Algemeen Bijzondere Basisschool Het Universum

Max Planckstraat 74 1341 DA Almere

  • Schoolfoto van Algemeen Bijzondere Basisschool Het Universum
  • Schoolfoto van Algemeen Bijzondere Basisschool Het Universum
  • Schoolfoto van Algemeen Bijzondere Basisschool Het Universum
  • Schoolfoto van Algemeen Bijzondere Basisschool Het Universum
  • Schoolfoto van Algemeen Bijzondere Basisschool Het Universum

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen van groep 8 maken in het voorjaar de eindtoets. De eindtoets die wij afnemen is “Route 8”.   Om voldoende beoordeeld te worden, moet een school op of boven de ondergrens van de inspectie scoren. Niet van alle leerlingen worden de scores hierbij meegerekend. Van kinderen die korter dan 2 jaar op de school onderwijs volgen worden de scores niet mee geteld. Aangezien onze school pas enkele jaren geleden gestart is, en de instroom in onze nieuwe wijk hoog is, kan op basis van het weinig aantal leerlingen waarvan de score mee telt geen valide gemiddelde score berekend worden.

In het schooljaar 2019-2020 is de eindtoets niet afgenomen vanwege het Covid-19 virus.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast de methodegebonden toetsen worden onze leerlingen gevolgd door het Cito leerlingvolgsysteem. We nemen de toetsen af volgens het door Cito aangegeven schema. Twee maal per schooljaar worden de toetsen afgenomen in de groepen 3 tot en met 8. In de groepen 1-2 volgen we onze leerlingen middels Inzichtelijk. De gegevens vanuit deze toetsen worden naast de gegevens vanuit Snappet gelegd zodat we een compleet beeld hebben van de vorderingen/ groei van onze leerlingen. Met de gegevens kunnen we ons onderwijsaanbod afstemmen op wat de leerling nodig heeft.

Per vakgebied wordt een plan gemaakt voor een bepaalde periode. De doelen worden opgenomen in het leerlingprofiel dat besproken wordt met onze leerlingen en hun ouders.

Een keer per jaar wordt in elke groep SCOL voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling, ingevuld. De Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In Almere is afgesproken u als ouder(s)/ verzorger(s) vanaf eind groep 6 een voorspelling te geven van het niveau waarmee uw kind de basisschool zal verlaten. Ook in groep 7 ontvangt u als ouder deze voorspelling nog een keer. Deze voorspellingen worden in groep 8 opgevolgd door het definitieve advies. 

Het definitieve schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs geven wij al in de maanden januari/februari omdat de inschrijving voor het Voortgezet Onderwijs moet gebeuren voor 1 maart. Het advies is gebaseerd op de resultaten van uw kind in de groepen 6, 7 en 8 en de minder absoluut meetbare aspecten zoals werkhouding, motivatie en sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind. Wanneer uw kind op de eindtoets hoger scoort dan het definitieve schooladvies dat wij hebben gegeven, moeten we als school het advies heroverwegen. De school is niet verplicht het advies aan te passen. Scoort uw kind lager dan het eindadvies, dan verandert er niets in het advies.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Terug naar boven