IKC de Regenboog

Klipgriend 1 & 3 1356 GA Almere

  • gebouwfoto 1
  • gebouwfoto 2
  • gebouwfoto 3
  • gebouwfoto 4

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Met een score van gemiddeld 81 scoren we boven het landelijk gemiddelde. 85% van onze leerlingen gaan naar TL, Havo en VWO. 67% van de leerlingen volgen na 3 jaar nog steeds onderwijs op hetzelfde niveau als het advies gegeven in groep 8. 13% van de leerlingen zijn een niveau gedaald de afgelopen 3 jaar en 5% van de leerlingen is een niveau gestegen. Van 15% van de leerlingen weten we niet wat het huidige niveau is. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Begeleiding          

In aanleg is geen enkel kind gelijk. De laatste jaren is de begeleiding van de kinderen een veel belangrijkere rol gaan spelen binnen het basisonderwijs.

Sinds augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Voor de basisschool betekent dit dat bijna alle kinderen op de basisschool onderwijs moeten kunnen volgen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de begeleiding van de leerlingen. Als het echt niet meer gaat, kan een verwijzing naar scholen voor speciaal basisonderwijs plaatsvinden.

Alle leerlingen hebben op allerlei momenten speciale aandacht en zorg nodig van de leerkrachten. Het kan zijn dat er een tijdelijke stagnatie in het leerproces is of juist omdat een leerling verder is dan zijn leeftijdgenootjes. Aan de school de taak om zoveel mogelijk in te spelen op die verschillende behoeften van de kinderen. Wij proberen als school “zorg op maat”  te geven. De school heeft zich georiënteerd in Human Dynamics en gaat zich de komende jaren steeds meer verdiepen in de dynamieken van de kinderen om zo beter te kunnen inspelen op hun leerbehoeften.  

Leerlingvolgsysteem          

Er is een leerlingvolgsysteem ontwikkeld, waarmee wij de ontwikkeling van de kinderen tijdens hun basisschooltijd  in kaart brengen. Hiervoor nemen we niet alleen methode-gebonden toetsen af. We gebruiken ook de toetsen die door CITO zijn ontwikkeld. Hiermee kunnen we, naast de voortgang van de individuele leerling, ook de voortgang van de groep meten. We vergelijken dit met het landelijk gemiddelde.

De Cito toetsen zijn geen methode-afhankelijke toetsen maar algemene toetsen die gevalideerd zijn en naar landelijke normen zijn samengesteld. Tweemaal per jaar worden de opbrengsten met het hele team besproken en geanalyseerd. Vanuit de analyses worden verbeterplannen opgesteld per groep of per bouw. Zo wordt de kwaliteit van de school twee maal per jaar in kaart gebracht. Als eindtoets gebruiken we sinds het schooljaar 2016-2017 de IEP eindtoets.

In groep 7 brengen we aan de hand van de IEP talentenkaart de talenten van de kinderen in beeld in Hart en Hoofd ( de leervakken) en Handen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft als doel alle scholen elke vier jaar te bezoeken. Dit kan een kwaliteitsonderzoek zijn of een themabezoek. Op 19 oktober 2020 hebben wij voor het laatst een (digitaal) themabezoek gehad van de inspectie. Dit keer was het kwaliteitsverbetering en leerling populatie. Wij hebben samen met de inspecteur gesproken over de kwaliteit van de school. Waar zijn we mee bezig waar liggen onze prioriteiten en welke keuzes maken wij ook ten aanzien van onze leerlingpopulatie.Het was een heel fijn gesprek. De inspecteur complimenteerde de school met de duidelijke doelen die we stellen. De manier waarbij we de leerkracht centraal stellen en daarop onze scholing aanpassen. Ze vindt ons erg enthousiast en vakkundig.Ze gaf als compliment dat we eigenlijk voor het predikaat ‘GOED’ kunnen opgaan. Een mooier compliment kunnen we niet krijgen. Wij zijn trots op dit resultaat! We werken er met z’n allen aan om elke dag weer mooie stappen te zetten!

Voor dit bezoek wordt geen verslag gemaakt. Voor een verslag van een vorig kwaliteitsonderzoek verwijzen we u door naar de website van de Onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl.

Terug naar boven