Algemeen Bijzondere Basisschool Het Universum

Max Planckstraat 74 1341 DA Almere

  • Schoolfoto van Algemeen Bijzondere Basisschool Het Universum
  • Schoolfoto van Algemeen Bijzondere Basisschool Het Universum
  • Schoolfoto van Algemeen Bijzondere Basisschool Het Universum
  • Schoolfoto van Algemeen Bijzondere Basisschool Het Universum
  • Schoolfoto van Algemeen Bijzondere Basisschool Het Universum

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kortdurende afwezigheid van leerkrachten wordt in eerste instantie gekeken naar de mogelijkheden die we hebben binnen onze school om de kinderen les te geven. Onze onderwijs assistenten zijn nauw betrokken bij de groepen en zijn een vertrouwd gezicht voor  onze leerlingen.

Indien een leerkracht langere periode afwezig is doen wij een aanvraag bij de “vervangingspool”. Het komt echter voor dat er geen vervanging mogelijk is. In dat geval zijn wij genoodzaakt om leerlingen te verdelen over andere groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wie werken er op de sterrenschool?


Binnen Sterrenschool  het Universum zijn er medewerkers die gespecialiseerd zijn in het onderwijs en medewerkers die gespecialiseerd zijn in de kinderopvang. De medewerkers vormen samen een team. Het team wordt begeleid door de leidinggevenden. De directieleden zorgen er samen voor dat de aansluiting optimaal is. Dit maakt dat er op school veel verschillende personeelsleden werken.   

Directie van de school.

De directie,  Yvonne Penne draagt zorg voor de algemene leiding van Sterrenschool Het Universum.  

Directie van de kinderopvang. 

De kinderopvang heeft een directie welke uit 2 leden bestaat. Nisha Sharma draagt zorg voor de geldstromen van de Kinderopvang. De directie Poonam Ramsanjhal zorgt voor de dagelijkse aansturing binnen de Kinderopvang. Tevens zorgt zij samen met de directie van school  voor het waarborgen van de doorgaande lijn.

Pedagogisch medewerker.   

Kinderopvang Sterrenrijk biedt opvang aan van 0 tot 13 jaar. De opvang is onderverdeeld in de dagopvang en buitenschoolse opvang (BSO). Voor elke groep zijn er meerdere pedagogisch medewerkers.  

Intern begeleider.   

Onze intern begeleiders (IB’ers) zijn  verantwoordelijk voor de zorgstructuur op school; geven leerkrachten ondersteuning bij de inhoudelijke organisatie van de zorg rond leerlingen en hebben veel contact met ouders en instanties die daarbij betrokken zijn. Alles in het belang van de kinderen. Er zijn twee intern begeleidsters werkzaam op het Universum. 1 intern begeleidster is 4 dagen per week aanwezig, de ander is 3 dagen per week aanwezig.     

Leerkracht.       

Voor elke stamgroep is er een leerkracht. Leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor een bouw (onderbouw, middenbouw, bovenbouw). Deze zijn samen verantwoordelijk voor het in balans houden van de persoonlijke belangen van het kind en de bedoelingen die de school heeft met het kind. Iedere leerkracht is de mentor van een bepaalde groep leerlingen, maar hij/zij werkt samen met de andere leerkrachten aan de ontwikkeling van een kind. De leerkracht houdt als pedagoog en cultuuroverdrager steeds het evenwicht tussen kindgerichtheid en leerstofgerichtheid.  

Vakleerkracht bewegingsonderwijs.     

Op onze school zijn 2 vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs aanwezig. Zij verzorgen de gymlessen voor alle groepen. 

Administratief medewerker.         

4 dagen per week is onze administratief medewerker aanwezig. Zij verzorgt o.a. de leerlingadministratie en is voor bezoekers het eerste aanspreekpunt.  

Onderwijsassistent.     

De onderwijsassistentes werken zowel in als buiten de groepen. Ze werken nauw samen met de leerkrachten. Ze geven ondersteuning aan leerlingen en leerkracht. Tevens  hebben zij lesgevende taken

Logopediste.                

De mogelijkheid bestaat om uw kind logopedische therapie te laten volgen op school. De logopedie kan op deze manier beter geïntegreerd worden in de totale zorg van de school. Het Universum heeft deze zorg uitbesteed aan De Praatmaat Groep. De Logopediste verzorgt zowel het onderzoek als de behandeling van problemen op het gebied van spraak, taal, stem, mondmotoriek en gehoor. Voor vragen en/ of advies kunt u geheel vrijblijvend bij haar terecht op de dinsdag. Kom gerust eens langs! Behandeling geschiedt uitsluitend op indicatie en verwijzing van uw huisarts of specialist. Logopedie zit in het basispakket en wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie over o.a de vergoeding kunt u terecht op de website : www.depraatmaatgroep.nl  

Sterk in de klas (en de kinderopvang).       

Heeft uw kind moeite in het omgaan met emoties? Vindt hij/zij het lastig om vriendjes te maken? Is hij/zij heel erg verlegen? Of onzeker? Dan kan er binnen school extra ondersteuning geboden worden door een pedagogisch medewerker vanuit Triade Vitree. Deze pedagogisch medewerker werkt nauw samen met ouders, leerkrachten en intern begeleider. De aanmelding voor “Sterk in de Klas” verloopt via de intern begeleider van school. Wilt u hier gebruik van maken bespreek dit dan met de leerkracht van uw kind.    

In de bijlages kunt u de informatie vinden over de groepen op het Universum en op KDV Sterrenrijk. Ook vind u hier ons ABC, waar praktische informatie alfabetisch terug te vinden is.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij kijken naar de kinderen en proberen ons onderwijs af te stemmen op het ontwikkelingsniveau van het kind. Kinderen worden dus niet ingedeeld in groep 1 of 2 maar krijgen het onderwijsaanbod wat bij hen past. De kinderen leren o.a. door samen te spelen in de verschillende hoeken, zoals de leeshoek, taal/schrijfhoek, bouw- en constructiehoek,  de poppenhoek, de zand- en waterhoek, de teken- en schilderhoek, de knutselhoek, de computerhoek, de rekenhoek, de woordenschathoek, de spelletjes- en puzzelhoek. Dit gebeurt aan de hand van een thema die aansluit bij de thema´s van de midden/bovenbouw . Vanaf de peuters wordt er gewerkt met Inzichtelijk: De doelen van inzichtelijk staan centraal in de groepen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij werken thematisch volgens de methode “Alles in één”. Dit is een methode voor thematisch, samenhangend onderwijs, waarbij zaakvakken, expressie, taal, techniek, cultuur -  en meer-  in logische samenhang aan bod komen. De lesstof wordt geïntegreerd rondom een thema (school breed) aangeboden waarbij de kinderen leren hun opgedane kennis en vaardigheden toe te passen in nieuwe situaties. Betekenisvol leren heeft een belangrijke plek in ons onderwijs. Lesstof wordt in een context geplaatst die herkenbaar en betekenisvol is voor kinderen. Zo leren kinderen hoe zij vaardigheden kunnen toepassen in het dagelijks leven.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In dit ondersteuningsprofiel vindt u informatie over de mogelijkheden, grenzen en ambities van onze school in het bieden van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes.

In dit profiel beschrijft onze school per probleemcategorie wat de grenzen en mogelijkheden zijn, wat in het algemeen onze afwegingen zullen zijn en welke randvoorwaarden voor ons belangrijk zijn.

Ook geeft het antwoord op de vragen:

Hoe gaan wij om met leerlingen met speciale onderwijsvragen in onze (bestaande) groepen, in de school en onder welke voorwaarden.

Wat doen wij nu al goed en willen wij blijven doen?

Wat kunnen wij absoluut niet. Nu niet en in de toekomst niet.

Welke nieuwe expertise kunnen wij ontwikkelen in het begeleiden van leerlingen met speciale onderwijsvragen en welke hulp is daarbij nodig.

Binnen welke kaders blijven wij bij de aanmelding van (zorg)leerlingen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven