracht centraal stellen en daarop onze scholing aanpassen. Ze vindt ons erg enthousiast en vakkundig.Ze gaf als compliment dat we eigenlijk voor het predikaat ‘GOED’ kunnen opgaan. Een mooier compliment kunnen we niet krijgen. Wij zijn trots op dit resultaat! We werken er met z’n allen aan om elke dag weer mooie stappen te zetten!

Voor dit bezoek wordt geen verslag gemaakt. Voor een verslag van een vorig kwaliteitsonderzoek verwijzen we u door naar de website van de Onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl.

Terug naar boven