Columbusschool

Marco Poloroute 56 1363 LA Almere

 • Welkom!
 • Columbus 1 aan de Marco Poloroute
 • Het sportieve schoolplein van de Columbusschool.
 • In 2015, 2017 & 2019 is de Columbusschool uitgeroepen tot finalist van de sportiefste school van Nederland!
 • Groep 7 & 8 gaat zeilen tijdens een van de vele sportclinics.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de bijlage de opbrengstenrapportage m.b.t. de Entree- en Eindtoets van de Columbusschool.

Wat we zien is dat de opbrengsten de afgelopen jaren gegroeid zijn. We hebben steeds meer 'eigen' leerlingen, hier bedoelen we mee minder instroom in de hogere groepen. Naar ons idee zullen de opbrengsten de komende jaren alleen maar doorgroeien.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Columbusschool vinden we ambitie geen vies woord. De kinderen worden optimaal begeleid en we proberen bij ieder kind “er uit te halen wat erin zit”. Dagelijks besteden we op de Columbusschool dan ook veel tijd aan instructie en het inoefenen van de basisvaardigheden. Regelmatig worden de resultaten getoetst door middel van het uitvoeren van observaties, controle van het werk van kinderen en door afname van toetsen. De verrichtingen van de kinderen worden bijgehouden in het CITO LOVS. Kennis van de status van de ontwikkeling van uw kind is een voorwaarde voor het onderwijs van morgen dat uw kind zal genieten.

Twee maal per jaar nemen wij cito toetsen af bij onze leerlingen. Tussentijds worden er ook nog methode toetsen afgenomen. Aan de hand van de Cito resultaten wordt er een schoolanalyse gemaakt. De parallelgroepen maken vervolgens hun eigen analyse van hun groepen om op basis daarvan verbeteringen door te voren in het onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs is een hele stap. Wij proberen de kinderen daar goed op voor te bereiden. Dit doen we onder andere door het bevorderen van zelfstandigheid, taakgerichtheid en het leren omgaan met huiswerk. Ook nemen we de leerlingen mee in de voorlichting rondom het vervolgonderwijs en bezoeken we, indien mogelijk, een VO-school in de buurt. Wij adviseren u om zelf vanaf groep 7 actief te gaan kijken naar een passende school door het bezoeken van open dagen en/of informatiebijeenkomsten.

SCHOOLADVIES

Leerlingen krijgen in groep 6 een schooladvies als eerste niveau-indicatie voor de uitstroom naar het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt tijdens het 2 e rapportgesprek met ouders/verzorgers en leerling besproken. We blijven de ontwikkeling en voortgang van het kind uiteraard nauwlettend volgen.

Aan het eind van groep 7 (juni/juli) bespreken we met u het ‘voorlopig’ schooladvies. In groep 8 bespreken we met u voor 1 maart het ‘definitief’ schooladvies. Het definitieve advies wordt in een persoonlijk gesprek toegelicht en besproken. U krijgt van ons een bewijs mee welke u in de meeste gevallen moet overhandigen bij de inschrijving op de nieuwe school.

Het schooladvies komt tot stand door een nauwkeurige beoordeling van het totaalbeeld op de ontwikkeling van iedere leerling. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de handreiking schooladvies-januari 2023 te vinden op www.rijksoverheid.nl Er wordt door de leerkracht, intern begeleider, bouwcoördinator en directie gekeken naar:

 • Ontwikkeling LOVS (CITO)
 • Toets resultaten van de methode gebonden toetsen
 • Leer en werkhouding ? Motivatie van de leerling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Observaties
 • Huiswerkattitude
 • Resultaat van de doorstroomtoets

Tevens wordt er gebruik gemaakt van een checklist voor leerling kenmerken binnen de verschillende soorten van voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Al de sociale kernwaarden binnen school vallen onder de paraplu van Positive Behavior Support (pbs). Hieronder vallen kanjertraining en taakspel dat we op de Columbusschool inzetten. Uit PBS komen de volgende drie kernwaarden naar voren:

 • Vertrouwen
 • Veiligheid
 • Verantwoordelijkheid

Om tot optimale resultaten te kunnen komen, is het belangrijk dat er in de school een sfeer van rust en regelmaat en respect heerst. Samen vormen we een kleine gemeenschap waar alle betrokkenen zich veilig en senang moeten voelen. Hiertoe maakt  de school gebruik van de zgn. "Kanjertraining". Kanjertraining is een training waarin kinderen sociale omgangsvormen wordt aangeleerd.  Al onze leerkrachten zijn getraind in de zogenaamde  "Kanjertraining". Door deze Kanjertraining, die consequent in de klassen wordt toegepast, worden normen en waarden in hun sociaal-emotionele context geborgd. Door "Kanjertraining" zijn leerlingen in staat zich te beter te concentreren.  

De Kanjerregels zijn:  

 • We helpen elkaar
 • We zijn te vertrouwen
 • Niemand doet zielig
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit

Taakspel is ontwikkeld om het gedrag van kinderen positief te beïnvloeden. Taakspel wordt in de groep gespeeld. Het doel van Taakspel is dat het taakgerichte gedrag van de leerlingen verbetert en dat druk en agressief gedrag vermindert .Daarnaast heeft Taakspel tot doel de verlegen/ teruggetrokken leerlingen meer te betrekken bij het klassengebeuren.  Voorafgaande aan Taakspel stelt de groep regels op. Dit doet de leerkracht samen met de leerlingen. Deze regels omvatten algemene klassenregels. De kinderen worden gestimuleerd zich aan de gestelde regels te houden. Voorbeelden van regels zijn: ‘je bent stil, je let op, je bent met je taakbezig, je zorgt dat andere kinderen hun werk kunnen doen’. De leerlingen werken tijdens Taakspel in kleine teams samen. Ieder team krijgt een aantal gekleurde kaarten. Een kaart wordt weggehaald als één van de teamleden zich niet aan de regels houdt. Het is de bedoeling dat het team kaarten overhoudt, het maakt niet uit hoeveel kaarten. Het feit dat er nog kaarten over zijn wordt beloond. Voorbeelden van beloningenzijn: een compliment van de leerkracht, een sticker op de teamposter. Wanneer een team het Taakspel een aantal keren in de week met succes speelt dan volgt er een weekbeloning, bijvoorbeeld op vrijdagmiddag een kwartier iets voor jezelf doen. Bij Taakspel gaat het erom dat de leerlingen elkaar stimuleren om gewenst gedrag te vertonen. Taakspel wordt tijdens de reguliere lessen gespeeld, bijvoorbeeld tijdens het zelfstandig werken of tijdens het kringgesprek.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vetrouwen
 • Veiligheid
 • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de bijlage het inspectierapport van oktober 2014 en een rapport met de bevindingen van de inspectie van 2012 en 2014.

Terug naar boven