Christelijke Basisschool De Verbinding

Haagbeukweg 36 -38 1326 CR Almere

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Verbinding

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Aan het eind van groep 8 maken alle leerlingen de Cito Eindtoets. Hiermee toetsen we of kinderen op onze school voldoende geleerd hebben in de basisvakken. De afgelopen jaren ligt de score altijd binnen de grenzen die de Inspectie aangeeft: kinderen scoren zoals verwacht mag worden na 8 jaar goed onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eind groep 6 vinden er met alle leerlingen en hun ouders een voorlopig adviesgesprek plaats. Dit doet de groepsleerkracht eventueel in bijzijn van de ib-er. Wanneer de leerlingen in groep 8 zitten vinden de eind adviesgesprekken plaats. In de meeste gevallen zitten leerlingen na twee jaar nog op dit geadviseerde niveau. Wel kiezen zij soms voor een brede brugklas (bijvoorbeeld vmbo/havo bij havo-advies).
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In oktober 2012 heeft de inspectie onze school bezocht, na een intensieve periode van hard werken kregen wij in mei 2013 opnieuw een kwaliteitsonderzoek. Dat laatste rapport kunt u hier lezen. We zijn blij met de goede woorden en voldoende beoordeling. Hiernaast zijn we uitermate trots op de extra indicator waarbij aangegeven wordt dat we instaat zijn om kwaliteit te leveren door alle lagen van de schoolorganisatie heen. De onvoldoende die er nog over is heeft ook onze volle aandacht gekregen: we werken samen aan goede analysevaardigheden van alle medewerkers, zodat leertrajecten en speciale leerlingenzorg vanuit een helder vormgegeven plan wordt gegeven. We zien er naar uit om dat in 2017 aan de Inspectie te laten zien!

Terug naar boven