IKC de Regenboog

Klipgriend 1 & 3 1356 GA Almere

  • gebouwfoto 1
  • gebouwfoto 2
  • gebouwfoto 3
  • gebouwfoto 4

In het kort

Toelichting van de school

IKC De Regenboog: “Ieder kind is uniek en kleurt de wereld"

IKC De Regenboog is een school met een gevarieerde populatie in Almere Haven. We geven kwalitatief goed onderwijs en zorgen samen voor een veilig klimaat. Wij sluiten aan bij de onderwijsbehoeften en zien elke leerling. We stimuleren ontdekkend leren en werken vakoverstijgend om de talenten van onze leerlingen tot volle bloei te laten komen. Daarom zeggen wij: ‘Talenten kleuren onze leerlingen’. Partnerschap met ouders en andere betrokkenen is belangrijk en we nemen actief deel aan initiatieven in de wijk.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Integraal Kind Centrum
  • Christelijke identiteit
  • Focus taal en rekenen
  • Ontdekkend en onderzoekend
  • Sociaal veilig, Kanjertraining

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een middelgrote schoolmet gemiddeld zo'n 440 leerlingen. Door de populariteit van onze school hebben we gemiddeld een wachtlijst van 1,5 jaar. Begin dus op tijd met de zoektocht naar een passende school voor uw kind. Meldt u aan voor een centrale rondleiding en we laten graag de school zien.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
452
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij een goede relatie hebben met de leerkrachten, medeleerlingen en anderen om hem/haar heen, dat ze het gevoel hebben veel te kunnen en succes ervaren en dat ze mede sturing kunnen geven aan activiteiten en eigen ontwikkeling. Voor het versterken van sociale vaardigheden van de kinderen gebruiken wij op school de "Kanjertraining"

De principes van de kanjertraining worden dagelijks toegepast. De kanjertraining helpt kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders.

Met de kanjertraining worden de volgende doelen bereikt:

Leerlingen durven zichzelf te zijn
Leerlingen voelen zich veilig
Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen
Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.

De Kanjertraining is een trainingsprogramma waarin veel ruimte is voor de autonomie van het kind. De ervaring leert dat nagenoeg alle kinderen zich autonoom en authentiek willen ontwikkelen op een positieve manier. Daarbij is niet alleen een goede pedagogische relatie met de leerkracht een vereiste, maar ook een veilige sfeer in de klas, zodat de kinderen tot hun recht kunnen komen.

Daarnaast werken we in groep 7 en 8 met 'Passie en talent' van Human Dynamics.Passie & Talent is bedoeld om kinderen meer inzicht te geven in zichzelf. Wie ben jij en waarom doe jij de dingen zoals je doet. Inzicht krijgen in wie je bent, betekent ook dat je meer gaat begrijpen waar jouw kwaliteiten liggen en welke keuzes je kunt maken om je kwaliteiten met passie te kunnen uitvoeren!

Terug naar boven