IKC de Regenboog

Klipgriend 1 & 3 1356 GA Almere

  • gebouwfoto 1
  • gebouwfoto 2
  • gebouwfoto 3
  • gebouwfoto 4

In het kort

Toelichting van de school

IKC De Regenboog: “Talenten kleuren kinderen"


De Regenboog is een Protestant Christelijke Basisschool" wat deel uitmaakt van het Integraal Kind Centrum De Regenboog waarin de leerkrachten en pedagogisch medewerkers van Partou met passie van 7 tot 7 opvang en onderwijs verzorgen.Onze visie en drijfveer is de talenten bij kinderen te ontdekken en het beste uit ieder kind te halen. Wij houden rekening met de manier waarop ieder kind graag leert en communiceert en stemmen zowel ons lesaanbod, het activiteitenaanbod als ook de inrichting van de ruimten hierop af. Wij gaan voor talentontwikkeling en hoge leeropbrengsten. Leren gebeurt overal niet alleen op school, ook thuis en tijdens activiteiten voor en na schooltijd. Wij vertalen onze visie dus ook naar voor- en naschoolse activiteiten. Onderzoekend leren staat hierbij centraal. 

Wij gaan voor 1 doorlopende ontwikkelingslijn van 0 tot 12 jaar. De pedagogische visie gebaseerd op de kanjertraining is in ons IKC van opvang tot onderwijs doorgevoerd. Dit zorgt voor rust en veiligheid. Ouders zien wij als educatief partner. Zij zijn de expert van hun kind. Samen vormen wij de kring rondom het kind ten behoeve van een optimale ontwikkeling. Ons onderwijs is geïnspireerd vanuit de Christelijke traditie.
Ieder kind is welkom. Ieder kind is uniek want "Talenten kleuren kinderen".

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Integraal Kind Centrum
  • Christelijke identiteit
  • Onderwijskwaliteit
  • Sociaal veilig, Kanjertraining
  • Human Dynamics

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanwege de grote groei heeft de school inmiddels een opnamestop voor kleuters en groep 4 tot de zomervakantie 2021. Kinderen die geboren zijn na 1-8-2017 en dan 4 jaar worden kunnen zich op dit moment nog inschrijven op onze school. Ook in de andere groepen is het komend schooljaar maar beperkt plek.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
441
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Pedagogische uitgangspunten:

Een goed pedagogisch klimaat biedt de kinderen mogelijkheden om positieve (leer-)ervaringen op te doen. Het pedagogisch klimaat is niet direct meetbaar, het ligt meer in de  voorwaardelijke  sfeer en is slechts af te lezen uit de gedragingen van de kinderen en leerkrachten. Wij proberen de talenten en kwaliteiten van de kinderen te ontdekken en daarop in te spelen. Wij kijken naar de dynamieken van de kinderen. Goed contact, zelfvertrouwen en respect in de omgang met elkaar zijn graadmeters om te kijken of we op de goede weg zijn.  

Goed contact

Op onze school vinden we het belangrijk dat er een goed contact is tussen de leerkrachten, kinderen en  ouders. Naar school gaan is immers een sociaal gebeuren. Begrippen als structuur, veiligheid, rust,  geborgenheid, respect, waardering en vertrouwen zijn sleutelwoorden. (Zie ook de visie van de Regenboog) De digitale communicatie met de ouders verloopt veelal via Digiduif.  Een webbased programma waar ouders m.b.v. een inlogcode kunnen inloggen en zo alle informatie ontvangen aangaande de klas en andere schoolzaken.  Als uw kind in het onderwijs start ontvangt u als ouder een inlogcode waarmee u een account aanmaakt voor Digiduif.  Als u dit account activeert, ontvangt u alle relevante informatie.  

Human Dynamics

Een aantal jaren geleden heeft de directie kennis gemaakt met de Human Dynamics theorie.  Deze gaat ervanuit dat ieder mens beschikt over de drie dynamieken: Mentaal, Fysiek en Emotioneel. Bij ieder mens is één van deze drie dynamieken dominant aanwezig. Eén dynamiek staat het verst van de persoon af. Dit is de dynamiek die men heeft te ontwikkelen. Wanneer we weten welke dynamiek vooraan staat dan ontstaat er over en weer begrip in de sociale omgang. Als team hebben wij onze eigen dynamieken leren kennen en ontdekken. We kijken ook naar de dynamieken van de kinderen. Je kunt de kinderen beter begeleiden wanneer je weet hoe een kind leert en werkt. We willen vanuit dit gedachtegoed talenten aanboren en verder laten ontwikkelen.  

Zelfvertrouwen en respect

Op de Regenboog gebruiken wij de Kanjertraining. Wij zijn een kanjerschool. Alle teamleden moeten de opleiding tot Kanjertrainer volgen. Het doel van de kanjertraining is dat kinderen leren positief over zichzelf en de ander te denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder vaak last van sociale stress. De kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en inzicht in hun eigen gedrag. Hierdoor komt tijd en positieve energie vrij. Door middel van de kanjertraining voelen kinderen zich veilig, ze zijn betrokken bij elkaar. Ze weten zelf onderlinge conflicten op een respectvolle manier op te lossen en helpen elkaar.  

Pesten accepteren wij niet

Met elkaar, leerlingen en leerkrachten, willen wij er zorg voor dragen dat het prettig is om deel uit te maken van onze school. Pesten willen wij daarom zoveel mogelijk voor zijn.  Als er toch een pestprobleem zich voordoet, dan gaan wij hier heel serieus mee om.  De school voert een streng beleid t.a.v. grensoverschrijdend gedrag van zowel leerlingen, ouders en collega’s. Er is een gedrags- en antipestprotocol opgesteld. Een protocol voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Het gedragsprotocol is ook voor de kinderen ook geschreven in kindertaal. We verwijzen voor het complete gedragsprotocol en het protocol schorsing en verwijderen naar de website van de school.

Terug naar boven