IKC de Regenboog

Klipgriend 1 & 3 1356 GA Almere

  • gebouwfoto 1
  • gebouwfoto 2
  • gebouwfoto 3
  • gebouwfoto 4

Het team

Toelichting van de school

Op De Regenboog werkt een jong en enthousiast team van leraren. Ze zijn nieuwsgierig en betrokken. Het vakmanschap van de leraar staat centraal en we nemen steeds vaker gezamenlijk ons onderwijs onder de loep. De leraar krijgt de ruimte om zich optimaal te ontwikkelen en zijn vakmanschap te ontplooien.

De leraar is verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces in de groep. Hij/zij zorgt voor een positief pedagogisch en didactisch klimaat in de groep. De leraar geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de leervorderingen bij en rapporteert intern aan de IB-er en/of de directie en extern aan de ouders. De leraar is het eerste aanspreekpunt voor de ouders als het over het onderwijs aan hun kind gaat.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

 Vervanging wordt geregeld door:

1. Vaste invalleerkracht

2. Thuis onderwijs 


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Leerkrachten:

Iedere week verzorgen ongeveer 30 leerkrachten het onderwijs voor uw kinderen. Een aantal groepen heeft één vaste leerkracht voor de groep, in andere groepen werken duo collega's samen in één groep. Ons streven is dat er maximaal twee leerkrachten per week voor de groep staan. In geval van ziekte lukt dat helaas niet altijd. Daarnaast werkt er ook een vakleerkracht gym op De Regenboog. 

Leerkrachtondersteuner/onderwijsassistent:

Op onze school is er elke dag ondersteuning aanwezig. Zij bieden ondersteuning aan alle leerkrachten bij de uitvoering van hun werk. Ook zult u hen tegenkomen als vervanger van ziekte.

Interne Begeleiding (IB):

Onze interne begeleiders, Daniëlle Meerens en Marcella Verlaan, coördineren alles op het gebied van zorg en extra ondersteuning. Zij denken met leerkrachten mee als er zorg is of externe expertise ingeschakeld moet worden. Heeft u vragen rond de ontwikkeling van uw kind? Blijf er niet mee rondlopen. U kunt altijd terecht bij de leerkracht of bij onze interne begeleider.

Overige ondersteuning:

Gerda Niewenhuis is onze administratief medewerkster. Zij is bij ons vier dagen aanwezig om al uw vragen te beantwoorden over de administratie en inschrijving van uw kind. Daarnaast is Annemarie Zwierstra, onze conciërge, iedere ochtend aanwezig.

Studenten:

De Regenboog is een opleidingsschool en begeleidt studenten van de Pabo en het ROC. De leerkracht treedt op als mentor voor de student. Daarnaast zijn er Leraren In Opleiding (LIO) en zij-instromers binnen onze school werkzaam, die zelfstandig lesgeven aan een groep. LIO-ers zitten in hun laatste fase van de opleiding en moeten ervaring als leraar opdoen en alle daarbij behorende werkzaamheden uitvoeren. Zij worden vanuit de opleiding en onze school intensief begeleid. Pauline Croese- Peppel is schoolopleider en coördineert alle aangelegenheden die hiermee te maken hebben.

Nascholing:

Jaarlijks volgen onze teamleden meerdere cursussen en/of opleidingen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. De meeste trainingen dragen bij aan het realiseren van de speerpunten van de school. Ook tijdens onze studiedagen wordt gewerkt aan de deskundigheid van de leerkrachten.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Spelend, onderzoekend en ontdekkend leren

Vanaf het moment dat een kind geboren wordt, bekijkt het de wereld vol verwondering. Zien, voelen, horen, proeven, ruiken, de kleuter heeft een prachtige kijk op de wereld om zich heen. Deze leef en belevingswereld nemen wij graag mee in onze kijk en visie op het kleuteronderwijs.   

Elke onderwerp waarmee we werken wordt door de leerkrachten kritisch bekeken. Uitgangspunt hierin is dat onderwerp zichtbaar moet zijn in de echte wereld en dat de kleuters het kunnen spelen. Thema herfst kan je niet spelen, maar de boodschappen gaan halen als het regent weer wel. Zo start elk nieuw onderwerp, met een probleem / vraag, waar de kinderen gedurende 6 tot 8 weken antwoorden op gaan vinden. Zo kunnen ze bij het onderwerp supermarkt, de vraag gaan stellen; Wat eten we vanavond?  De opbouw is hier steeds hetzelfde in. We starten met de aanleiding (vraag), vervolgens gaan we daarover met elkaar in gesprek en ontstaan er onderzoeksvragen. Op deze onderzoeksvragen proberen de kinderen van tevoren antwoorden te bedenken (hypothese). 
In de werkplaats gaan de kinderen de onderdelen maken die nodig zijn om het spel te verrijken in de spelhoek. Zo kan er bij het onderwerp de supermarkt gekozen worden om in de werkplaats reclamefolders te maken. In de spelhoek kunnen ze daarna de reclamefolder bekijken en een boodschappenlijstje maken met wat ze in de winkel kunnen kopen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij geven kwalitatief hoogwaardige lessen. De leraar speelt een centrale rol bij het begeleiden van de leerlingen. Door een goede instructie waarbij de concepten en de vaardigheden in de leerdoelen expliciet onderwezen worden, leren leerlingen beter en sneller. Wij hanteren daarom voor onze lessen het Expliciete Directe Instructie model. We laten ons hierbij inspireren door het boek van Marcel Schmeier (2009) Expliciete Directe Instructie: tips en technieken voor een goede les.

Wij bieden de wereld oriënterende vakken projectmatig aan. Eerst krijgen de leerlingen informatie over bepaalde onderwerpen en daarna gaan de kinderen zelf op zoek naar antwoorden over een bepaald onderwerp.  Ze zijn jonge onderzoekers en leren behalve goed samenwerken ook andere vaardigheden zoals  presenteren en  ICT  wijsheid. Hiermee werken wij aan de 21ste century skills.

In de Kanjertraining komen de sociaal-emotionele vaardigheden aan bod. Er worden gesprekken gevoerd en activiteiten gedaan die de kinderen helpen zich te gedragen en te reageren als een Kanjer.

In de bovenbouwgroepen wordt ook één keer per week huiswerk meegegeven dat gemaakt moet worden. Daarnaast is er nog leerwerk voor de topo- en Engels toetsen.

Voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben op leergebied hebben wij de plusgroep. Één keer per week komen de geselecteerde leerlingen bij elkaar onder begeleiding van Djara BB ofSophie OB om te werken aan onderzoeken, complexe vraagstukken en kritische denkvaardigheden. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Iedere leerling op onze school moet zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en ontplooien. In ons leerstofjaarklassensysteem hebben sommige leerlingen extra zorg nodig. Soms kan een leerling de leerstof en/of het tempo niet aan, soms kan een leerling juist meer of moeilijkere stof en/of een hoger tempo aan. Om te kunnen vaststellen of een leerling extra zorg nodig heeft, kijkt de groepsleraar goed naar het dagelijkse werk en gedrag van de leerling. Leerlingen worden regelmatig geobserveerd en getoetst. De intern begeleider ondersteunt de leraar bij het goed in beeld brengen van zijn groep. In ons onderwijs passen wij Handeling Gericht Werken (HGW) toe. HGW is een werkwijze om het onderwijs aan en de begeleiding van alle leerlingen te verbeteren. Bij HGW wordt het onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling, maar daarbij is ook aandacht voor de wisselwerking met de groep, de leraren, de school en uiteraard de ouders.

Wij hanteren als uitgangspunt dat de zorg zoveel mogelijk in de groep moet plaatsvinden. Daarnaast is er voor leerlingen die eigenlijk buiten de 3 niveaugroepen in de klas vallen, zowel naar boven als naar beneden, extra ondersteuning in de vorm van kleine groepjes of de Plusklas buiten de klas of ondersteunende materialen en lesstof in de klas. Denk hierbij ook aan arrangementen gedrag, taal, cluster 2, laag IQ, SOVA, dyscalculie en dyslexie. Daarnaast zijn wij met ons IKC verbonden aan een logopedie en ergotherapie praktijk. De afgelopen jaren hebben wij nauwelijks verwijzingen naar het SO of SBO. Dat laat zien dat wij veel van de ondersteuning op kunnen vangen met de expertise die wij in huis hebben.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zie ons schoolplan voor onze toekomstplannen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderdagverblijf         

Het Kinderdagverblijf op de Regenboog bestaat uit twee verticale stamgroepen, per dag komen hier twaalf kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar. De peuterspeelzaal werkt met 4 groepen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Het Integraal Kind Centrum is van 7-19 uur geopend. Ouders hebben verschillende mogelijkheden voor het afsluiten van een contract. Hoe Kind Centrum de Regenboog inhoud geeft aan de Partou Pedagogiek wordt zichtbaar in het handelen van pedagogisch medewerkers, de inrichting van een uitdagende speel-leeromgeving en activiteiten. Onze activiteiten zijn zeer divers en gebaseerd op de leeftijdsfase en de interesses van de kinderen. De Regenboog biedt opvang voor alle kinderen, ongeacht hun afkomst of achtergrond. We willen een aantoonbare toegevoegde waarde leveren voor de (talent)ontwikkeling van kinderen en een partner zijn in de opvoeding van kinderen voor ouders. De Regenboog biedt een warme, veilige en stimulerende omgeving waarin kinderen spelenderwijs hun mogelijkheden en capaciteiten kunnen ontwikkelen. Je mag bij ons jezelf zijn en je in je eigen tempo ontwikkelen. Elk kind is immers anders. Ons streven is om alle kinderen genoeg ‘bagage’ mee te geven zodat ze een soepele overstap naar het onderwijs kunnen maken.  

Voor-/naschoolse opvang         

De Regenboog heeft een buitenschoolse opvang bij Partou. Wat is precies een buitenschoolse opvang (BSO)? Zodra kinderen vier jaar zijn gaan ze naar de basisschool. Voor kinderen van wie de ouders bijvoorbeeld werken of studeren is opvang nodig voor en na schooltijd en tijdens schoolvakanties. Deze opvang vindt plaats in de buitenschoolse opvang. BSO De Regenboog volgt de Partou Pedagogiek, welke volledig aansluit bij de IKC visie. Hoe wij dat doen wordt zichtbaar in het handelen van pedagogisch medewerkers, de inrichting van een uitdagende speel-leeromgeving en de activiteiten. Onze activiteiten zijn zeer divers en gebaseerd op de leeftijdsfase en interesses van de kinderen. Elke locatie heeft een eigen ‘kleur’, want Partou hecht aan maatwerk. Onze locatie maakt haar keuzes op basis van de buurt, de doelgroep en de locatievisie. BSO De Regenboog biedt opvang aan alle kinderen, ongeacht hun afkomst of achtergrond. Dat is onze belangrijkste taak. Wij willen daarbij een aantoonbare toegevoegde waarde leveren voor de (talent)ontwikkeling van kinderen en actief samenwerken met en ondersteuning bieden aan ouders.

Terug naar boven