IKC De Woudreus

Marie Curielaan 299 1341 BA Almere

  • IKC De Woudreus is een Kindertalentenfluisterschool
  • IKC De Woudreus werkt met de Noordwijkse Methode.
  • Een uitdagend speellokaal voor de kinderen uit groep 1/2. Waar zij twee keer per week bewegingsonderwijs krijgen van een vakdocent.
  • We werken geïnspireerd door de pedagogiek van Reggio Emilia.
  • Het tijdelijke gebouw van IKC De Woudreus aan de Marie Curielaan.

In het kort

Toelichting van de school

Een nieuwe Reggio Emilia basisschool in Nobelhorst, Almere

Dé plek voor kinderen om te ontdekken wie ze zijn en welke talenten ze hebben. We helpen ze om te groeien door ze de ruimte te geven om steeds nieuwe ervaringen op te doen die aansluiten bij hun ontwikkeling. Wees welkom, woudreus!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Thematisch werken
  • Reggio Emilia
  • Talentontwikkeling
  • Bewegend leren
  • 21st Century Skills

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC De Woudreus: ontdekken wie je bent, vertrouwen op wat je kunt  

IKC De Woudreus is een nieuwe basisschool in de wijk Nobelhorst in Almere. Dé plek voor kinderen om te ontdekken wie ze zijn en welke talenten ze hebben. We helpen ze om te groeien door ze de ruimte te geven om steeds nieuwe ervaringen op te doen die aansluiten bij hun talent en ontwikkeling. Wees welkom, woudreus!    

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
43
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met een 5-gelijke dagenmodel. Alle kinderen lunchen tussen de middag op school. De leerkracht houdt toezicht op de kinderen. Voor een gedetailleerde uitwerking zie het protocol 5-gelijke dagenmodel.

Iedere dag is er een inloop vanaf 8:20 uur. Dan gaan de deuren al open, zodat de lessen om 8:30 uur kunnen beginnen. 

Bewegingsonderwijs 
Iedere woensdagochtend hebben de leerlingen vanaf groep 3 gym in de gymzaal aan de Max Planckstraat 74. De leerlingen worden om 8:30 uur in de gymzaal verwacht, bij voorkeur in gymkleding. Zij worden dan opgevangen door de groepsleerkracht en de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Gymkleding bestaat uit een T-shirt, korte broek en gymschoenen voorzien van lichte zool. De kinderen krijgen les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De groepsleerkracht loopt na afloop van de gymles weer met de leerlingen mee terug naar school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode Kindermishandeling/Veiligheid

Scholen zijn verplicht om bij vermoedens van acute of structurele onveiligheid de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. De meldcode is een hulpmiddel om kindermishandeling, maar ook om huiselijk geweld tegen te gaan. Vanuit de Wet Meldcode wordt geadviseerd een aandachtsfunctionaris aan te stellen. De taken van de aandachtsfunctionaris zijn op onze school ondergebracht bij de intern begeleider. Medewerkers kunnen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld bij deze persoon terecht.

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering. 

Aansprakelijkheid

SKO heeft een bedrijfsaansprakelijkheids- verzekering voor al haar leerlingen, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Op deze verzekering kan een beroep worden gedaan bij schade die is ontstaan door verwijtbaar handelen door de school of iemand die daar werkt. (De verzekeringsmaatschappij beoordeelt of er inderdaad sprake is van verwijtbaar handelen. Daarnaast geldt een eigen risico van € 250,- per schadegeval.)Als een leerling schade toebrengt aan een andere leerling, leerkracht, schoolgebouw of schoolinventaris dan zijn de ouders/verzorgers aansprakelijk. Ouders/verzorgers zijn wettelijk verplicht om een WA-verzekering voor de kinderen af te sluiten voor dit soort gevallen. 

Ongevallen

SKO heeft voor haar leerlingen, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers een collectieve ongevallenverzekering afgesloten, die tot uitkering kan komen bij blijvend letsel of overlijden. 

WEGAS/WEGAM

SKO is verzekerd voor schade die ontstaat door en bij bestuurders (personeel en vrijwilligers) tijdens een dienstreis met een eigen auto voor schoolse activiteiten. Voor de overige inzittenden zal een afdoende inzittendenverzekering moeten zijn afgesloten door de bestuurder/eigenaar. 

Tot slot: De school aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigd raken van eigendommen van kinderen.

Terug naar boven