Montessori Campus

Marie Curielaan 301 1341 BA Almere

  • Schoolfoto van Montessori Campus
  • Schoolfoto van Montessori Campus
  • Schoolfoto van Montessori Campus
  • Schoolfoto van Montessori Campus
  • Schoolfoto van Montessori Campus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zijn een startende school. Deze score is het gemiddelde van 5 leerlingen, die in september vanaf andere scholen zijn ingestroomd. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij hanteren de cito toetsen als een peilstok op school- en groepsniveau. Wij vinden het geen middel om een kind op individuele basis op de beoordelen. Om de ontwikkeling van kinderen goed te volgen, verzamelen wij diverse soorten informatie. In onze kwaliteitszorgcyclus is dit in detail beschreven. Al deze gegevens verzamelen, analyseren en bespreken wij in groepsbesprekingen en vervolgens in ouder-kind gesprekken. Op basis daarvan worden nieuwe doelen gesteld die een plek krijgen in de periodeplanning. Op schoolniveau zetten wij de citoscores af tegen de te behalen doelen per jaar. Die doelen zijn gebaseerd op onze schoolweging- en spreiding en de daarbij behorende referentieniveaus. 

Cito scores bekijken wij individueel op het moment dat deze bij herhaling opvallend zijn. Zij dienen dan als signaal; wij mogen er immers vanuit gaan dat wij voldoende zicht hebben op de ontwikkeling om niet verrast te zijn. Zijn wij dat toch, dan hebben wij wellicht iets over het hoofd gezien en moeten wij beter of wellicht anders kijken. 

In groep 8 delen wij de uitslag van de eindtoets wel met ouders en lichten deze in een kort gesprek toe. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De maatschappij verandert snel, mede dankzij elkaar in hoog tempo opvolgende maatschappelijke trends en technologische ontwikkelingen. Het is van groot belang dat goed gekwalificeerde jongeren de Campus verlaten, die hebben leren samenwerken en hun talenten en persoonlijkheid hebben leren ontdekken. Met deze kwaliteiten zijn ze zodanig geëquipeerd dat zij de toekomstige samenleving samen met anderen vorm kunnen geven.

Alhoewel de ideeën van Maria Montessori over onderwijs al bijna honderd jaar oud zijn, zijn ze actueler dan ooit. In de huidige maatschappij is het van groot belang te kunnen omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en vaardigheden als samenwerken te beheersen. Het ontwikkelen hiervan staat centraal in de Montessori uitgangspunten. In opvang en onderwijs streven wij ernaar om maximale vrijheid te bieden. Kinderen kunnen - binnen grenzen - zelf kiezen voor een eigen ontwikkelingstempo, ontwikkelroute, leerweg en leerstijl.

Vrijheid in gebondenheid is een belangrijk gegeven. Kinderen leren op de Campus dat vrijheid ophoudt als jouw individuele vrijheid de vrijheid van de mensen om je heen aantast. Kinderen leren dat ze onderdeel zijn van een samenleving en dat daar verantwoordelijkheden en regels bij horen. Dit verantwoordelijkheidsgevoel laten we kinderen ervaren op onze Campus. Wij zijn en denken open. Bij ons is binnen buiten en buiten binnen waardoor recente ontwikkelingen en trends met de kinderen mee naar binnen komen. Daardoor zijn zij een logische constante in de ontwikkeling van het individu en onze voorbereide omgeving. Wij zijn innovatief. Niet als trend of marketingtool, maar omdat Montessori onderwijs innovatief onderwijs is. Bijna antiek, maar met een zeer actuele filosofie en boordevol ambitie. Willen wij recht doen aan onze naam, dan blijven wij kijken naar het kind in zijn of haar omgeving. Dus plaatsen wij ons aanbod in de context van vandaag. Immers, alles staat met elkaar in verbinding.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Onafhankelijk
  • Bekwaam
  • Verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven